ÚVODNÍ SLOVO

Všichni tento krásný a dominantní dům u stanice metra Strašnická známe. Hlavní budova školy byla postavena v secesním slohu v roce 1909 a v letech 1927–1929 byla rozšířena o přístavbu ve strohém puristickém stylu. Po válce zde sídlila speciální škola a základní škola pro žáky s poruchami chování spojená se střední školou. Od roku 2009 je budova zavřená. 100 let fungovala, 11 let chátrá. Velká škoda.

Jedním z hlavních úkolů městské samosprávy je pečovat o vlastní majetek. O byty, nebytové prostory, kulturní objekty – a hlavně o školy. Zanedbaná školní budova na Strašnické je smutným mementem nezodpovědného zacházení s veřejnou vybaveností. K hlavním prioritám stávajícího vedení radnice proto patří, aby se tato velkolepá školní budova dočkala opravy. Je v tom symbolika: památky a školy chátrat nesmějí.

Říkáme vám od začátku, jak se věci skutečně mají. Jako místostarosta zodpovědný za oblast školství mám radost z toho, že projekt na rekonstrukci Nové strašnické školy je hotový, je vydáno stavební povolení a přestavba může být zahájena! To, co schází (a není to naše vina), jsou peníze. Intenzivně vyjednáváme s politickou reprezentací hl. m. Prahy o finanční podpoře. Škola je od roku 2014 vedena jako kulturní nemovitá památka, náklady budou tudíž nemalé. Bez magistrátu školu neopravíme.

Nejde však jen o záchranu významného památkově chráněného secesního objektu. To podstatné je navýšení kapacit pro veřejné základní vzdělávání v Praze 10. Celkový počet žáků ve zdejších základních školách v příštích letech poroste. Zatímco v roce 2020 je navštěvovalo 6 800 žáků, v roce 2028 jich bude 8 200, což znamená nárůst o 1 400 žáků! Stávající rejstříkové kapacity škol budou nedostatečné. Se zvýšeným počtem žáků bude potřeba i více kmenových tříd. Pokud by do běžné třídy chodilo 24 žáků, musí se do roku 2030 množství kmenových tříd zvýšit o 50 oproti současnému stavu!

Na to musíme být připraveni. Kromě opravy školy na Strašnické připravujeme také studii přístaveb na vybraných základních školách. Neponecháváme nic náhodě a připravujeme projekty i na další čtyři roky. Prostě proto, aby naše děti měly v budoucnu kam chodit do školy.

Děkuji kolegům, že vnímají opravu Nové strašnické školy jako důležitou investici. Praha 10 tím může získat zpět významnou architektonickou památku, která se stane nejen důležitou dominantou celé čtvrti, ale hlavně živou institucí, kde se budou vzdělávat naše děti.

Váš místostarosta David Kašpar

TÉMA:

OBNOVA NOVÉ STRAŠNICKÉ ŠKOLY JE ŘEŠENÍ

V bezprostřední blízkosti stanice metra Strašnická se nachází již trochu oprýskaná školní budova, kterou v roce 2009 postihlo uzavření, a to přesně po století provozu. V následujícím období se diskutovalo o jejím začlenění do areálu nové radnice, která by se do této lokality přesunula. Když tato varianta definitivně padla, začala Praha 10 pracovat na tom, aby se z budovy znovu stala škola. Pro návrat k jejímu původnímu funkčnímu využití hovoří její dobrá dostupnost, neboť se zde Strašnice prakticky setkávají s Vršovice‑ mi, Malešicemi i Zahradním Městem.

Ještě významnějším důvodem je však předpokládaný nárůst školou povinných dětí v Pra‑ ze 10 v budoucích letech. Podle odborných prognóz by se celkový počet žáků ve zdejších základních školách mohl do sedmi let zvýšit až o 1 400. Navíc průměrný počet žáků ve třídách se dnes blíží třiceti. Pokud chce městská část tento počet postupně snižovat, bude potřebo‑ vat dalších zhruba padesát kmenových tříd, aby se dostala k ideálnímu stavu přibližně 24 žáků v každé třídě. Obnovení strašnické školy počítá s kapacitou 360 žáků ve 12 třídách a vzhledem k její poloze u dopravního uzlu může dle potřeby částečně odlehčit i zmíněným lokalitám Desítky.

S tím souvisí také otázka budoucího pojetí zdejší školské instituce, v němž by si historické, ale renovované prostředí mohlo úspěšně podat ruku s moderním vzdělávacím obsahem. Ačkoliv se jedná o památkově chráněnou budovu z počátku minulého století, městská část má záměr vybudovat zde školu založenou na principech, které odpovídají 21. století. Měla by tedy kromě jiného umět reagovat na aktuální potřeby žáků, vycházet z principů hravosti a otevírat prostor pro inovativní a kreativní uvažování. Škola s takovým přístupem by podle známých zkušeností mohla opět vyvolat poptávku nejen v nejbližším okolí, ale také v jiných částech Prahy 10.

Záměr na zvelebení areálu zahrnuje také obnovu školního hřiště a jeho přizpůsobení celodennímu provozu. V dopoledních hodinách by sloužilo jako obvykle potřebám školní výuky, zatímco odpoledne a večer by je mohli využívat zájemci o sportování z řad místních obyvatel. Další kousek zdejšího území by se tak přičlenil k veřejně přístupnému a užitné‑ mu prostoru. Výjimečnou pozici strašnické školy umocňuje i bezprostřední sousedství s Kulturním domem Barikádníků. Kultura v mnoha ohledech neformálně plní vzdělávací úlohu a obdobně lze na školu nahlížet jako na specifickou kulturní instituci. Jsou to spojené nádoby a spolupráce mezi školou a kulturním centrem může být oboustranně velmi přínosná. Proces oživení skomírající budovy je důležitý i v kontextu širšího místa. Městská část aktuálně pořizuje architektonickou studii na rekultivaci prostranství v dosahu stanice metra Strašnická. Území skýtá obrovský potenciál, aby se proměnilo v atraktivní veřejný prostor – může zde vzniknout přívětivé náměstí s možnostmi pro setkávání lidí a s příležitostmi pro obchodní aktivity. Přítomnost živé školy by napomohla k dotvoření uceleného záměru.

Projekt rekonstrukce školy se v minulém roce předělával. Oproti původním plánům se zejména ruší navrhovaná dvorní vestavba vstupního atria a nástavba schodiště východního křídla. Zůstane zachován historický hlavní vchod z ulice V Olšinách. Záměr již získal stavební povolení a plánované náklady na jeho realizaci činí přibližně 230 milionů korun. Vedení rad‑ nice podalo na magistrát žádost o výpomoc při financování akce. Pokud to hlavní město schválí, bude moci Praha 10 vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby a poté se pustit do oprašování secesního skvostu. Obnova Nové strašnické školy totiž představuje řešení pro několik problémů najednou.

SECESNÍ PERLA

O architektovi Josefu Domkovi toho víme po‑ měrně málo, neznáme ani data jeho narození a úmrtí. Což je s podivem, protože na území Prahy 10 zanechal poměrně výrazný otisk svého tvůrčího rukopisu. Jeho první realizací byla v roce 1907 výrazná novogotická vila Miramare (Na Výsluní 150), která do Strašnic přinesla závan středomořské romantiky. Později, v letech 1910–1911, projektoval dva nájemní domy, jež upoutají pozornost modernistickým členěním fasády a úspornou zdobností (Donská 245 a Petrohradská 92).

Domkovým mistrovským dílem však zůstává Nová strašnická škola, která v roce 1909 na‑ hradila již nevyhovující školní objekt na druhé straně ulice poblíž dnešní Gutovky. Někdy je zmiňován také autorský podíl Antonína Belady, ale skutečnou míru zásluh případně spolupracujících architektů z dostupných podkladů nelze přesvědčivě určit. Každopádně na samém okraji tehdejších Strašnic vyrostla majestátní erární budova, která se i na pražské periférii stala významným reprezentantem secesního stavebního slohu. Uvedený rok jejího dokončení dosvědčuje pamětní deska ve vestibulu, nicméně obecná škola se označovala jako „Jubilejní“, neboť její založení a zahájení výstavby se odehrálo již při předchozím 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn.

Noblesní stavba v sobě snoubila pokrokové konstrukční tendence, kdy se jednotlivé funkce stavby propisovaly navenek do její formy, a stylovou výzdobu, která se soustředila na použití ornamentů na fasádě a kontrasty různých materiálů. Plejáda použitých dekorativních prvků zahrnuje i figurální motivy, například zobrazení J. A. Komenského nebo dětské postavy s knihami. Objevují se i nápisy jako „Našim dětem“ nad hlavním vstupem s kovovou prosklenou markýzou nebo „Obec Staré Strašnice“ v ozdobné kartuši.

Školní budova původně stála na půdorysu písmene L a na dvoře se ještě rozšiřovala schodišťovým rizalitem. Stoupala přes tři podlaží a její vertikální vyznění zdůrazňovalo i několik majestátních štítů a převýšená střecha západního křídla. Obě hlavní průčelí vynikala přehledným členěním pomocí secesního dekoru; zajímavostí bylo výjimečné porušení jednoty obdélných oken, která ve druhém patře západního křídla nahradila tři vysoká, okrouhle zaklenutá okna školní kaple sv. Vojtěcha. Vnitřní uspořádání budovy odpovídalo praktickému školnímu provozu, kromě vlastních učeben obsahovala i tělocvičnu nebo byt školníka. Nejreprezentativnějšími prostorami, které měly ještě umocnit velkolepý dojem návštěvníků, byly pochopitelně vstupní vestibul a hlavní schodiště.

Škola získala v letech 1927–1929 puristickou přístavbu „Občanské a mateřské školy“ od architekta Vladimíra Frýdy. Jednalo se o uměřený objekt podřízený funkci, jehož fasáda kombinovala hladké omítky a režné zdivo a členil ji pravidelný rastr obdélných oken. Vzniklo tak východní křídlo, čímž se alespoň v symbolickém náznaku po dvaceti letech dotvořil symetrický půdorys celého školního komplexu.

VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Projekt znovuoživení Nové strašnické školy je pevně zakotven v hlavních rozvojových dokumentech Prahy 10:

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MČ PRAHA 10 PRO OBDOBÍ 2020–2030

Strategický cíl 7.1.

Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou

Opatření 7.1.1.

Rozšiřování kapacit mateřských a základních škol

Projekt

Rekonstrukce ZŠ V Olšinách

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ MČ PRAHA 10 NA OBDOBÍ 2020–2025

Oblast 1

Dobré materiální a technické podmínky pro vzdělávání

Cíl 1.1.

Budování kapacit škol

Projekt

Rekonstrukce ZŠ V Olšinách

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, leden 2021.

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.