Zastupitelstvo MČ schválilo 21. prosince rozpočet, plán zdaňované činnosti a akční plán na rok 2021 (kompletní materiál je k dispozici zde). Rozpočtem se řídí hospodaření v rámci hlavní činnosti, tj. veřejné správy, a plánem zdaňované činnosti její hospodářská činnost, což je především správa majetku MČ včetně prodeje nemovitého majetku. Spojnicí mezi zdaňovanou a hlavní činností jsou tzv. převody (viz Obrázek 1).

Základní parametry schváleného rozpočtu, tedy očekávané příjmy 784 mil. Kč, navrhované výdaje 1129 mil. Kč a schodek 344 mil. Kč, jsou podobné jako v minulém roce. Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 432 mil. Kč, náklady 398 mil. Kč, z nichž 192 mil. Kč je určeno na opravy a udržování svěřeného majetku. Zisk 34 mil. Kč bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic MČ.

Příjmy městské části lze rozdělit do tří hlavních skupin: vlastní příjmy, dotace a převody ze zdaňované činnosti (tj. z vlastních fondů). Mezi vlastní příjmy patří příjmy daňové[1] (daň z nemovitých věcí, místní a správní poplatky) a nedaňové (odvody příspěvkových organizací, pokuty) a kapitálové. Příjmy z pronájmu a prodeje nemovitého majetku jsou výnosem zdaňované činnosti a v rozpočtu se tak objeví pouze nepřímo ve formě převodů ze zdaňované činnosti.

Dotace plynou do rozpočtu MČ z jiných veřejných rozpočtů. Schválený rozpočet obsahuje pouze dotace, které jsou v tuto chvíli navržené, tj. příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu (79 mil. Kč) a dotaci z hlavního města Prahy (362 mil. Kč)[2]. V průběhu roku MČ obdrží další dotace, a tak dojde k poměrně významnému navýšení celkového objemu přijatých dotací a současně k navýšení výdajů.

Převody jsou přesuny peněžních prostředků uvnitř MČ, jedná se především o zapojení hospodářského výsledku zdaňované činnosti z minulých let (viz Obrázek 1). I když jsou převody v rozpočtu klasifikovány jako příjmy, má tento finanční zdroj stejný charakter jako schodek, a totiž využití prostředků získaných v minulých letech z prodeje nemovitého majetku.

Výdaje se člení do dvou hlavních kategorií: běžné výdaje a investice. Běžné (též provozní nebo neinvestiční) výdaje zahrnují pravidelně se opakující výdaje, tj. např. platy zaměstnanců, nákup materiálu a příspěvky na provoz zřizovaných organizací. Investice (též kapitálové výdaje) jsou výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a investiční transfery.

Plán zdaňované činnosti je plánem výnosů a nákladů vymezených stejně jako v podnikovém účetnictví. Obrázek 3 ukazuje vývoj hlavních kategorií výnosů a nákladů od roku 2016. Hospodářský výsledek zdaňované činnosti je dlouhodobě ovlivňován především výnosy z prodaného majetku.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 dochází k těmto hlavním změnám:

  • vypořádání nápravných opatření souvisejících s účetním vykazováním operací MČ

Na základě zjištění a závěrů následné veřejnosprávní finanční kontroly MČ Praha 10 za rok 2018 a kontroly plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků musí MČ změnit způsob rozpočtování a vykazování v oblasti osobních nákladů, úklidu veřejných prostranství a některých činností souvisejících se správou svěřeného majetku. Pro příští rok to znamená přesun části osobních nákladů (cca 79 mil. Kč) a nákladů na úklid veřejných prostranství (cca 27 mil. Kč) z plánu zdaňované činnosti do rozpočtu, tedy navýšení jeho běžných výdajů (Obrázek 2), a současně snížení osobních nákladů v plánu zdaňované činnosti (Obrázek 3).

  • změny v návrhu rozpočtu kapitoly 0021 Životní prostředí

Dochází k přesunu výdajů na provoz, údržbu a investice v AVČ Gutovka z kapitoly 0082 Správa majetku. Nově jsou již v návrhu rozpočtu kapitoly zahrnuty výdaje související s realizací vítězných projektů v rámci participativního rozpočtu Moje Stopa. Dosud byly tyto výdaje alokovány v kapitole 0010 Pokladní správa.

  • zóny placeného stání (ZPS)

Od září 2020 postupně na území MČ zahajují provoz ZPS. Podíl MČ na výnosech z prodeje parkovacích karet bude příjmem plánu zdaňované činnosti, příjmy z vybraných pokut budou nedaňovým příjmem rozpočtu.

  • rezerva na stěhování a nájem náhradních prostor pro fungování ÚMČ

V průběhu roku 2021 proběhne stěhování úřadu MČ do náhradních prostor. V rozpočtu a v plánu zdaňované činnosti je pro tento účel vytvořena rezerva (36 mil. Kč v rozpočtu a 11 mil. Kč v plánu zdaňované činnosti).

Celkový objem navržených běžných výdajů činí 843 mil. Kč, jejich struktura je zřejmá z obrázku 4. U výdajů na vnitřní správu je třeba připomenout, že významná část agendy, kterou Úřad městské části vykonává, má charakter přenesené působnosti. Jedná se tedy o úkony, které městská část provádí pro stát. Na financování těchto úkonů dostává příspěvek, který však plně nekryje vzniklé náklady.

V oblasti školství MČ zřizuje a přispívá na provoz 13 základních škol a 20 mateřských škol. V sociální oblasti MČ provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, které zajišťuje pobytové služby vč. odlehčovacích služeb pro cca 190 seniorů, dětské skupiny pro 55 dětí a širokou škálu dalších sociálních služeb. Výdaje v oblasti životního prostředí se vynakládají na péči o rozsáhlé parky,  péči o dětská hřištěúklid, pokud není v kompetenci hlavního města Prahy. MČ prostřednictvím svého dotačního programu (kapitola 0064 Veřejná finanční podpora) podporuje téměř 200 organizací.

Návrh rozpočtu obsahuje investiční výdaje ve výši 285 mil Kč. Nejvýznamnější investiční akcí zůstává rekonstrukce Polikliniky Malešice zahájená v roce 2018, která se na této částce podílí 117 mil. Kč, tj. 41 %.

Tabulka 1 uvádí hlavní investice a částku alokovanou pro rok 2021. Návrh rozpočtu neobsahuje výdaje kryté přiznanými nebo očekávanými dotacemi, které budou do rozpočtu zapojeny až v průběhu roku.

Tabulka 1

Hlavní investiční akce (mil. Kč)

investiční akce výdaje 2021 poznámka
Park Grébovka 6,1 akce zahájena v roce 2020, HMP podpořilo dotací 2 mil. Kč
Poliklinika Malešice – rekonstrukce 116,8 akce zahájena v roce 2018, předpokládané dokončení počátkem roku 2022
Budova úřadu MČ Praha 10 – rekonstrukce 20,5 doplatek projektové dokumentace
Komunitní centrum u Vršovického nádraží 30/30 12 pozastávky, kolaudace proběhla v listopadu 2020
Vila Karla Čapka – rekonstrukce 5,0 spoluúčast v případě úspěšné žádosti o dotaci z Ministerstva kultury
Nízkoprah u Botiče 3,5 dokončení objektu
MŠ Bajkalská – novostavba 10,0 realizace 2021-2022, HMP podpořilo dotací 40 mil. Kč, celkové náklady cca 140 mil. Kč
MŠ U Vršovického nádraží – rekonstrukce 12,5 realizace 2020-2022, HMP podpořilo dotací 15 mil. Kč, celkové náklady cca 32 mil. Kč
ZŠ Olešská – zateplení fasády 25,5 dotace OPŽP 20,8 mil. Kč a HMP 6,4 mil. Kč
MŠ U Roháč. kasáren – zateplení fasády 6,0 dotace OPŽP 4,1 mil. Kč
ZŠ v Olšinách – rekonstrukce 2,5
ZŠ u Vršovického nádraží – rekonstrukce 7,0

Pramen: vlastní zpracování

Shrnutí

MČ plní velké množství úkolů a úřad MČ poskytuje širokou škálu agend. Skutečnost, zda jsou financovány z rozpočtu nebo z plánu zdaňované činnosti, je z hlediska občana MČ prakticky irelevantní. Proto zde přes určité metodologické zjednodušení uvádíme souhrnný přehled plánovaných výdajů/nákladů MČ na hlavní funkční oblasti.

Tabulka 2

Výdaje a náklady MČ v hlavních funkčních oblastech (mil. Kč, 2021)

funkční oblast běžné výdaje investice opravy a udržování provozní náklady* celkem
školství 196 78 62 13 349
sociální a zdravotní 111 133 244
kultura, sport a volný čas 33 2 2 37
veřejný prostor 118 30 148
správa majetku 17 8 128 65 218
veřejná správa 313 25 1 87 426
rezerva 56 10 11 77
celkem 843 285 192 179 1499
1129 370

Pramen: vlastní zpracování

Poznámka: podrobné vymezení jednotlivých funkčních oblastí je uvedeno v kapitole Průvodce hospodařením MČ, * celkové náklady bez oprav a nákladů na prodaný majetek a přecenění

————————————————————————————- 

[1] https://www.praha.eu/file/1282873/Uplne_zneni_Statutu_hl._m._Prahy_k_1._4._2020.rtf , Hlava II, § 9 a Příl.6, str. 159

[2] http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=185223026034029246236223044034029246233223041034029246233223038034029246233&id=609395

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.