Koncepční rozvoj městských ploch má nezastupitelný význam, na sídlištích to platí hned dvakrát.

V průběhu listopadu byla v budově úřadu Městské části Praha 10 ve Středisku územního rozvoje k dispozici předfinální verze tzv. dílčích generelů veřejných prostranství pro desítková sídliště Malešice a Skalka. Tyto dokumenty bylo možné připomínkovat v rámci třech veřejných setkáních, které organizovala Kancelář hlavního architekta MČ Praha 10 ve spolupráci se zpracovateli z renomovaného architektonického ateliéru UNIT architekti, se kterým Desítka spolupracuje na těchto koncepčních podkladech rozvoje veřejných prostranství dlouhodobě. Relevantní podněty budou architekty zapracovány do konečné podoby generelů. Své připomínky přidali také naši zastupitelé Milan Maršálek a Tomáš Janík, kteří se územním a udržitelným rozvojem dlouhodobě zabývají.

Generely veřejných prostranství jsou dokumenty, které navrhují, jak by dané lokality měly do budoucna vypadat. Proto také slouží jako podklad pro rozhodování orgánů městské části ohledně záměrů v předmětných územích Prahy 10. V roce 2016 byl zpracován Generel veřejných prostranství pro celou Prahu 10 a následně docházelo ke zpracování dílčích generelů pro exponované lokality Desítky. Podrobně je možné je dohledat a nastudovat zde viz). Nyní přišel čas i na Skalku a Malešice, kde převažuje modernistická sídlištní zástavba. Jak jsme deklarovali ve volebním programu, kvalita života, tedy i veřejných prostranství na sídlištích, je jednou z významných priorit Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL.

V případě Malešic se generel zaměřil zejména na zelená prostranství. Navrhuje podpořit vstup do Malešického parku při ulicích Cerhenická a Nad Vodovodem, dále vidí potenciál v parku při ulici V Úžlabině. V rámci připomínek bychom v tomto případě uvítali detailnější rozkreslení cestní sítě v tomto dnes spíše opomíjeném parku zasluhujícím pozornost a revitalizaci. Navíc celá ulice V Úžlabině může sloužit jako příjemná zklidněná alternativa k Černokostelecké a Počernické ulici pro pěší a cyklo dopravu západo-východním směrem od Vinohradské po Limuzskou ulici. Souhlasíme, že dalšími prostranstvími zasluhující pozornost je předprostor Oázy, který by vzhledem k plánované výstavbě mohl projít proměnou v reprezentativnější místo, a náměstíčko u Tuklatské ulice. Velký potenciál pro klidnější využití mají prostory mezi panelovými domy na sídlišti Malešice, zde je možné s místními dále rozvíjet přesnou podobu veřejných prostranství. Většinou se předpokládá podobný charakter, jaký zde již nyní funguje – tedy zeleň v kombinaci s (nejen) dětskými hřišti.

Na Skalce je zásadním prostorem okolí metra a zastávek autobusů, které by bylo dobré generelem více rozpracovat. Navazující prostor směrem na východ je bohužel velmi rozdrobený co do vlastnické struktury. Zde generel navrhuje hierarchizaci prostorů podle způsobu a intenzity jejich využití. Dále doplňujeme důležitost přehlednosti prostranství pro větší pocit bezpečí. Generel i náš “Plán pro Desítku” podporují zelené propojení od Skalky směrem k Drážní promenádě v místech bývalého elektrického vedení. Zde by generel měl více rozpracovat síť cest a také podpořit přímější propojení na zelenou plochu mezi ulicemi Dürerova, Na Padesátém a Přetlucká. Toto zelené propojení má potenciál pokračovat dále směrem k Tescu a Depu Hostivař. U lokalitního náměstí Nedvězská pak podporujeme lepší průchodnost, tedy revitalizaci cest, nicméně nadbytečné nám připadá dělat povrch mlatový, vzhledem k tomu, jak důležitá je v dnešním městě zeleň, která zde nyní je. Pomáhá zpomalovat ohřívání města a odtok při přívalových srážkách. Funkci místa setkávání může místo náměstíčka plnit nedaleký liniový park Skalka.

Oba generely by měly být dokončeny do konce roku 2023. Vedle vzniku proaktivního koncepčního dokumentu chceme podpořit rychlé prosazení konkrétních realizací. Takových, která budou v souladu s tezí podpory budování modrozelené infrastruktury města podporující lokální adaptační opatření ke klimatické změně, a která současně vyjdou vstříc praktickým požadavkům a potřebám obyvatel v místě jejich bydliště. To jsou prvotní a nejdůležitější uživatelé dotčeného veřejného prostoru.

Kontaktní osoby v případě dodatečných připomínek ke generelu veřejných prostranství:

 

Milan Maršálek

radní pro životní prostředí a udržitelnost, zastupitel MČ Praha 10

milan.marsalek@praha10.cz   

Tomáš Janík

zastupitel MČ Praha 10

tomas.janik@praha10.cz    

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.