Otevřený dopis koalice Vlasta Radě MČ Praha 10 – žádost o svolání Zastupitelstva MČ P10. 14.12. 2015
Navazující tisková zpráva koalice Vlasta – V Praze 10 se nemaká. Nejspíš v rozporu se zákonem

Vážená paní starostko, vážení radní,

žádáme Vás o co nejvčasnější svolání Zastupitelstva MČ Praha 10 kvůli řešení akutních problémů naší městské části i kvůli běžné agendě. K akutním problémům patří zejména řešení problematiky ICT a „Horský hotel“ na Černé hoře, k běžné agendě pak především otázky rozpočtu.

Zdůvodnění:

1. ICT

Hned poté, co zastupitelstvo drtivou většinou hlasů odmítlo druhý návrh řešení ICT z ruky odpovědné radní I. Cabrnochové, jsme Radě prostřednictvím paní starostky nabídli jednání, které by urychlilo skutečné řešení problému a zabránilo dalším nekompetentním pokusům. Předsedkyně našeho klubu Renata Chmelová dopisem z 26. 10. vyzvala k jednání ve formátu předseda klubu a IT expert každé volební strany, která by stanovila, jakým směrem se vydat dál. Paní starostka přenechala odpověď na radní Cabrnochové, od níž jsme obdrželi odpověď přesně po 30 dnech. Senátorka Cabrnochová zde jen reprodukuje své minulé postoje, jež podle našeho mínění vedly k dvojímu zamítnutí jejích návrhů. Ochotu k dalšímu jednání neprojevila.

Vážené radní, vážení radní, jsme odpovědná a uvážlivá opozice, navrhujeme kompetentní řešení celé problematiky a dbáme na šetrné nakládání s prostředky městské části. Protože nejsme v zastupitelstvu sami, trpělivě vyzýváme k jednání, které by, jak věříme, vedlo ke zdárnému cíli. Vyzýváme vás proto znovu k jednání u jednoho stolu. V zájmu transparentnosti, efektivnosti a neopakování minulých chyb trváme na tom, aby toto jednání bylo plně zdokumentováno (podrobný zápis s ověřovatelem za opozici; úřední audionahrávka = tedy rozsah obvyklý u jednání výborů Poslanecké sněmovny).

Za nejvhodnější formát stále považujeme předsedy zastupitelských klubů všech volebních stran a jednoho IT experta z každé strany. Za marný považujeme nápad, opakovaně uváděný uvolněnou radní Cabrnochovou, aby se IT problematika svěřila „výboru“ složenému výhradně ze zastupitelů koalice VLASTA. Jsme demokraté a žádné práce v jednobarevně složených grémiích bez reálného vlivu se nezúčastníme. K cíli vedou jen takové návrhy, které získají širokou podporu v zastupitelstvu. Veškeré exekutivní nástroje, a tedy i hlavní odpovědnost za naplnění záměru dobrého ICT pro Prahu 10, drží Rada, to jest koalice ANO, ČSSD, SZ, NP10-HLD se smluvní či jinak vyjádřenou podporou zastupitelů zvolených za ODS a KSČM. Nikoliv strany opoziční.

2. Hotel na Černé hoře

Druhým akutním bodem je rekreační zařízení v majetku MČ Praha 10 na Černé hoře. Toto zařízení se v měsíci listopadu stalo cílem výjezdu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10. Předchozí i čerstvě získané poznatky o hospodaření a rekonstrukcích této budovy nás znepokojily natolik, že všichni zastupitelé koalice VLASTA, nezařazená zastupitelka Jana Komrsková spolu s Nadačním fondem proti korupci podali v této souvislosti trestní oznámení. S konkrétními poznatky přitom předsedkyně našeho klubu ještě předtím seznámila členy Kontrolního výboru, kteří se sešli, aby z výjezdu na Černou horu vyhotovili zápis, resp. záznam. Od té doby se věc nepohnula ani o píď, problémy navzdory jasným faktům činí koaličním zastupitelům dokonce i záznam cesty zastupitelů do tohoto objektu.

Cílem projednání této problematiky na zastupitelstvu mají podle nás být jasné kroky, které povedou k tomu, aby se v objektu řádně hospodařilo, aby byl absolutně bezpečný a aby byla vyvozena odpovědnost za minulé nesprávné postupy, chyby či opomenutí.

Žádáme Vás o co nejvčasnější zodpovězení těchto dotazů:

Kdo konkrétně v tomto objektu provádí kontrolu, o níž se píše v tiskové zprávě Prahy 10 ze dne 4. 12.? (Žádáme jmenný seznam.)

O jaké usnesení Rady MČ se iniciovaná kontrola opírá? (Žádáme o úřední doložení, které tuto kontrolu spustilo.)

3. Běžná agenda

Kam naše paměť sahá, stane se letos nejspíš poprvé, že v Praze 10 nebude v listopadu či prosinci jednat zastupitelstvo. Chceme vám připomenout několik skutečností, jež se týkají hlavně rozpočtu MČ Praha 10.

a) rozpočtové provizorium

Nejdůležitější povinnost městské části spočívá v tom, že pokud není do 31. 12. daného roku schválen rozpočet na další rok, musí zastupitelstvo schválit pravidla rozpočtového provizoria (podle zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

b) příprava rozpočtu

Pokud jde o rozpočet MČ Praha na rok 2016, v současnosti máme k dispozici pouze kusé informace, např. požadavky, resp. očekávání některých odborů. Žádná shrnutí, žádné tabulky, žádné výhledy. Komunikace mezi Radou a Zastupitelstvem je v této záležitosti víceméně nulová. Zastupitelé koalice Vlasta mají za to, že by se jednotlivé rozpočtové kapitoly měly podrobně probírat ve výborech Zastupitelstva i v komisích Rady. I když rozpočet zpracovávají odborníci z rozpočtového oddělení ekonomického odboru ÚMČ, je to zároveň dokument výsostně politický. Zastupitelé a zastupitelky rozhodují o jednotlivých rozpočtových prioritách a také o schodku či přebytku rozpočtu. V zastupitelstvu se kříží zájmy různých uskupení, které si definují prospěch občanů Prahy 10 velmi odlišným způsobem. Tuto přirozenou různorodost nelze překonat silovým způsobem, ale pouze jednáním. Klíčový dokument pro fungování MČ Praha 10 v roce 2016 nelze podle nás schválit naráz: bez diskuse o úpravách, přesunech či zpřesnění v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Okolnost, že se teprve bude schvalovat rozpočet hl. m., jako případný protiargument vůči této naší výtce neobstojí.

c) frekvence jednání zastupitelstva

Nesvoláním prosincového zastupitelstva se podle našeho mínění dostáváte na hranu výkladu zákona, který říká, že se zastupitelstva konají alespoň jednou za tři měsíce. Formálně problém nevzniká: poslední zastupitelstvo se konalo v říjnu, ale nezapomínejme, že se svolávalo speciálně kvůli řešení problematiky ICT. Poslední běžné jednání zastupitelstva se standardní a širokou agendou se konalo v druhé polovině září. Odkládat jednání na leden 2016 je tedy nevhodné, neúčelné a zatěžující.

d) další důvody

Dalším vážným důvodem pro co nejvčasnější svolání Zastupitelstva je agenda vázaná na konec kalendářního roku (koncepce, platná usnesení ZMČ s datem plnění k 31. 12. 2015; prodeje majetku ve vztahu k dalším plánům městské části, atd.).

Vážená paní starostko, vážení radní,

očekáváme s důvěrou vaši odpověď na tyto naše podněty ještě před vánočními svátky a vyzýváme vás, abyste konali a svolali zastupitelstvo v nejbližším možném termínu.

Těšíme se na odpověď a přejeme vám pokojné Vánoce.

Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA
Mgr. Pavel Mareš
Ing. Martin Moravec
Ing. Milan Maršálek
Mgr. Milan Mraček
RNDr. Miloslav Müller, Ph. D.
PhDr. Olga Richterová
Karel Duchek

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

  Adam Šilar

  rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

  29 let, KDU-ČSL – Vršovice

  Kontakt: adam.silar@praha10.cz

  Gesce: bytová politika, kultura

  Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

  Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

  Olga Škochová Bláhová

   specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

  46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

  Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

  Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

  Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

  Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

  Matěj Štěpánek

  manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

  30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

  Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

  Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

  Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

  Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

  Václav Vlček

  člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

  31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

  Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

  Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

  Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

  Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

  Veronika Žolčáková

  konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

  38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

  Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

  Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

  Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

  Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

  Karel Duchek

  živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

  78 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

  Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

  Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

  Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

  Milan Maršálek

  krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

  39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

  Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

  Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

  "Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

  Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

  Lucie Sedmihradská

  radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

  47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

  Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

  Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

  Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

  Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

  David Kašpar

  lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

  45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

  Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

  Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

  "Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

  Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

  Pavel Mareš

  předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

  46 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

  Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

  "Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

  V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

  Renata Chmelová

  senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

  51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

  Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

  Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

  "Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

  Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.