Vítejte u prvního vydání našeho DENÍČKU!  Deníčku svěřujeme to, co je důležité, co je víc než pěna dní. To, na co bychom si s odstupem času třeba už nevzpomněli. I to, o čem se v médiích z mnoha důvodů nedočtete.
Chcete být na Praze 10 v obraze? Čtěte Deníček VLASTY!

Druhé zasedání zastupitelstva Prahy 10 (první po zasedání ustavujícím, kde byla zvolena starostka, radní a předsedové výborů zastupitelstva) se zabývalo několika agendami. Rozdělíme si je do skupin a následně okomentujeme. Shrňme si ale nejprve to podstatné: Opoziční strany hájí zájmy více než 35 % voličů, kteří přišli k volbám (v zastupitelstvu drží 16 ze 40 křesel, tj. celé 2/5). Práce opozičních zastupitelů proto není podřadná, méněcenná či marná. Je potřebná pro zvýšení důvěry nás všech v zastupitelskou demokracii. Jsme například schopni vyvolat mimořádné jednání zastupitelstva. Kontrolujeme ty, kteří nám vládnou. Předkládáme věcné návrhy, které mají zlepšit platná pravidla a komfort našich občanů. Hájíme zájmy těch, na které si z pochybných důvodů došlápla nově zvolená politická reprezentace. Snažíme se zavádět osvědčené postupy a zvyklosti, které fungují v jiných městských částech či v Zastupitelstvu hl. m., ale u nás je k nim odpor i z nečekaných stran. Přinesly by podle nás lepší kvalitu naší samosprávy a důvěryplnější vztah občanů vůči těm, kteří je navenek reprezentují.

Videozáznam z jednání zastupitelstva je ke shlédnutí zde.

CO SE PROJEDNALO

1. Jednací řád Zastupitelstva stanovuje pravidla našeho sněmování, tedy to, jak se mají k sobě vzájemně chovat zastupitelé, jak se přihlašovat, jak dlouho vystupovat, jak na sebe reagovat. Součástí těchto pravidel jsou i práva občanů, kteří přijdou, aby na jednání zastupitelstva vystoupili se svým příspěvkem. Jednací řád výborů Zastupitelstva určuje pravidla, jímž se budou řídit při projednávání příslušné problematiky (sociálně zdravotní, životní prostředí, finanční, dopravní, sportovní) zastupitelé. Schvalovali jsme také výši odměn tzv. neuvolněných zastupitelů, to jest vlastně všech, kdo nejsou radní nebo předsedové výborů.

2. Takřka povinnou součástí zastupitelstva je schvalování prodeje majetku městské části.

3. Rada předložila i doplněné Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10.

4. Dotazy a informace jsou zásadní, protože v nich interpelujeme starostku a radní, kteří jsou na konkrétní vznesený dotaz povinni nejlépe hned anebo písemně do 30 dnů. V bodě Různé se probírají body, které radní nezařadili na program jednání Zastupitelstva, ale které zastupitelé a občané chtějí veřejně prodiskutovat.

 

NÁŠ KOMENTÁŘ

1. Radnice je stále uzavřená občanům i zastupitelům

K bodu „Jednací řády“ vznesla koalice VLASTA desítky připomínek, které za nás v návrhovém výboru hájil Karel Duchek. Některé byly přijaty: nově tak jsou 3 dny předem zveřejňovány podklady pro jednání Zastupitelstva. Bohudíky… Některé naše návrhy byly přijaty s úpravou (a my jsme rádi přistoupili na kompromis): délka jednotlivého příspěvku při jednání Zastupitelstva se zvyšuje na 4 minuty z původních 3. Některé naše inovace byly stroze odmítnuty: diskuse k bodům jednání nebude probíhat smíšeně (tak, aby na sebe zastupitelé a občané mohli reagovat).

Jiné věci ale zůstaly při starém. Chcete znát termín zastupitelstva déle než 1 týden předem? Například půl roku dopředu, abyste si naplánovali jiné činnosti, schůzky, služební cesty, dobrovolnické a volnočasové aktivity? Máte smůlu, radniční koalice to tak prostě nechce. Proč, když to tak jde v jiných městských částech i na velké Praze? Ptali jsme se, ale rozumnou odpověď jsme nedostali. (Síla zvyku?) Žádali jsme také, aby odpověď na interpelace zastupitelů, které členové rady podle zákona musí zodpovědět, byly pro větší přehlednost zveřejňovány na webu MČ Praha 10. Snížil by se tak podle našeho názoru počet žádostí podle tzv. stošestky (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném poskytování informací). Marně. Budeme je tedy podle zákona zveřejňovat my.

Chcete vědět, jak konkrétně hlasuje Váš zastupitel v určité věci? Chtěli jsme do jednacího řádu zakotvit, abychom se to dozvěděli z webu městské části. Byli jsme ochotni přistoupit na jakýkoli kompromis. Ideální je podoba ze Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jméno zastupitele, dvojí kliknutí myší – a víme, jak kdo v které věci  hlasoval. Druhou možností je zveřejnění sjetiny ze zastupitelstva na webu www.praha10.cz – buď ve formátu RTF nebo PDF. Další možný způsob spočívá ve vyfocení obrazovky během hlasování. Nic z toho neprošlo. Jediný možný způsob je tedy zajít v úředních hodinách do 4. patra Úřadu, na oddělení Rady a Zastupitelstva a požádat o několik desítek vytištěných stran k nahlédnutí a výpiskům.

Samostatně se zveřejňování důležitých informací věnoval i Pavel Mareš. Podle zákona může každý občan Prahy 10 a zastupitel nahlédnout do přijatých usnesení Rady MČ Praha 10, včetně všech příloh. Jak důrazně upozornila předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA Renata Chmelová, usnesení na webu obsahují často jenom název bodu a skutečnost, že byl přijat. Konkrétní informace, například za jakých podmínek užívá místostarosta Petr David (ANO 2011) služební vůz z prostředků Prahy 10, zůstává neveřejná a nedostupná občanům i zastupitelům.

Zhruba týden po tomto upozornění vydal tajemník úřadu Martin Slavík příkaz, jímž reguluje přístup k těmto informacím. Vítáme, že nám bude vyhrazena studijní místnost. Jiné podmínky, které si tajemník a tým jeho právníků stanovuje, například že současný zastupitel Prahy 10 nesmí nahlížet do usnesení minulých rad nebo že nesmí informovat další osoby o obsahu, o němž se dočte, považujeme za odporující českému právu. Příkaz tajemníka také vůbec nemluví o tom, že na tyto informace má výslovně právo každý občan Prahy 10, a ne jen zastupitel.

Na zastupitelstvu se také schválila konkrétní výše našich odměn. Neuvolněný člen zastupitelstva (bez funkcí), což je celý klub VLASTA, pobírá za svou práci měsíčně 1780 Kč, člen výboru zastupitelstva 3630 Kč, člen komise rady 3630 Kč.

 

2. Majetek Prahy 10: hlasujeme ve prospěch občanů. Pokud máme výhrady, odůvodníme je

U majetkových otázek jsme hlasovali většinou pro, ve 2 případech jsme se ale hlasování zdrželi. Ve věci prodeje viladomu jsme tak učinili kvůli podivnému průběhu celé transakce. Člověk, který nemovitost kupoval za více než 16 mil. Kč, byl ještě před několika lety v úplně opačné sociálněekonomické situaci.

 

3. Obecní pronájmy: fundovaně, a ne překotně

Rada se rozhodla pozměnit kritéria pronajímání několika desítek bytů v majetku Prahy 10. Koalice VLASTA se zdržela hlasování, protože vládnoucí koalice nerespektovala několik podstatných výhrad.

Nesouhlasíme s tím, aby se kategorie Bezdětní manželé nad 30 let rozšiřovala jen o registrované páry. Podle našeho právního názoru není důvodu privilegovat registrovaná partnerství na úkor dalších osob blízkých, jak je definuje paragraf 22 nového Občanského zákoníku. Podporu obce ze sociálních důvodů si zasluhují osoby nacházející se v křehčím či zranitelnějším postavení: typicky senioři a rodiče a rodiny s dětmi. U bezdětných jednotlivců a bezdětných párů je třeba důkladněji sledovat, kdo je skutečně sociálně potřebný.

Domníváme se, že pokud mají mít na bydlení nárok bezdětní manželé a registrovaní partneři, je třeba tuto možnost dát i dalším osobám blízkým žijícím ve společné domácnosti. Potřební jsou podle našeho názoru například sourozenci žijící v jedné domácnosti; babička a dědeček s vnoučaty, která jsou jim svěřena na výchovu; stárnoucí matka s dcerou a další. Nepovažujeme za moudré poskytovat bydlení ze sociálních důvodů jednotlivcům s příjmem 21 500 Kč čistého. Byty jsou přidělovány na základě losování – a v jednom osudí se tak ocitnou lidé s příjmy na hranici chudoby (11 000 Kč čistého) i lidé s celorepublikově nadprůměrným příjmem (21 500 Kč čistého).

Podpořili jsme během projednávání zvýšení věkové hranice pro poskytování bytů rodinám s dětmi z 18 na 26 let. Výdaje na živobytí během vysokoškolského studia podstatně rostou právě mezi maturitou a promocí. Rada předložila toto zvýšení bez zdůvodnění, uvedla ohlasy mezi občany, ale bez exaktních čísel. My své pro a proti umíme zdůvodnit, a tak jsme předložili čísla ze staršího šetření Českého statistického úřadu (2003), která dokazují proporcionální nárůst výdajů rodin právě v tomto období.

Navrhli jsme Radě už na začátku Zastupitelstva a pak i během debaty stáhnout tento bod z jednání a projednat jej nejprve v bytové komisi Rady a v sociálnězdravotním výboru Zastupitelstva. Naše žádost nebyla vyslyšena, proto jsme se zdrželi. Vedla nás k tomu jak odpovědnost za kvalitu norem, které Zastupitelstvo schvaluje, tak zásada, že máme být při svém rozhodování pokud možno spravedliví.

 

4. Po zásluze položené nepříjemné otázky

Zastupitelé koalice VLASTA využili prostoru, který je na zastupitelstvu určen k projednání agendy, kterou radní nepředložili či předložit nechtěli .

Renata Chmelová požádala o výsledky hospodaření a konkrétní plán činnosti a. s. Praha 10 Majetková a také o odhalení záměrů, které má nové vedení radnice s novým sídlem Úřadu MČ Praha 10.

Renata Chmelová a Pavel Mareš dále požádali o to, aby se na půdě Zastupitelstva řešila otázka radničních novin: jejich ekonomika, možnost vyjádření různých názorů, tak, aby nesloužily pouze jedné straně, tedy hnutí ANO.

Milan Mraček se zeptal, proč na jednání komisí, tedy poradních orgánů Rady, budou napříště moci přijít pouze zastupitelé, kteří do ní byli zvoleni, a ne jako hosté i ostatní zastupitelé. Tato praxe – zastupitel jako host, bez práva hlasovat, přijde na věc, která ho zajímá nebo kde je schopen kompetentně poradit – je zcela běžná v jiných zastupitelstvech. Motivy mohou být i takové, „abychom jim do toho nemluvili“.

Miloslav Müller jako první interpeloval radní pro dopravu Ivanu Cabrnochovou s připomínkami ke změnám v městské hromadné dopravě (Prahy 10 se týká především zkrácení tramvaje č. 26 a omezení autobusů z Vršovic na Prahu 4).

Milan Mraček vytkl starostce a právníkům úřadu MČ postup vůči těm, kdo omylem dvakrát podepsali petici proti miliardové radnici. Pro udělení pokuty je třeba přiznání k úmyslu a ten byl na základě svědectví více občanů podsouván stylem „tady podepište, že jste to udělali úmyslně“. Sankce do 300 Kč je sice na spodní hranici toho, co mohl úřad udělit, přesto slouží jako jasná výstraha, jak ostatně přiznala starostka Kleslová, která možné neúmyslné podepsání listiny označila v MF Dnes slovy: „Lidé nesmějí lhát.“

Milan Mraček dále položil dotaz k parkování v Nákupním centru EDEN. Praha 10 o toto místo s tímto měsícem přichází, což řadu řidičů zvláště z Vršovic přivede do ještě svízelnější parkovací situace než doposud.

My zastupitelé koalice VLASTA pro vás pracujeme. Zajímáme se o Vaše problémy i o problémy naší Prahy 10. Napište nám, co Vás trápí, tíží. Chceme DOBROU OBEC, DOBRÉ ÚČTY A DOBRÉ SOUSEDY.

Videozáznam z jednání zastupitelstva je ke shlédnutí zde. Jsme rádi, že jsme svým úsilím přispěli k zavedení tohoto výdobytku moderní doby, kdy občané měli ještě v nedávné době záznam k dispozici jen díky aktivním občanům, kteří záznam podomácku nahrávali ze streamu…

Milí čtenáři, těšíme se na Vás při dalším vydání DENÍČKU VLASTY.

Ať se Vám daří!

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

  Adam Šilar

  rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

  29 let, KDU-ČSL – Vršovice

  Kontakt: adam.silar@praha10.cz

  Gesce: bytová politika, kultura

  Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

  Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

  Olga Škochová Bláhová

   specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

  46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

  Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

  Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

  Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

  Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

  Matěj Štěpánek

  manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

  30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

  Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

  Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

  Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

  Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

  Václav Vlček

  člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

  31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

  Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

  Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

  Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

  Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

  Veronika Žolčáková

  konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

  38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

  Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

  Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

  Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

  Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

  Karel Duchek

  živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

  78 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

  Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

  Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

  Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

  Milan Maršálek

  krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

  39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

  Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

  Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

  "Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

  Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

  Lucie Sedmihradská

  radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

  47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

  Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

  Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

  Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

  Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

  David Kašpar

  lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

  45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

  Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

  Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

  "Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

  Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

  Pavel Mareš

  předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

  46 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

  Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

  "Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

  V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

  Renata Chmelová

  senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

  51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

  Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

  Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

  "Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

  Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.