Připomínkujte do 16. října krajinářskou studii na území Trojmezí – tady máte návod!

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) nyní představuje krajinářskou studii, která se věnuje území Trojmezí, které je nezastavěným zeleným klínem otevřené krajiny na hranicích městských částí Praha 4, 10, 11 a 15. Do 16. 10. je možné vyplnit připomínky ke studii na webových stránkách IPR Praha, na stejném místě naleznete i studii samotnou: https://iprpraha.cz/projekt/132/trojmezi. Připomínky pak budou autory studie zváženy k zapracování do finální verze.

 

Zastupitelé MČ Praha 10 zvolení v nedávných komunálních volbách za Koalici Vlasta se zúčastnili obou autorských vycházek, kde byla studie představena a pečlivě se s ní seznámili. Přinášíme následné hodnocení, které může širší veřejnost využít k formulaci vlastních připomínek a komentářů k obsahu studie.

 

Kvitujeme, že studie zachovává území Trojmezí nezastavěné, jak jsme za něj bojovali a bylo potvrzeno zastupitelstvem MČ Praha 10 i zastupitelstvem hl. m. Prahy. Případné větší záměry rekreační a další infrastruktury (jako je občerstvení nebo výrobna cideru) jsou navrženy spíše na krajích území. Přesto bychom v tomto ohledu doporučili vymístění těchto struktur na či za hranici řešeného území, aby si území ponechalo uživateli oceňovaný klidových charakter. Obdobně žádáme vymístění navrhovaného bikeparku do lokality severněji od současně navrhovaného místa, kde dnes již tato sportovní činnost probíhá. Místo tohoto návrhu požadujeme do eventuálního sportovního vyžití zušlechtit a dočasně využít jako klidovou zónu odpočinku v přírodě (veřejné ohniště, piknikové místo, odpočinkové dřevěné lavice apod.). Celkovou koncepci otevřenějších částí krajiny v rovinatější nejnižší a nejvyšší části území a naopak dřevinné porosty ve střední svažité části a podél Botiče považujeme za dobrou, stejně tak i pestrost různých forem využití území (orná půda, pastva, louky, rekreace, různé typy sadů – v tomto ohledu by bylo skvělé jejich část vyhradit možnému volnému samosběru plodů).

 

Množství navržených cest pozitivně ovlivní prostupnost územím pro bezmotorovou dopravu (zejména pro pěší a cyklisty) i s návaznostmi na okolní cíle. Apelujeme, aby podél cest byla v co největší možné míře vysázena liniová zeleň. Ta učiní krajinu hodnotnější z estetického hlediska a zároveň bude plnit i praktické funkce stínění, orientace a také rozrůznění krajiny, zejména v ohledu na rozčlenění velkých půdních bloků, což může pozitivně působit i proti erozi a splachu půdy. Cestní síti ale vytýkáme její schematické vedení, a to zejména v nejprudší střední části území se sadem, kde se domníváme, že by pro uživatele bylo příjemnější vedení cesty tak, aby lépe ctila okolní terén. V dalších fázích řešení je potřebné řešit hierarchii cest, jejich uživatele a tomu odpovídající povrchy.

 

Navržené aktivity v území jsou více méně komunitního charakteru, což přijímáme s povděkem. Jsme si vědomí etapizace projektu vzhledem k úskalím, které jistě jeho realizace přinese (výkup pozemků atd.), přesto vyjadřujeme obavy, zda není aktivit v území příliš. Jedná se o velké území, kde bude jen stěží vykonávána sociální kontrola, což může vést k chátrání jednotlivých navržených prvků v území.

 

Jedna z důležitých věcí je ochrana přírodních hodnot spjatých zejména s tokem Botiče. Navrhujeme některé potenciálně rušivé aktivity (biotopové koupaliště a chov koní) posunout dále od toku potoka a apelujeme na dostatečně široké pásmo (např. 75 m, tzn. 25 m nad rámec zákonného ochranného pásma přírodní památky), které kromě průchodnosti pro bezmotorovou dopravu bude sloužit jen přírodě, a to zejména z důvodu rušení zde žijících organismů a eliminaci splachu z přilehlých zemědělsky obhospodařovaných ploch. S vodou souvisí i další připomínka – uvítali bychom detailnější řešení prvků v krajině, které zpomalují povrchový odtok vod nad rámec naznačeného modelování terénu.

 

Krajinářskou studii tak jako celek vítáme a přijímáme, jedná se o velký a pozitivní krok pro Trojmezí a přilehlé městské části. K diskuzi tak dle našeho názoru zůstává umístění a výčet aktivit, přesná podoba cestní sítě a záruky ochrany přírodních hodnot území. Krajinářská studie by měla potvrdit existenci přírodního parku Hostivař – Záběhlice v této jeho části a sloužit jako vzorový koncepční dokument i pro další přírodní parky hlavního města. Nakročeno je k tomu velmi správným směrem.

 

Souhrn našich připomínek v bodech:

 

Pozitiva, která krajinářská studie přináší

 • Zachování nezastavitelnosti území Trojmezí, které je součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice
 • Celková kompozice studie, uchování krajinného rázu této části Prahy, rozčlenění krajiny a tím její zpestření
 • Hustá síť cest zlepšující prostupnost územím a reflektující širší vazby a pohyb v území
 • Komunitní charakter části navržených aktivit
 • Přirozeným pozitivem je posílení lokální biodiverzity velkou a významnou zelenou plochou na území hl. m. Prahy a příznivá bilance území z hlediska změn klimatu

 

Sporné body, které považujeme za žádoucí dále projednat

 • Zasazení několika budov do území – občerstvení, výrobna cideru (navrhujeme zvážit jejich vymístění na či za hranici území)
 • Mechanistické vedení cest (zvážit zejména v nejprudší části vedení, které by terénu odpovídalo lépe a vedlo k větší uživatelské pohodě)
 • Nevhodné využití území v blízkosti toku Botiče – pastva koní, koupací biotop (doporučujeme zvážit jejich posunutí dále od toku kvůli možným neblahým environmentálním dopadům)
 • Vzhledem k velikosti území a množství aktivit riziko jejich chátrání z důvodu nedostatečné sociální kontroly
 • Umístění bikeparku v navrhované pozici (žádáme jeho vymístění do lokality, kde dnes již tato sportovní činnost probíhá – severněji od navrhovaného místa)

 

Doplňující příležitosti k zapracování do studie

 • Podrobněji rozpracovat práci s vodou v území (detailnější řešení prvků v krajině, které zpomalují povrchový odtok vod nad rámec naznačeného modelování terénu)
 • V části sadu ponechat po výkupu pozemků možnost samosběru plodů (jako např. dobře funguje v sadech Ke Klíčovu, Praha 9 nebo Na Balkáně, Praha 3)
 • Okolo cest ještě více posílit liniovou zeleň

 

Za Koalici VLASTA, z.s.

 

Renata Chmelová

expertka na zapojování veřejnosti do rozhodování, zastupitelka MČ Praha 10

renata.chmelova@vlasta10.cz; 724 022 964

 

Tomáš Janík

krajinný ekolog, zastupitel MČ Praha 10

 

Milan Maršálek

krajinný inženýr, člen Českého svazu ochránců přírody, zastupitel MČ Praha 10

milan.marsalek@vlasta10.cz 

 

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.