Ještě v pondělí před Štědrým dnem stihli zastupitelé odsouhlasit nejdůležitější dokument, podle něhož se řídí hospodaření naší městské části. Zároveň byl schválen také plán zdaňované činnosti a roční akční plán. Praha 10 se tak podruhé za sebou vyhnula rozpočtovému provizoriu, v němž se v předchozích letech obvykle musela pohybovat.

Základní parametry navrženého rozpočtu jsou podobné jako v minulém roce – očekávají se příjmy ve výši 784 mil. Kč, navrženy jsou výdaje 1128 mil. Kč a tomu odpovídá schodek 344 mil. Kč. Plán zdaňované činnosti předpokládá výnosy 432 mil. Kč a náklady 398 mil. Kč, z nichž 192 mil. Kč je určeno na opravy a udržování svěřeného majetku. Zisk 34 mil. Kč bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic městské části.

„I přes aktuální krizi se nám podařilo udržet vysoký poměr investic, konkrétně se jedná o čtvrtinu všech výdajů. V příštím roce bude dokončena rekonstrukce Polikliniky Malešice. Na opravy a rekonstrukce školních budov bude vynaloženo přes 120 mil. Kč,“ upřesňuje investiční strategii radní pro rozpočet a finance Lucie Sedmihradská. Zároveň zmiňuje další výzvy, které před vedením radnice při přípravě návrhu rozpočtu letos stály: „Patří k nim zejména rozsáhlá změna metodiky vykazování osobních nákladů a tvorba rezervy na stěhování a nájem náhradních prostor pro fungování úřadu po dobu plánované rekonstrukce radnice.“

Vůbec poprvé v historii Prahy 10 je plán příjmů a výdajů doplněn i ročním akčním plánem, kterým bude městská část naplňovat svůj Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2020–2030. „Věcné priority jsou konkrétně navázané na rozpočet, což činí z dlouhodobé strategie ryze praktický a velmi transparentní dokument,“ říká starostka Renata Chmelová. Vedení městské části kladlo na otevřenost důraz i při samotné přípravě rozpočtu. Finanční výbor, který ho projednával na začátku prosince, byl prostřednictvím videokonference přístupný nejen zástupcům opozice, ale rovněž občanům. Ti se mohli ptát online prostřednictvím chatu a zároveň měli možnost podávat písemné připomínky.

„Hlásíme se k udržitelnému rozvoji nejen v oblasti životního prostředí, ale také k udržitelnému hospodaření s penězi nás všech,“ shrnula Renata Chmelová výsledek několikaměsíčních příprav rozpočtu městské části na rok 2021.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, leden 2021.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz