Jako Rada MČ jsme se ve svém programovém prohlášení zavázali, že zodpovědně připravíme rekonstrukci budovy radnice, aby odpovídala potřebám 21. století.

A přesně tak jsme k plnění tohoto cíle přistoupili. Ze svých řad jsme vybrali místostarostu, kterému byla ZMČ dána do gesce rekonstrukce radnice a v létě 2019 jsme dali vzniknout pracovní skupině pro rekonstrukci radnice. Úkolem pracovní skupiny je zajišťovat a koordinovat rekonstrukci sídla úřadu MČ Praha 10.

Pracovní skupinou, mi, samozřejmě ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu, byl dán úkol zajistit trvalou koordinaci finanční stránky RR vzhledem k rozpočtu MČ Praha 10.

S ohledem na očekávaný finanční objem připravované investiční akce bylo od počátku zřejmé, že projekt lze realizovat pouze při využití vícezdrojového financování, tj. z rozpočtových zdrojů a zdrojů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 10, dotací z fondů EU a prostředků hlavního města Prahy (HMP) ve formě návratné finanční výpomoci.

Proto byly připraveny a následně v březnu 2020 podány ve 121. výzvě OPŽP žádosti na projekt Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 a to ve dvou částech: První část řeší zateplení, stínění, akustické prvky, úpravy na rozvodech tepla. Zde je dotace 50% způsobilých výdajů a bylo požádáno o 183 147 462 Kč vč. DPH. Druhá část je vzduchotechnika a fotovoltaika s dotací 70% ze způsobilých, zde bylo žádáno o 35 841 394 Kč vč. DPH. Celkově tak bylo žádáno o dotaci 218 988 856 Kč.

V červenci 2020 rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace až do žádané výše. Výhrady, které byly součástí předmětného rozhodnutí, se podařilo díky nasazení a výborné spolupráci vedoucího odboru majetkoprávního a administrátora naší dotační žádosti zcela vypořádat.

Následně jsme využili možnosti žádat o investiční dotaci z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy. Tato žádost byla rovněž úspěšná a ZHMP v prosinci 2020 schválilo poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 10 na spolufinancování projektů Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (zateplení) a Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (fotovoltaika) podpořených z Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 99.254 tis. Kč.

Z dotačních zdrojů jsme tak k dnešnímu dni získali podporu ve výši téměř 319 mil. Kč.

Kromě dotační podpory jsme požádali HMP o podporu ve formě návratné finanční výpomoci.

Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo dne 2. března 2020 svým usnesením č. 15/7/2020 žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy ve výši 500.000 tis. Kč na dobu 25 let za účelem zajištění financování rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a jejího uvedení do provozuschopného stavu.

Zastupitelstvo hlavního město Prahy v září 2020 žádosti MČ Praha 10 vyhovělo, když dne 17. září 2020 usnesením č. 19/63 schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 ve výši 500.000 tis. Kč na financování výdajů na akci Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 s lhůtou pro navrácení 25 let za podmínky, že kompletní položkový rozpočet dle projektové dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci budovy nepřesáhne 915 mil. Kč + 15 %, jinak závazek HMP zanikne. Finanční prostředky budou MČ Praha 10 poukázány ve výši 300 000 tis. Kč v roce 2022 a ve výši 200 000 tis. Kč v roce 2023 na základě žádosti MČ o uvolnění návratné finanční výpomoci. MČ Praha 10 bude návratnou finanční výpomoc splácet v letech 2024-2048.

Do dnešního dne jsme tak získali externí financování rekonstrukce radnice ve výši téměř 830 mil. Kč, které je vázáno na harmonogram realizace rekonstrukce aktualizovaný na podzim roku 2020.

Nyní je třeba učinit politická rozhodnutí, která budou reagovat na nové skutečnosti:

  • zpracovanou projektovou dokumentaci a aktualizovaný rozpočet,
  • novou ekonomicko-společenskou situaci v důsledku Covid-19,
  • dostupného zdroje financování
  • nebo změny harmonogramu realizace rekonstrukce.

Jedná se o politická rozhodnutí nejen na úrovni MČ Praha 10, ale především HMP. Protože při současném způsobu financování městských částí není možné tuto investiční akci realizovat bez zdrojů HMP.

Na základě těchto politických rozhodnutí bude návrh vícezdrojového financování aktualizován a budou podniknuty nezbytné kroky, které opět umožní jeho naplnění.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.