Zastupitelstvo MČ schválilo 21. prosince rozpočet, plán zdaňované činnosti a akční plán na rok 2021 (kompletní materiál je k dispozici zde). Rozpočtem se řídí hospodaření v rámci hlavní činnosti, tj. veřejné správy, a plánem zdaňované činnosti její hospodářská činnost, což je především správa majetku MČ včetně prodeje nemovitého majetku. Spojnicí mezi zdaňovanou a hlavní činností jsou tzv. převody (viz Obrázek 1).

Základní parametry schváleného rozpočtu, tedy očekávané příjmy 784 mil. Kč, navrhované výdaje 1129 mil. Kč a schodek 344 mil. Kč, jsou podobné jako v minulém roce. Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 432 mil. Kč, náklady 398 mil. Kč, z nichž 192 mil. Kč je určeno na opravy a udržování svěřeného majetku. Zisk 34 mil. Kč bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic MČ.

Příjmy městské části lze rozdělit do tří hlavních skupin: vlastní příjmy, dotace a převody ze zdaňované činnosti (tj. z vlastních fondů). Mezi vlastní příjmy patří příjmy daňové[1] (daň z nemovitých věcí, místní a správní poplatky) a nedaňové (odvody příspěvkových organizací, pokuty) a kapitálové. Příjmy z pronájmu a prodeje nemovitého majetku jsou výnosem zdaňované činnosti a v rozpočtu se tak objeví pouze nepřímo ve formě převodů ze zdaňované činnosti.

Dotace plynou do rozpočtu MČ z jiných veřejných rozpočtů. Schválený rozpočet obsahuje pouze dotace, které jsou v tuto chvíli navržené, tj. příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu (79 mil. Kč) a dotaci z hlavního města Prahy (362 mil. Kč)[2]. V průběhu roku MČ obdrží další dotace, a tak dojde k poměrně významnému navýšení celkového objemu přijatých dotací a současně k navýšení výdajů.

Převody jsou přesuny peněžních prostředků uvnitř MČ, jedná se především o zapojení hospodářského výsledku zdaňované činnosti z minulých let (viz Obrázek 1). I když jsou převody v rozpočtu klasifikovány jako příjmy, má tento finanční zdroj stejný charakter jako schodek, a totiž využití prostředků získaných v minulých letech z prodeje nemovitého majetku.

Výdaje se člení do dvou hlavních kategorií: běžné výdaje a investice. Běžné (též provozní nebo neinvestiční) výdaje zahrnují pravidelně se opakující výdaje, tj. např. platy zaměstnanců, nákup materiálu a příspěvky na provoz zřizovaných organizací. Investice (též kapitálové výdaje) jsou výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a investiční transfery.

Plán zdaňované činnosti je plánem výnosů a nákladů vymezených stejně jako v podnikovém účetnictví. Obrázek 3 ukazuje vývoj hlavních kategorií výnosů a nákladů od roku 2016. Hospodářský výsledek zdaňované činnosti je dlouhodobě ovlivňován především výnosy z prodaného majetku.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 dochází k těmto hlavním změnám:

  • vypořádání nápravných opatření souvisejících s účetním vykazováním operací MČ

Na základě zjištění a závěrů následné veřejnosprávní finanční kontroly MČ Praha 10 za rok 2018 a kontroly plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků musí MČ změnit způsob rozpočtování a vykazování v oblasti osobních nákladů, úklidu veřejných prostranství a některých činností souvisejících se správou svěřeného majetku. Pro příští rok to znamená přesun části osobních nákladů (cca 79 mil. Kč) a nákladů na úklid veřejných prostranství (cca 27 mil. Kč) z plánu zdaňované činnosti do rozpočtu, tedy navýšení jeho běžných výdajů (Obrázek 2), a současně snížení osobních nákladů v plánu zdaňované činnosti (Obrázek 3).

  • změny v návrhu rozpočtu kapitoly 0021 Životní prostředí

Dochází k přesunu výdajů na provoz, údržbu a investice v AVČ Gutovka z kapitoly 0082 Správa majetku. Nově jsou již v návrhu rozpočtu kapitoly zahrnuty výdaje související s realizací vítězných projektů v rámci participativního rozpočtu Moje Stopa. Dosud byly tyto výdaje alokovány v kapitole 0010 Pokladní správa.

  • zóny placeného stání (ZPS)

Od září 2020 postupně na území MČ zahajují provoz ZPS. Podíl MČ na výnosech z prodeje parkovacích karet bude příjmem plánu zdaňované činnosti, příjmy z vybraných pokut budou nedaňovým příjmem rozpočtu.

  • rezerva na stěhování a nájem náhradních prostor pro fungování ÚMČ

V průběhu roku 2021 proběhne stěhování úřadu MČ do náhradních prostor. V rozpočtu a v plánu zdaňované činnosti je pro tento účel vytvořena rezerva (36 mil. Kč v rozpočtu a 11 mil. Kč v plánu zdaňované činnosti).

Celkový objem navržených běžných výdajů činí 843 mil. Kč, jejich struktura je zřejmá z obrázku 4. U výdajů na vnitřní správu je třeba připomenout, že významná část agendy, kterou Úřad městské části vykonává, má charakter přenesené působnosti. Jedná se tedy o úkony, které městská část provádí pro stát. Na financování těchto úkonů dostává příspěvek, který však plně nekryje vzniklé náklady.

V oblasti školství MČ zřizuje a přispívá na provoz 13 základních škol a 20 mateřských škol. V sociální oblasti MČ provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, které zajišťuje pobytové služby vč. odlehčovacích služeb pro cca 190 seniorů, dětské skupiny pro 55 dětí a širokou škálu dalších sociálních služeb. Výdaje v oblasti životního prostředí se vynakládají na péči o rozsáhlé parky,  péči o dětská hřištěúklid, pokud není v kompetenci hlavního města Prahy. MČ prostřednictvím svého dotačního programu (kapitola 0064 Veřejná finanční podpora) podporuje téměř 200 organizací.

Návrh rozpočtu obsahuje investiční výdaje ve výši 285 mil Kč. Nejvýznamnější investiční akcí zůstává rekonstrukce Polikliniky Malešice zahájená v roce 2018, která se na této částce podílí 117 mil. Kč, tj. 41 %.

Tabulka 1 uvádí hlavní investice a částku alokovanou pro rok 2021. Návrh rozpočtu neobsahuje výdaje kryté přiznanými nebo očekávanými dotacemi, které budou do rozpočtu zapojeny až v průběhu roku.

Tabulka 1

Hlavní investiční akce (mil. Kč)

investiční akce výdaje 2021 poznámka
Park Grébovka 6,1 akce zahájena v roce 2020, HMP podpořilo dotací 2 mil. Kč
Poliklinika Malešice – rekonstrukce 116,8 akce zahájena v roce 2018, předpokládané dokončení počátkem roku 2022
Budova úřadu MČ Praha 10 – rekonstrukce 20,5 doplatek projektové dokumentace
Komunitní centrum u Vršovického nádraží 30/30 12 pozastávky, kolaudace proběhla v listopadu 2020
Vila Karla Čapka – rekonstrukce 5,0 spoluúčast v případě úspěšné žádosti o dotaci z Ministerstva kultury
Nízkoprah u Botiče 3,5 dokončení objektu
MŠ Bajkalská – novostavba 10,0 realizace 2021-2022, HMP podpořilo dotací 40 mil. Kč, celkové náklady cca 140 mil. Kč
MŠ U Vršovického nádraží – rekonstrukce 12,5 realizace 2020-2022, HMP podpořilo dotací 15 mil. Kč, celkové náklady cca 32 mil. Kč
ZŠ Olešská – zateplení fasády 25,5 dotace OPŽP 20,8 mil. Kč a HMP 6,4 mil. Kč
MŠ U Roháč. kasáren – zateplení fasády 6,0 dotace OPŽP 4,1 mil. Kč
ZŠ v Olšinách – rekonstrukce 2,5
ZŠ u Vršovického nádraží – rekonstrukce 7,0

Pramen: vlastní zpracování

Shrnutí

MČ plní velké množství úkolů a úřad MČ poskytuje širokou škálu agend. Skutečnost, zda jsou financovány z rozpočtu nebo z plánu zdaňované činnosti, je z hlediska občana MČ prakticky irelevantní. Proto zde přes určité metodologické zjednodušení uvádíme souhrnný přehled plánovaných výdajů/nákladů MČ na hlavní funkční oblasti.

Tabulka 2

Výdaje a náklady MČ v hlavních funkčních oblastech (mil. Kč, 2021)

funkční oblast běžné výdaje investice opravy a udržování provozní náklady* celkem
školství 196 78 62 13 349
sociální a zdravotní 111 133 244
kultura, sport a volný čas 33 2 2 37
veřejný prostor 118 30 148
správa majetku 17 8 128 65 218
veřejná správa 313 25 1 87 426
rezerva 56 10 11 77
celkem 843 285 192 179 1499
1129 370

Pramen: vlastní zpracování

Poznámka: podrobné vymezení jednotlivých funkčních oblastí je uvedeno v kapitole Průvodce hospodařením MČ, * celkové náklady bez oprav a nákladů na prodaný majetek a přecenění

————————————————————————————- 

[1] https://www.praha.eu/file/1282873/Uplne_zneni_Statutu_hl._m._Prahy_k_1._4._2020.rtf , Hlava II, § 9 a Příl.6, str. 159

[2] http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=185223026034029246236223044034029246233223041034029246233223038034029246233&id=609395

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.