V tomto vydání zpráv koalice Vlasta o činnosti Výborů a Komisí se mimo jiné dočtete, jak se to má s nízkoprahovým zařízením pro mládež u Vršovického nádraží či s omezeními v oblasti dopravy kvůli rekonstrukci železniční trati na Hostivař. Chybí vám nějaké podrobnosti, máte otázky či komentáře? Pište nám, budeme rádi! 

 

Souhrnná jarně-letní Zpráva z Komise výchovně vzdělávací Rady

Úkolem Městské části Praha 10 je zajistit dobrý servis základním a mateřským školám tak, aby plnily, co od nich rodiče i děti očekávají: kvalitní vzdělávací výsledky a podnětné a harmonické prostředí. Školská komise se v březnu až červnu zabývala každoroční rutinou pro tu kterou část roku (počet hlásících se a přijatých dětí do mateřských škol; počet žáků v základních školách). Demografická prognóza říká, že Praze 10 nebudou ve střednědobé perspektivě nejmenší obyvatelé ubývat, ale naopak přibývat. A tomu je třeba přizpůsobit plánování.
Průběžně se také zabývala návrhem koalice VLASTA na zřízení Učitelské prémie bratří Čapků, která by měla být od příštího školního roku zavedena jako mimořádná odměna pro učitele, kteří zaujmou buď trvale dobrým nebo příkladným působením v oblasti výchovy a vzdělávání. Na výběru oceněných by se prostřednictvím školních rad měli podílet učitelé i rodiče. V létě se zpracovávají připomínky ředitelů ZŠ k Statusu Učitelské prémie. Pavel Mareš, člen Komise, oceňuje věcný přístup kolegyní a kolegů z dalších zastupitelských klubů, který i přes místy jiskřivou diskusi vede k domluvě. Kéž by tomu tak bylo i na jednáních zastupitelstva.

 

Souhrnná jarně-letní  Zpráva z Výboru zdravotního a sociálního Zastupitelstva

Zastupitelé a zastupitelky pracující ve Výboru zdravotním a sociálním řešili v prvním půlroce tři okruhy otázek: „velké koncepce“ (jako je například spuštění komunitního plánování v novém období), konkrétní sociální počiny v MČ (jako je stavba nízkoprahového zařízení ve Vršovicích), věci nové (jako je zkvalitnění paliativní a hospicové péče v Praze 10). Pravidelnou součástí každoměsíčních setkání jsou také zprávy z LDN ve Vršovicích a Centra sociálních a ošetřovatelských služeb.

Za bližší zmínku stojí tři věci.
1. Zastupitel Pavel Mareš (VLASTA) se na základě odborných připomínek kolegy Počarovského (TOP 09) zdržel hlasování v otázce stavby nízkoprahového zařízení pro mládež ve Vršovicích, a to v zásadě ze dvou důvodů: nejistota ohledně koncepce sociální prevence a jejího finančního zajištění; nejistota ohledně ceny za rekonstrukci objektu.
2. Mareš v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění pohotovosti (LSPP) v Malešicích přesvědčil ostatní zastupitele ve Výboru, aby městská část evidovala, kolik občanů Prahy 10 pohotovost vůbec využívá. To dosud nikdo nedělal! Dále vyzval k tomu, aby se MČ pokusila dohodnout o zajištění pohotovosti s Vinohradskou nemocnicí. Pro srovnání: Pohotovost v Thomayerově nemocnici „odbaví“ ročně přes 30 000 pacientů za 5 mil Kč. Naše pohotovost v Plaňanské za dvojnásobnou částku obslouží zhruba třetinu pacientů. S tím je třeba něco dělat, aby peníze nechyběly například na paliativní péči…
3. Pokračuje plodná diskuse o paliativní péči. Dalším, kdo vystoupil na půdě výboru, byl ředitel hospicu v Čerčanech. Potvrdil téměř stoprocentně slova Martina Uhlíře z Cesty domů, že tajemství úspěšného hospicu (lůžkového i mobilního) spočívá v dobrém rodinném zázemí a především v umění koordinovat profese čistě zdravotnické s psychosociálně-spirituálními.

 

9.6.2015: Školská rada ZŠ U Vršovického nádraží

U Vršovického nádraží stojí malá a poměrně domácky působící škola, která má štěstí na pěknou budovu z r. 1930 a nově upravovaná hřiště za školou. V radě této školy jsou zvoleni dva členové pedagogického sboru, dva zástupci rodičů a vedle O. Richterové (koalice VLASTA) také J. Vondráková (ČSSD) jakožto dva zástupci zřizovatele. O čem se hovořilo?
Třeba o akcích, kterých se škola účastní nad rámec běžného programu. A o tom, jaká je škoda, že a.s. Foibos, která v Trmalově vile nabízí řadu vynikajících aktivit, či divadlo Mana, které škola také navštěvuje, nemají větší podporu městské části
Dalším tématem byly autoevaluační nástroje školy, O. Richterová se ptala, jaké škola využívá a s jakými výsledky. ZŠ U Vršovického nádraží ale bohužel od systematického sběru dat pomocí takových nástrojů upustila.
Konečně se mluvilo i o investičních akcích souvisejících se školou: potřebuje vyměnit okna a zateplit. Velkou neznámou ale je, kdy k tomu dojde (nyní se zpracovává projekt). „V koalici Vlasta se budeme zasazovat o vznik jasného plánu oprav, podle něhož by se mohly řídit školy i školky a který by dával ředitelům šanci připravit se na náročnější provoz a připomínkovat záměry opravdu včas,“ komentuje to O. Richterová.
S průběhem současné rekonstrukce parku před školou je vedení školy spokojeno.
A s čím se tato škola potýká? Kromě vysoké fluktuace žáků (pro změny místa bydliště) i s tím, jakou má pověst. Prý zbytečně nevalnou. Máte s ní nějaké zkušenosti vy osobně?

 

10.6. 2015: Jednání poroty k soutěži „Zásobník projektů – město na míru“

K Zásobníku projektů proběhla diskuze všech přítomných členů poroty  o jednotlivých přihlášených projektech. Porota se vyjádřila ke všem přihlášeným návrhům a zhodnotila jejich pozitiva a negativa. V následném hlasování ocenila osm projektů:

 1. Spolek InGarden – Letní výstava kreslených vtipů Pavla Kantorka – 35 680 Kč
 2. Občanské sdružení SEPPIA – Petanque turnaj pro každého – III. ročník – 9 500 Kč
 3. Občanské sdružení SEPPIA – Den s kaméliemi – 47 800 Kč
 4. 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ – Historie Malešic pod širým nebem – 47 750 Kč
 5. Tereza Podová – Ještěrky (mozaika ve veřejném prostoru) – 16 531 Kč
 6. X10 o.s. – Předfoyer Strašnického divadla – 99 640 Kč
  Domluva žadatele s TSK hl. m. Prahy ohledně zajištění zábor pozemku. Na základě povolení bude vázáno vyplacení finanční částky.
 7. Pionýrské centrum Praha 10 – Vršovický koláč 2015 – 20 000 Kč
 8. Klub K2, o.p.s. – Zahrada ve městě IV (pokračování naučné stezky) – 94 800 Kč

U zamítnutého projektu „Oprava sochy Rychlost od Jiřího Nováka“ se porota usnesla, aby tajemníkem soutěže byl zjištěn majetkový poměr sochy Rychlost umístěné před vchodem do Základní školy V Rybníčkách na Praze 10 k MČ Praha 10. Mezi zamítnutými dále byl jen jeden další projekt sdružení Seppia. Celkem bude tedy v letošním 4. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru podpořeno osm projektů a rozdělena finanční částka 371 701,- Kč, a to v plné výši žádaných částek.

Přítomni: Miroslav Hynšt, Ing. Roman Kaštovský, Bc. Radek Lojda, Ing. Martin Moravec, Ing. Jindřich Nepevný, Bc. Markéta Petrová, MBA, Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. – členové poroty
Mgr. Michaela Peerová – tajemník soutěže, Řádně omluveni: Kateřina Peštová – členka poroty

24. 6. 2015: 4. jednání Výboru dopravy a cyklostezek

Zatímco květnové jednání výboru bylo zrušeno pro nedostatek témat, červnové zasedání jich přineslo hned několik. Nejprve se mluvilo o parkovacích zónách, které se chystá zavádět Magistrát v těch městských čtvrtích, které o zóny projeví zájem. Praha 10 se dosud nevyjádřila a požaduje podrobnější informace o rozsahu zón a výši plateb pro jejich uživatele. Na základě podnětu zastupitele M. Müllera (VLASTA) dojde k výměně informací s dalšími městskými částmi, které jsou v podobné situaci.
Rekonstrukce dolní části ulice Kodaňská má jednu chybu: chybí zde opatření pro cyklisty. Technická správa komunikací se dodatečně pokusila o jejich doplnění, avšak marně, protože za kolmo parkujícími auty není cykloopatření přípustné. Zasadili jsme se o to, že úřad MČ prověří, zda by se nenašlo jiné řešení, např. mezi parkujícími vozidly a chodníkem.
Během následujících let by mělo dojít k podstatným změnám železnice od hlavního nádraží směrem na Hostivař. Snos starých železničních mostů s sebou přinese omezení dopravy. Již nyní vznikají scénáře řešení dopravy během stavebních prací, k nimž koalice VLASTA na jednání přispěla několika konkrétními podněty ohledně vedení linek MHD i objízdných tras pro auta.

 

29.6. 2015: Další společné jednání Finančního výboru a Komise majetkové a nebytových prostor k problematice ICT

Společné jednání FiV a KMN bylo svoláno za účelem schválení výsledků hodnocení nabídek podaných v otevřeném výběrovém řízení „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“. Toto výběrové řízení bylo vyhlášeno 3.6. 2015 (lhůta do 19.5. 2015) na základě  příslušných usnesení FiV a KMN a usnesení RMČ č. 449. MČ P10 obdržela následujících 7 nabídek:

 1. RELSIE, s.r.o. (265 000 Kč)
 2. ORBIT, s.r.o. (690 000 Kč)
 3. POWEREGIA, s.r.o. (487 500 Kč)
 4. COMINT, s.r.o. (932 000 Kč)
 5. NEIT CONSULTING, s.r.o. (495 000 Kč)
 6. BDO IT, a.s. (664 000 Kč)
 7. HEWLETT-PACKARD, s.r.o (1 276 000 Kč)

Radou MČ P10 bylo KMN a FiV uloženo, resp. FiV byl požádán, o vyhodnocení předložených nabídek. FiV i KMN usneseními ze dne 26.5.2015 rozhodly, že hodnotící komise, která provede posouzení a hodnocení nabídek, bude tvořena IT odborníky, kteří se již účastnili přípravy zadání, a ředitelem Odboru informatiky MHMP. Složení hodnotící komise bylo následující:

1.člen : Ing. Robert Keller (ANO 2011)
2.člen : Marek Reimer (TOP 09)
3.člen : Josef Gattermayer (SZ, KSČM, ODS)
4.člen : Ondřej Profant (VLASTA)
5.člen : Martin Havránek (ČSSD)
6.člen : Jaroslav Cihelka (NPP10-HPLD)
7.člen : Ing. Pavel Mánek (ředitel odboru informatiky MHMP)

První jednání hodnotící komise se uskutečnilo 19.6.2015. V průběhu otevírání, kontroly nabídek a jejich posuzování hodnotící komise nevyřadila žádnou z podaných nabídek a všech 7 nabídek bylo následně dne 24.6.2015 vyhodnoceno.

 

FiV resp. KMN na základě vyhodnocení předložených nabídek přijaly usnesení že: “schvalují výsledky posouzení a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na zakázku „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“, provedené hodnotící komisí dne 24.6.2015, a doporučuje RMČ schválit jako vítěze tohoto výběrového řízení uchazeče č. 1 společnost RELSIE, s.r.o., se sídlem Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5, IČO: 62417339, s nabídkovou cenou 265 000 Kč bez DPH, a uzavřít s tímto uchazečem smlouvu na realizaci zakázky „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“.

Na základě podnětu koalice VLASTA byla v zápisu z jednání zdůrazněna nutnost další průběžné spolupráce s expertní skupinou, včetně jejího dobrozdání před schválením dílčích částí (D1-D3). Z logiky věci je zřejmé, že FiV a KMN a následně i ZMČ budou muset projednat zahájený proces v bodě D2 = Varianty zajištění IT služeb (D1 je samotná analýza potřeb, D3 již samotná příprava zadávací dokumentace).

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.