A voter may be anyone who:

 • is a citizen of a different EU Member State,
 • is at least 18 years of age on the second day of the election,
 • has residence in the Czech Republic as on the election day (has a permanent residence permit or certificate of temporary residence or/ registration certificate),
 • has residence in the municipality in which he/she intends to run as a candidate (i.e., in the city district Praha 10 for the municipal assembly elections in the city district Praha 10 and in the city of Prague)
 • applies for entry in the annex to the voter list at the municipal office (i.e. tj. ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10) at the latest on Wednesday 21 September 2022, 4 p.m.

You can apply for registration in person or in writing form. A sample application can be found here.

In the case of submitting an application in person, you must prove your identity, citizenship of an EU state, and residence in the Czech Republic. You can prove your identity and citizenship, in particular, with a valid ID card or travel document from your state of origin. The residence is then a certificate of permanent residence of a citizen of the European Union or a certificate of temporary residence within the Czech Republic / a registration certificate.

In the case of a written application, you must state at least your name, surname, and date of birth, for further identification also the address of residence in the Czech Republic. Other data can be verified by the municipal authority in the register of foreigners.

The application may be send to the address Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, or in person at the ground floor of building B in the validation office (“ověřovací kancelář”).

Complete information is available at https://www.mvcr.cz/volby/clanek/for-foreigners-voters.aspx

  —————————————————————————————————————————————

Občané ostatních států EU mohou volit ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 10 i zastupitelstva hlavního města Prahy

Volit může každá osoba, která 

   • má občanství jiného členského státu EU,
   • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,
   • má na území ČR pobyt ke dni voleb (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci),
   • má pobyt v té obci, ve které hodlá hlasovat (tj. v MČ Praha 10 pro volby do do zastupitelstva MČ Praha 10 i zastupitelstva hlavního města Prahy).
   • požádá o zápis do seznamu voličů na obecním úřadě v místě bydliště (tj. ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10) nejpozději ve středu 21. září 2022 do 16.00 hod

Požádat o zápis můžete osobně nebo písemně. Vzor žádosti je možné nalézt zde.

V případě osobní žádosti musíte prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území ČR. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území / osvědčením o registraci.

V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR. Ostatní údaje si může obecní úřad ověřit v evidenci cizinců.

Žádost může být podána písemně na adresu: Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, nebo osobně v přízemí budova B, ověřovací kancelář.

Kompletní informace jsou k dispozici na https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.