V druhé polovině srpna jsem jako předsedkyně klubu zastupitelů podala žádost o zařazení materiálu “Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10” na nejbližší jednání ZMČ. Jeho úplné znění naleznete níže včetně důvodové zprávy, kde uvádíme, proč žádáme nulovou toleranci hazardu na Praze 10.


Vážená paní
Ing. Lada Kubištová, vedoucí 
Oddělení rady a zastupitelstva
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Žádost Radě městské části Praha 10 o zařazení materiálu na program nejbližšího jednání Zastupitelstva MČ Praha 10:  “Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10”

Dle jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 (P10-020160/2017), konkrétně části III. § 4, bod 4 a části IV. § 6, bod 1, žádám jako předsedkyně klubu zastupitelů koalice VLASTA prostřednictvím Oddělení rady a zastupitelstva Radu MČ Praha 10 o zařazení materiálu “Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10” na program nejbližšího jednání Zastupitelstva MČ Praha 10”.

V Praze dne 17. 8. 2017

Renata Chmelová
předsedkyně klubu zastupitelů koalice VLASTA


17. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
dne ….. 2017

Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území  Městské části Praha 10

Důvod předložení:
Hlasování občanů v referendu v roce 2014 a v projektech Fórum zdravé Prahy 10 a 10 přání pro Prahu 10 v roce 2017 opakovaně vyjadřující vůli k zavedení nulové tolerance hazardu na území MČ Praha 10.

Obsah:
I. Návrh usnesení ZMČ
II. Důvodová zpráva
III. Přílohy:
i) Výsledky místního referenda konaného na území MČ Praha 10 ve dnech 19. a 20. 9 2014 (Otázka č. 1: Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?)
ii) Výsledky projektu 10 přání pro Prahu 10, konaného ve dnech 24. 4. 2017 – 24. 5. 2017 na území MČ Praha 10
iii) Fórum zdravé Prahy 10 konané dne 16. 3. 2017, diskuze u kulatých stolů následovaná vyhlášením výsledků projektu Moje stopa

Stanoviska:
I. Výborů ZMČ: —
II. Komise RMČ: —
III. Odborů ÚMČ: —

Předkládá:
Renata Chmelová, předsedkyně klubu zastupitelů Koalice VLASTA

Zpracovala:
Renata Chmelová, předsedkyně klubu zastupitelů Koalice VLASTA


Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení
Zastupitelstva Městské části Praha 10

číslo
ze dne …… 2017

k materiálu “Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10”

Zastupitelstvo Městské části Praha 10

I. bere na vědomí
materiál Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10.

II. konstatuje
při vědomí výsledků hlasování občanů Prahy 10 v místním referendu o hazardu konaného ve dnech 19. a 20. 9. 2014 a hlasování v projektech 10 přání pro Prahu 10, konané ve dnech 24. a 24. 5. 2017 a Fórum zdravé Prahy 10 konané dne 16. 3. 2017 svoji vůli k nulové toleranci hazardu.

III. vyzývá
Zastupitelstvo HMP k novelizaci obecně závazné vyhlášky upravující provozování loterií a sázkových her tak, aby MČ Praha 10 mohla projevit v rámci připomínkového řízení k této vyhlášce svoji vůli k nulové toleranci hazardu.

IV. ukládá
Určen: Starosta Ing. Vladimír Novák
Úkol: zaslat Zastupitelstvu HMP výzvu k novelizaci obecně závazné vyhlášky upravující provozování loterií a sázkových her tak, aby ZMČ Praha 10 mohla projevit v rámci připomínkového řízení k této vyhlášce svoji vůli k nulové toleranci hazardu.
Termín: 31. 12. 2017

Předkladatelka: Renata Chmelová, předsedkyně klubu zastupitelů Koalice VLASTA
Číslo tisku: ….

Důvodová zpráva

Hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her upravuje zákon 186/2009 Sb. Tento zákon také umožňuje obci vydat obecně závaznou vyhlášku, která omezuje provozování těchto hazardních her, anebo stanoví, že provozování určených hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.

V Praze je toto omezení hazardních her stanoveno obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/2013 Sb., která byla novelizována v roce 2015 (OZV č. 10/2015). Nyní opět dochází k diskuzím o možné revizi vyhlášky. To je jedinečnou možností pro Městkou část Praha 10 dále omezit provoz hazardních her na svém území s cílem dosažení nulové tolerance snadno dostupného hazardu. Z toho důvodu navrhujeme vyzvat Zastupitelstvo hl. m. Prahy k novelizaci obecně závazné vyhlášky upravující provozování loterií a sázkových her tak, aby MČ Praha 10 mohla projevit v rámci připomínkového řízení k této vyhlášce svoji vůli k nulové toleranci hazardu.

Vývoj hazardu na Praze 10

Regulace provozování hazardních her v Praze započala spolu s účinností OZV Magistrátu hl. m. Prahy č. 19/2007 Sb. Následovalo několik novelizací, a přesto obce stále neměly možnost ovlivňovat druhy her, které povolovalo Ministerstvo financí. Změnil to nález Ústavního soudu, který v roce 2011 vztáhl pravomoc obcí i na interaktivní videoloterijní terminály. Regulace ovšem stále ještě neplatila pro provozování kasin.
Účinnější regulace hazardních her bylo dosaženo až vlivem novely zákona o loteriích, díky které byly možnosti obcí v omezování hazardu výrazně rozšířeny o loterie a jiné podobné hry povolované Ministerstvem financí. Vznikla novější OZV č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy a také Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast regulace loterií. Zároveň byla schválena jednotná pravidla pro výběr míst. Zcela v kompetenci městských částí bylo ponecháno, zda na svém území nebudou mít žádná místa, na kterých by bylo možné provozovat hazardní hry (tzv. nulová tolerance), nebo zda budou s podrobným odůvodněním místa vybrána.
Pro městské části, včetně Prahy 10, byla zásadní OZV č. 10/2013, která poprvé upravila i propagaci hazardu. Jejímu přijetí předcházela dlouhá vyjednávání a vypořádání připomínek jednotlivých městských částí. Tato vyhláška výčtem stanovila adresy míst, kde je provoz hazardních her povolen, včetně otevírací doby těchto provozoven.
V roce 2015 byla vyhláška novelizována a městské části byly opět zahrnuty do připomínkového řízení. Některé deklarovaly tzv. “nulovou toleranci vůči hazardu”, jmenovitě MČ Praha 5, Praha 7, Praha 8, Praha 15, Praha 20 a později se připojila Praha-Řeporyje, některé pouze požadovaly vyřazení stávajících adres, či zařazení nových.
Aktualizovaná OZV č. 10/2015 v současné době pro Prahu 10 obsahuje 14 míst, na kterých lze provozovat hazard.1

Vyjádření vůle občanů k zavedení nulové tolerance

Přestože je jednoznačné, že proces regulace hazardu kontinuálně snižuje počty povolených míst, na kterých je možné provozovat hazardní hry, není to hlavní argument pro zavedení nulové tolerance. Tím je opakovaně vyjadřovaná vůle občanů městské části Praha 10 zavést nulovou toleranci hazardu.
Výsledky místního referenda konaného na území MČ Praha 10 ve dnech 19. a 20. září 2014 ukázaly, že bezmála 84% hlasujících si přeje zavedení nulové tolerance. Na otázku č. 1 “Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?” odpovědělo 7376 občanů “ANO” (viz příloha č. 1).
Výsledky projektu 10 přání pro Prahu 10, konaného ve dnech 24. 4. 2017 – 24. 5. 2017 na území MČ Praha 10 ukázaly stejné přání. “Přeji si zavést nulovou toleranci hazardu” zvolil jako své hlavní přání druhý největší počet hlasujících, celkem 372 osob (viz příloha č. 2).
Fórum zdravé Prahy 10 konané dne 16. března 2017 v závěru diskuze u kulatých stolů také ukázalo, že si občané přejí nulovou toleranci, když toto přání získalo největší počet hlasů (viz příloha č. 3).
Dne 5. června 2017 proběhlo na Solidaritě sousedské setkání, kam byla pozvána jako host i senátorka Renata Chmelová. Setkání se zúčastnil také místostarosta Radek Lojda a radní Bohumil Zoufalík, který v následné diskuzi slíbil, že uspořádá veřejné slyšení na téma hazard na Praze 10, a že diskuze o nulové toleranci bude zařazena na zářijovém jednání ZMČ Praha 10.

Transparentní Praha 10

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví, že výběr míst musí být proveden dle objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. “Ze soutěžního hlediska Úřad nepovažuje za problematické, pokud se obce rozhodnou pro úplný zákaz provozu loterií na svém území. … K narušení soutěže by naopak mohlo dojít, pokud se obec rozhodne provoz loterií na svém území toliko omezit. V takovém případě totiž hrozí, že ti soutěžitelé, kteří budou moci na daném trhu i nadále působit, budou zvýhodněni oproti těm, kteří budou nuceni své podnikání ukončit.”2
Nedávno uložená sankce za porušení ustanovení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže pro město Bílina může být varováním i pro Prahu 10. Výběr 14 míst, kde je v současné době povoleno provozování hazardních her na území MČ Praha 10, musí být zcela jednoznačně odůvodněn3.
Dalším argumentem, proč se vydat cestou nulové tolerance může být zkušenost odjinud. Ve městech, kde došlo ke snížení počtu provozoven, se nedaří snižovat objem prosázených peněz, jak ukazuje příklad Plzně (stále se částka pohybuje kolem dvou miliard, přičemž město zpět získává kolem 150 milionů). K omezování hazardu tak ani snížením počtu provozoven paradoxně nedochází.

Závěr

Občané Prahy 10 opakovaně vyjadřují přání zcela vymýtit hazard ze svého sousedství i z městské části jako takové. Z praktické zkušenosti také vyplývá, že vedle povoleného hazardu bují rovněž hazard nelegální. Něco takového by se nedělo, pokud by MČ Praha 10 přijala za svou nulovou toleranci hazardu. Jak ukazuje zkušenost například ze sousední Prahy 2, díky nulové toleranci dochází k omezení problémů a negativních jevů spjatých s hazardem – závislost, rozpad rodin, zadlužování, krádeže, rušení nočního klidu a jiná kriminalita – postupně mizí. Hlavním zdrojem problémů a negativních jevů – závislostí, rozpadu rodin, zadlužování, krádeží a jiné kriminality – jsou provozovny snadno dostupné z ulice, všem na očích, a to i dětem. Netolerujme herny!

Příloha č. 1: Výsledky místního referenda konaného na území MČ Praha 10 ve dnech 19. a 20. září 2014 (Otázka č. 1: Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?)

Výsledky hlasování místního referenda 1. kolo, zdroj: web MČ Praha 10:

Příloha č. 2: Výsledky projektu 10 přání pro Prahu 10, konaného ve dnech 24. 4. 2017 – 24. 5. 2017 na území MČ Praha 10

10 PŘÁNÍ PRO PRAHU 10, Hlasování o prioritách 10P, 24. dubna – 24. května 2017, zdroj: web MČ Praha 10:

 

Příloha č. 3: Fórum zdravé Prahy 10 konané dne 16. 4. 2017, diskuze u kulatých stolů následovaná vyhlášením výsledků projektu Moje stopa

Zdroj informací: Přijďte na Fórum zdravé Prahy 10 a řekněte nám, co ve městě zlepšit, web MČ Praha 10: http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/articleid/1461/prijdte-na-forum-zdrave-prahy-10-a-reknete-nam-co-ve-meste-zlepsit.aspx
Výsledky kulatých stolů: foto Petr Beneš, Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212514959654990&set=p.10212514959654990&type=3

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

  Adam Šilar

  rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

  29 let, KDU-ČSL – Vršovice

  Kontakt: adam.silar@praha10.cz

  Gesce: bytová politika, kultura

  Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

  Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

  Olga Škochová Bláhová

   specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

  46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

  Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

  Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

  Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

  Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

  Matěj Štěpánek

  manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

  30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

  Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

  Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

  Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

  Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

  Václav Vlček

  člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

  31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

  Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

  Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

  Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

  Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

  Veronika Žolčáková

  konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

  38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

  Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

  Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

  Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

  Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

  Karel Duchek

  živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

  78 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

  Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

  Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

  Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

  Milan Maršálek

  krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

  39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

  Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

  Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

  "Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

  Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

  Lucie Sedmihradská

  radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

  47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

  Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

  Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

  Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

  Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

  David Kašpar

  lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

  45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

  Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

  Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

  "Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

  Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

  Pavel Mareš

  předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

  46 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

  Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

  "Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

  V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

  Renata Chmelová

  senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

  51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

  Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

  Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

  "Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

  Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.