ÚVODNÍ SLOVO

Všichni tento krásný a dominantní dům u stanice metra Strašnická známe. Hlavní budova školy byla postavena v secesním slohu v roce 1909 a v letech 1927–1929 byla rozšířena o přístavbu ve strohém puristickém stylu. Po válce zde sídlila speciální škola a základní škola pro žáky s poruchami chování spojená se střední školou. Od roku 2009 je budova zavřená. 100 let fungovala, 11 let chátrá. Velká škoda.

Jedním z hlavních úkolů městské samosprávy je pečovat o vlastní majetek. O byty, nebytové prostory, kulturní objekty – a hlavně o školy. Zanedbaná školní budova na Strašnické je smutným mementem nezodpovědného zacházení s veřejnou vybaveností. K hlavním prioritám stávajícího vedení radnice proto patří, aby se tato velkolepá školní budova dočkala opravy. Je v tom symbolika: památky a školy chátrat nesmějí.

Říkáme vám od začátku, jak se věci skutečně mají. Jako místostarosta zodpovědný za oblast školství mám radost z toho, že projekt na rekonstrukci Nové strašnické školy je hotový, je vydáno stavební povolení a přestavba může být zahájena! To, co schází (a není to naše vina), jsou peníze. Intenzivně vyjednáváme s politickou reprezentací hl. m. Prahy o finanční podpoře. Škola je od roku 2014 vedena jako kulturní nemovitá památka, náklady budou tudíž nemalé. Bez magistrátu školu neopravíme.

Nejde však jen o záchranu významného památkově chráněného secesního objektu. To podstatné je navýšení kapacit pro veřejné základní vzdělávání v Praze 10. Celkový počet žáků ve zdejších základních školách v příštích letech poroste. Zatímco v roce 2020 je navštěvovalo 6 800 žáků, v roce 2028 jich bude 8 200, což znamená nárůst o 1 400 žáků! Stávající rejstříkové kapacity škol budou nedostatečné. Se zvýšeným počtem žáků bude potřeba i více kmenových tříd. Pokud by do běžné třídy chodilo 24 žáků, musí se do roku 2030 množství kmenových tříd zvýšit o 50 oproti současnému stavu!

Na to musíme být připraveni. Kromě opravy školy na Strašnické připravujeme také studii přístaveb na vybraných základních školách. Neponecháváme nic náhodě a připravujeme projekty i na další čtyři roky. Prostě proto, aby naše děti měly v budoucnu kam chodit do školy.

Děkuji kolegům, že vnímají opravu Nové strašnické školy jako důležitou investici. Praha 10 tím může získat zpět významnou architektonickou památku, která se stane nejen důležitou dominantou celé čtvrti, ale hlavně živou institucí, kde se budou vzdělávat naše děti.

Váš místostarosta David Kašpar

TÉMA:

OBNOVA NOVÉ STRAŠNICKÉ ŠKOLY JE ŘEŠENÍ

V bezprostřední blízkosti stanice metra Strašnická se nachází již trochu oprýskaná školní budova, kterou v roce 2009 postihlo uzavření, a to přesně po století provozu. V následujícím období se diskutovalo o jejím začlenění do areálu nové radnice, která by se do této lokality přesunula. Když tato varianta definitivně padla, začala Praha 10 pracovat na tom, aby se z budovy znovu stala škola. Pro návrat k jejímu původnímu funkčnímu využití hovoří její dobrá dostupnost, neboť se zde Strašnice prakticky setkávají s Vršovice‑ mi, Malešicemi i Zahradním Městem.

Ještě významnějším důvodem je však předpokládaný nárůst školou povinných dětí v Pra‑ ze 10 v budoucích letech. Podle odborných prognóz by se celkový počet žáků ve zdejších základních školách mohl do sedmi let zvýšit až o 1 400. Navíc průměrný počet žáků ve třídách se dnes blíží třiceti. Pokud chce městská část tento počet postupně snižovat, bude potřebo‑ vat dalších zhruba padesát kmenových tříd, aby se dostala k ideálnímu stavu přibližně 24 žáků v každé třídě. Obnovení strašnické školy počítá s kapacitou 360 žáků ve 12 třídách a vzhledem k její poloze u dopravního uzlu může dle potřeby částečně odlehčit i zmíněným lokalitám Desítky.

S tím souvisí také otázka budoucího pojetí zdejší školské instituce, v němž by si historické, ale renovované prostředí mohlo úspěšně podat ruku s moderním vzdělávacím obsahem. Ačkoliv se jedná o památkově chráněnou budovu z počátku minulého století, městská část má záměr vybudovat zde školu založenou na principech, které odpovídají 21. století. Měla by tedy kromě jiného umět reagovat na aktuální potřeby žáků, vycházet z principů hravosti a otevírat prostor pro inovativní a kreativní uvažování. Škola s takovým přístupem by podle známých zkušeností mohla opět vyvolat poptávku nejen v nejbližším okolí, ale také v jiných částech Prahy 10.

Záměr na zvelebení areálu zahrnuje také obnovu školního hřiště a jeho přizpůsobení celodennímu provozu. V dopoledních hodinách by sloužilo jako obvykle potřebám školní výuky, zatímco odpoledne a večer by je mohli využívat zájemci o sportování z řad místních obyvatel. Další kousek zdejšího území by se tak přičlenil k veřejně přístupnému a užitné‑ mu prostoru. Výjimečnou pozici strašnické školy umocňuje i bezprostřední sousedství s Kulturním domem Barikádníků. Kultura v mnoha ohledech neformálně plní vzdělávací úlohu a obdobně lze na školu nahlížet jako na specifickou kulturní instituci. Jsou to spojené nádoby a spolupráce mezi školou a kulturním centrem může být oboustranně velmi přínosná. Proces oživení skomírající budovy je důležitý i v kontextu širšího místa. Městská část aktuálně pořizuje architektonickou studii na rekultivaci prostranství v dosahu stanice metra Strašnická. Území skýtá obrovský potenciál, aby se proměnilo v atraktivní veřejný prostor – může zde vzniknout přívětivé náměstí s možnostmi pro setkávání lidí a s příležitostmi pro obchodní aktivity. Přítomnost živé školy by napomohla k dotvoření uceleného záměru.

Projekt rekonstrukce školy se v minulém roce předělával. Oproti původním plánům se zejména ruší navrhovaná dvorní vestavba vstupního atria a nástavba schodiště východního křídla. Zůstane zachován historický hlavní vchod z ulice V Olšinách. Záměr již získal stavební povolení a plánované náklady na jeho realizaci činí přibližně 230 milionů korun. Vedení rad‑ nice podalo na magistrát žádost o výpomoc při financování akce. Pokud to hlavní město schválí, bude moci Praha 10 vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby a poté se pustit do oprašování secesního skvostu. Obnova Nové strašnické školy totiž představuje řešení pro několik problémů najednou.

SECESNÍ PERLA

O architektovi Josefu Domkovi toho víme po‑ měrně málo, neznáme ani data jeho narození a úmrtí. Což je s podivem, protože na území Prahy 10 zanechal poměrně výrazný otisk svého tvůrčího rukopisu. Jeho první realizací byla v roce 1907 výrazná novogotická vila Miramare (Na Výsluní 150), která do Strašnic přinesla závan středomořské romantiky. Později, v letech 1910–1911, projektoval dva nájemní domy, jež upoutají pozornost modernistickým členěním fasády a úspornou zdobností (Donská 245 a Petrohradská 92).

Domkovým mistrovským dílem však zůstává Nová strašnická škola, která v roce 1909 na‑ hradila již nevyhovující školní objekt na druhé straně ulice poblíž dnešní Gutovky. Někdy je zmiňován také autorský podíl Antonína Belady, ale skutečnou míru zásluh případně spolupracujících architektů z dostupných podkladů nelze přesvědčivě určit. Každopádně na samém okraji tehdejších Strašnic vyrostla majestátní erární budova, která se i na pražské periférii stala významným reprezentantem secesního stavebního slohu. Uvedený rok jejího dokončení dosvědčuje pamětní deska ve vestibulu, nicméně obecná škola se označovala jako „Jubilejní“, neboť její založení a zahájení výstavby se odehrálo již při předchozím 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn.

Noblesní stavba v sobě snoubila pokrokové konstrukční tendence, kdy se jednotlivé funkce stavby propisovaly navenek do její formy, a stylovou výzdobu, která se soustředila na použití ornamentů na fasádě a kontrasty různých materiálů. Plejáda použitých dekorativních prvků zahrnuje i figurální motivy, například zobrazení J. A. Komenského nebo dětské postavy s knihami. Objevují se i nápisy jako „Našim dětem“ nad hlavním vstupem s kovovou prosklenou markýzou nebo „Obec Staré Strašnice“ v ozdobné kartuši.

Školní budova původně stála na půdorysu písmene L a na dvoře se ještě rozšiřovala schodišťovým rizalitem. Stoupala přes tři podlaží a její vertikální vyznění zdůrazňovalo i několik majestátních štítů a převýšená střecha západního křídla. Obě hlavní průčelí vynikala přehledným členěním pomocí secesního dekoru; zajímavostí bylo výjimečné porušení jednoty obdélných oken, která ve druhém patře západního křídla nahradila tři vysoká, okrouhle zaklenutá okna školní kaple sv. Vojtěcha. Vnitřní uspořádání budovy odpovídalo praktickému školnímu provozu, kromě vlastních učeben obsahovala i tělocvičnu nebo byt školníka. Nejreprezentativnějšími prostorami, které měly ještě umocnit velkolepý dojem návštěvníků, byly pochopitelně vstupní vestibul a hlavní schodiště.

Škola získala v letech 1927–1929 puristickou přístavbu „Občanské a mateřské školy“ od architekta Vladimíra Frýdy. Jednalo se o uměřený objekt podřízený funkci, jehož fasáda kombinovala hladké omítky a režné zdivo a členil ji pravidelný rastr obdélných oken. Vzniklo tak východní křídlo, čímž se alespoň v symbolickém náznaku po dvaceti letech dotvořil symetrický půdorys celého školního komplexu.

VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Projekt znovuoživení Nové strašnické školy je pevně zakotven v hlavních rozvojových dokumentech Prahy 10:

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MČ PRAHA 10 PRO OBDOBÍ 2020–2030

Strategický cíl 7.1.

Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou

Opatření 7.1.1.

Rozšiřování kapacit mateřských a základních škol

Projekt

Rekonstrukce ZŠ V Olšinách

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ MČ PRAHA 10 NA OBDOBÍ 2020–2025

Oblast 1

Dobré materiální a technické podmínky pro vzdělávání

Cíl 1.1.

Budování kapacit škol

Projekt

Rekonstrukce ZŠ V Olšinách

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, leden 2021.

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.