PLNĚNÍ PROGRAMU 

Otevřená radnice

Hospodaření

Strategický a územní rozvoj

Školství

Kultura

Sport a volný čas

Bezpečnost a doprava

Bydlení, sociální a zdravotní péče

Životní prostředí

Kompletní program ke stažení zde

OTEVŘENÁ RADNICE

 • Budeme informovat a otevřeně komunikovat s občany 75% 75%
 • Budeme předem zveřejňovat podklady jednání Zastupitelstva a umožníme ho sledovat on-line, dále zavedeme participativní rozpočet, e-služby či MMS a e-mailové zasílání podnětů ke kvalitě veřejných prostranství 100% 100%
 • Zveřejníme vše, co je možné zveřejnit: podklady pro jednání Zastupitelstva, zápisy z výborů a komisí, seznam nemovitého majetku, všechny veřejné zakázky 75% 75%
 • Transparentní výběrová řízení od přípravy po realizaci 50% 50%
 • Budeme mít moderní otevřenou radnici vstřícnou k občanům 50% 50%
 • Jednání zastupitelstva budou každý měsíc a v podvečerním čase vhodnějším pro veřejnost 100% 100%
 • Zavedeme pravidelné hodiny starosty a radních pro veřejnost 100% 100%
 • Obnovíme tištěné radniční noviny, kde budou mít prostor všichni zvolení zástupci i občané 100% 100%
 • Budeme organizovat pravidelná setkání se starostou pro vás jednou měsíčně postupně v každé čtvrti 50% 50%
 • Snížíme a zpřehledníme počet výborů zastupitelstva, které se stanou fórem veřejného projednávání záležitostí městské části 100% 100%
 • Otevřeme poradní komise odborníkům 100% 100%
 • Zveřejníme program jednání výborů a komisí včetně zápisů 50% 50%
 • Změníme budovu naší radnice v moderní otevřený a vstřícný úřad 50% 50%
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet MČ až na úroveň jednotlivých faktur prostřednictvím projektu www.CityVizor.cz 10% 10%

HOSPODAŘENÍ

 • Evidence veškerého nemovitého majetku 25% 25%
 • Moderní systém správy, který zajistí, že žádné byty a nebytové prostory nejsou dlouhodobě prázdné 25% 25%
 • Poctivé soutěžení veřejných zakázek 25% 25%
 • Vyhodnocení stávající smlouvy z hlediska jejich hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a ukončit 25% 25%
 • Upravení smluv, které MČ již nepotřebuje, nebo pro ni nejsou výhodné 25% 25%
 • Analýza potřebnosti a adekvátnosti konkrétních veřejných výdajů s cílem zajistit vyrovnanost běžného hospodaření MČ 10% 10%
 • Investování tak, aby mohla MČ poskytovat kvalitní veřejné služby (MŠ, ZŠ, budova radnice) a zajistit udržitelné financování služeb 25% 25%
 • Otevřené a srozumitelné informování o hospodaření – tj. včetně zdaňované činnosti, zřízených organizací a vlastněných společností 25% 25%
 • Správa nemovitého majetku tak, aby sloužil ku prospěchu občanů a jako zdroj vlastních příjmů městské části 25% 25%
 • Pravidelné soutěžení dodavatelů a vyhodnocování potřebnosti nasmlouvaných dodávek 25% 25%
 • Plán investic a jeho průběžná realizace 50% 50%
 • Získávání prostředků z dotačních zdrojů národních i evropských 50% 50%

STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • Společně zpracujeme strategický plán obsahující vizi Prahy 10 a zpracujeme potřebné koncepce rozvoje Prahy 10 50% 50%
 • Budeme vás včas informovat o tom, jaké rozvojové záměry nebo rekonstrukce se chystají ve vašem okolí a zapojovat vás do formování jejich zadání 50% 50%
 • Zapojíme vás do rozhodování pod vedením odborníků 100% 100%
 • Udržitelný rozvoj Prahy 10 podpoříme skutečným zaváděním ověřených procesů Místní Agendy 21 100% 100%
 • Využijeme všech možností ke kvalitní správě a řízení Prahy 10: otevřená výběrová řízení, architektonické soutěže atd. 25% 25%
 • Budeme vyhledávat inovativní projekty a jejich financování 25% 25%
 • Zapojíme odborníky do výborů a komisí 100% 100%
 • Budeme aktivně prosazovat zájmy Prahy 10 na hlavním městě v návaznosti na naší vizi, rozvoje městské části, strategie a koncepce 100% 100%
 • Společně s vámi a ve spolupráci s odborníky definujeme vizi, priority i cíle Prahy 10 50% 50%
 • Následně zpracujeme potřebné koncepce rozvoje Prahy 10. 50% 50%
 • Budeme vás včas informovat o tom, jaké změny se chystají ve vašem okolí 50% 50%
 • Nebudeme podporovat zástavbu bez náhrady na úkor zelených ploch 100% 100%
 • Trojmezí jako přírodní park 100% 100%
 • Kontejnerové překladiště nepatří do Malešic 100% 100%
 • Tramvaj na Počernické? Nejprve důkladně posoudit! 10% 10%
 • Smysluplný rozvoj OC Cíl a Květ 50% 50%
 • Smysluplný rozvoj OC Skalka 10% 10%
 • Starostrašnická jako nová obchodní třída 25% 25%
 • Větší využití lesíku u Skalky, plácky pro děti a bezpečné procházky 0% 0%
 • Revitalizace prostoru bývalé tržnice Vršovice 10% 10%
 • Vánoční strom a osvětlení pro každou čtvrť (i na Skalce) 100% 100%
 • Proměníme zanedbané a zapomenuté kouty (Vršovická tržnice, okolí KD Barikádníků, les Skalka, sídliště Astra) 10% 10%
 • Slatiny zalidněné, ne přelidněné. Zrušíme současnou předimenzovanou urbanistickou studii. Vypíšeme architektonickou soutěž na smysluplné využití území 75% 75%

ŠKOLSTVÍ

 • Pokračující investice do budov a vybavení škol a školek 100% 100%
 • Morální i finanční navyšování prestiže učitelského povolání 75% 75%
 • Posilování profesního růstu a rozvoj pedagogů 25% 25%
 • Rozvoj sounáležitosti rodičů se školou 75% 75%
 • Posílení výuky angličtiny na druhém stupni ZŠ 0% 0%
 • Zavedení možnosti vyjádřit zpětnou vazbu pro rodiče žáků 75% 75%
 • Zlepšení finančního ohodnocení učitelů i nepedagogických pracovníků 75% 75%
 • Nulová tolerance šikany 50% 50%
 • Pomůžeme těm, kdo nedostanou místo v obecní mateřské škole 25% 25%
 • Dotáhneme do konce rekonstrukci školy u Strašnické a podporujeme iniciativu Nová strašnická škola 50% 50%
 • Dokončíme rekonstrukce a stavbu nových školek (dokončení MŠ Bajkalská a Nad Vodovodem) 50% 50%
 • Podpoříme kvalitní učitele na ZŠ (motivační nástupní odměna, poskytnutí obecního bytu) 50% 50%
 • Rozšíříme dotační program na konkrétní projekty inovující výuku, podpoříme družiny a školní kluby 50% 50%
 • Podpoříme školy v přírodě nejen na Horském hotelu v Krkonoších 50% 50%
 • Poskytneme finance školám na zlepšení prostředí, ve kterém pracují učitelé 50% 50%
 • Rychlé zprovoznění tělocvičny u ZŠ Švehlova 100% 100%
 • Revitalizace hřiště při ZŠ Brigádníků 25% 25%
 • Pomůžeme školám shánět finance jak napřímo, tak formou grantů a dotací 50% 50%
 • Pro ředitele a učitele škol, kteří znají své školy nejlépe, budeme udržovat platformu, kde budou moci pravidelně vyjadřovat své připomínky a přinášet nápady na zlepšení. Přímý dialog je lepší než další papírování 50% 50%
 • Zavedeme dotazník spokojenosti pro rodiče dětí umístěných v mateřských a základních školách Prahy 10 – podle příkladů dobré praxe odjinud 25% 25%
 • Podle možností otevřeme v dané lokalitě školy veřejnosti, aby plnily i svoji kulturně-komunitní roli nebo nabízely programy celoživotní vzdělávání 75% 75%
 • Podpoříme školy při modernizaci webových stránek tak, aby informace byly dostupné pro všechny na kvalitní úrovni 25% 25%
 • Oživíme projekt žákovského zastupitelstva 25% 25%

KULTURA

 • Budeme pečovat o kvalitní zázemí pro konání kulturních akcí, ať už jde o divadlo, klubovnu či venkovní hřiště (investice do kulturních prostor) 25% 25%
 • Podpoříme a posílíme vazby mezi kulturními aktéry (nezávislými i zřizovanými) a radnicí a zlepšíme vzájemnou komunikaci (kulturní kalendář, setkávání radního se spolky) 75% 75%
 • Společně s kulturními aktéry zformulujeme sdílenou vizi pro kulturu a kroky, které povedou k jejímu naplnění 100% 100%
 • Posílíme kapacity správy kultury a zvýšíme odbornost na straně úřadu i kulturní komise 100% 100%
 • Nabídneme cílenou podporu kultury, která reaguje na konkrétní potřeby namísto kladení důrazu na předražené estrády 100% 100%
 • Zavedeme kulturní kalendář akcí otevřený pro všechny organizátory a zájemce o kulturu 100% 100%
 • Zjednodušíme podmínky pro konání kulturních akcí ve veřejném prostoru 25% 25%
 • Zrušíme jednorázové estrády – z veřejných prostředků budeme financovat pouze kvalitní kulturní a umělecké produkce 100% 100%
 • Zajistíme kvalitu a dostupnost farmářských trhů 75% 75%
 • Složením kulturní komise z odborníků docílíme kvalitního a transparentního rozhodování 100% 100%
 • Budeme garantovat včasné rozdělování grantů 75% 75%
 • Zachováme Strašnické divadlo 50% 50%
 • Podpoříme kvalitní program a služby v kulturním domě Barikádníků 50% 50%
 • Definujeme zadání a vypíšeme výběrová řízení na provoz Galerie Prahy 10 100% 100%
 • Vyřešíme situaci s chátrajícím KD Eden v rámci rekonstrukce budovy úřadu Prahy 10 25% 25%
 • Zprovozníme kino Vzlet 75% 75%
 • Posílíme nefinanční podporu kulturním aktivitám – využitím volných prostor MČ, propagací, networkingem či jinou pomocí 75% 75%
 • Podpoříme spolupráci s neziskovým sektorem 75% 75%
 • Naplánujeme, jak se má kultura na Praze 10 dále rozvíjet 100% 100%

SPORT A VOLNÝ ČAS

 • Podpoříme volnočasové aktivity dostupné všem občanům Prahy 10 50% 50%
 • Budeme podporovat rozvoj sportovní infrastruktury odpovídající potřebám sportovců v 21. století 25% 25%
 • Budeme udržovat dětská hřiště v provozuschopném a bezpečném stavu 50% 50%
 • Budeme efektivněji spravovat areál Gutovka 50% 50%
 • Budeme podporovat školní hřiště přístupná veřejnosti (tam, kde to půjde) 100% 100%
 • Budeme podporovat aktivní náplň volného času jako prevence sociálně patologických jevů 25% 25%
 • Budeme stabilizovat menší kluby a oddíly skrze dlouhodobější finanční podporu, která jim umožní lépe plánovat 50% 50%
 • Budeme aktivně spolupracovat s Hl. m. Prahou na smysluplné revitalizaci Městského stadionu Ďolíček a jeho nejbližšího okolí 25% 25%
 • Budeme podporovat zachování sportovního zázemí SK Slavia Praha 25% 25%
 • Podpoříme lokální sportovní akce se zaměřením na setkávání obyvatel Prahy 10 50% 50%
 • Podpoříme dobrovolníky ve sportu 25% 25%
 • Zapojíme profesionální sportovce a kluby do školní sportovní výuky s cílem zatraktivnit a přiblížit sport žákům 10% 10%
 • Budeme podporovat klubovny a místa určená pro volnočasové aktivity teenagerů a posílíme spolupráci a podporu organizací pro děti a mládež 50% 50%
 • Nabídneme spolupráci SK Slavia Praha v otázce nevyhovujícího plaveckého stadionu v Edenu s cílem vytvořit společný plán rekonstrukce celého areálu a následně najít dostatečné prostředky, jež by takovou rekonstrukci umožnily 10% 10%
 • Udržíme stabilní a dlouhodobou podporu menších klubů, dětských oddílů a domů dětí a mládeže 75% 75%
 • Zavedeme pravidelná setkání s aktéry v oblasti sportu, abychom lépe znali jejich potřeby pro kvalitní naplňování služeb občanům 50% 50%
 • Zjednodušíme administraci žádostí o dotační podporu 50% 50%
 • Budeme rozvíjet sportovní infrastrukturu (sportoviště Přípotoční, revitalizace hřiště při ZŠ Brigádníků, dětská hřiště, outdoorové tělocvičny, školní hřiště) 25% 25%
 • Budeme rozvíjet nové plácky „jen tak si začutat či zapinkat“ 0% 0%
 • Budeme rozvíjet zastínění parků a hřišť, mlhovišť a osvěžení ve vedrech 10% 10%

BEZPEČNOST A DOPRAVA

 • Ve spolupráci s magistrátem a sousedními městskými částmi budeme řešit nedostatek parkovacích míst – parkování nelze vyřešit plošným zavedením parkovacích zón, budeme prosazovat opatření šitá na míru jednotlivým částem s důrazem na omezení celodenního parkování nerezidentů 75% 75%
 • Budeme přijímat opatření k udržení konkurenceschopnosti prostředků MHD vůči soukromé automobilové dopravě 50% 50%
 • Prověříme možnosti zlepšení návaznosti spojů MHD 25% 25%
 • Budeme prosazovat dobudování sítě pěších a cyklistických stezek 10% 10%
 • Chceme hrát aktivní roli při koordinaci oprav komunikací a včas o nich občany informovat 50% 50%
 • Budeme důrazně tlačit na celopražské řešení parkování a na budování záchytných parkovišť 25% 25%
 • Podpoříme parkovací zóny v lokalitách pro rezidenty, kde je to potřeba: hranice se sousedními MČ, okolí stanic metra nebo veřejných budov, míst konání sportovních a společenských akcí apod. 25% 25%
 • Podpoříme zavedení placených smíšených zón pro návštěvníky Prahy 10 25% 25%
 • Vytvoříme nová parkovací místa díky drobným úpravám (šikmé stání, nalajnování míst, využití nepoužívaných ploch) 10% 10%
 • Podpoříme zjednodušení zákonů, které napomohou rychlejšímu odstraňování vraků z ulic (iniciativa naší senátorky) 50% 50%
 • Vytvoříme mapu autovraků, abyste mohli sledovat, kdy dojde k jejich odstranění 10% 10%
 • Nedostatek parkovacích míst v noci budeme řešit ve spolupráci s poskytovateli soukromého parkování (nákupní centra, parkovací domy atd.) 10% 10%
 • Na stanicích metra a vlaku umístíme odjezdové tabule návazné MHD 10% 10%
 • Budeme důkladně připomínkovat změny v MHD (trasy tramvají, autobusů atd.) 50% 50%
 • Zajistíme bezpečnější přechody v místech, kde jste nás na to upozornili 25% 25%
 • Podpoříme bezbariérová řešení podchodů a přechodů na Praze 10 (např. u stanice metra Strašnická) 25% 25%
 • Podpoříme pěší prostupnost území zpevněním používaných stezek 10% 10%
 • Nainstalujeme stojany pro uzamknutí kola v cílových destinacích i v dopravních uzlech 10% 10%
 • Místo slibů zahájíme seriózní komunikaci s hlavním městem a státními organizacemi k záměru využití opuštěných železničních kolejí: drážní promenáda podél trati ve Strašnicích a trať podél Malešického lesa 25% 25%
 • Zapojíme občany do preventivních aktivit 50% 50%
 • Vytvoříme podmínky pro naplnění tabulkových stavů Městské policie na Praze 10 100% 100%
 • Zavedeme trvalou kontrolu dodržování zákona o přestupcích (např. znečišťování veřejného prostranství, výtržnictví spojené s požíváním alkoholu či drog) 50% 50%
 • Spolupráce s Policií ČR při eliminaci trestné činnosti 75% 75%
 • Příprava obyvatelstva na možná bezpečnostní rizika 50% 50%
 • Nulová tolerance hazardu na celé Praze 10 75% 75%
 • Budeme iniciovat častější kontroly v zastavárnách, hernách apod. 100% 100%
 • Zákaz podomního prodeje 0% 0%
 • Podpora preventivních programů: drogy, šikana, finanční gramotnost a obrana proti “šmejdům” 50% 50%
 • Spolupráce se školami při dopravní výchově 75% 75%
 • Podpoříme projekty bezpečných cest do škol 100% 100%
 • Obecní byty pro strážníky 100% 100%
 • Odměňování strážníků Městské policie 100% 100%
 • Pomoc s materiálně-technickým zabezpečením městské i státní policie, profesionálních i dobrovolných hasičů 100% 100%
 • Obnovíme vydávání radničních novin a – mimo jiné – v nich budeme zveřejňovat informace o bezpečnosti a prevenci před bezpečnostními riziky 100% 100%
 • Vytvoříme přímý komunikační kanál pro občany v bezpečnostních otázkách 75% 75%

BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

 • Vytvoříme koncepci, která jasně stanoví transparentní pravidla pro prodej a pronájem nemovitostí 25% 25%
 • Podpoříme uchování a regeneraci stávajícího bytového fondu, investovat peníze z prodeje bytů do rekonstrukcí zbylého fondu 25% 25%
 • Budeme realizovat projekty finančně dostupného bydlení (pro seniory, rodiny s dětmi, studenty atd.) 50% 50%
 • Budeme hledat způsoby zapojení soukromých developerů k dosažení cílů MČ v oblasti bydlení 10% 10%
 • Budeme podporovat sociální a komunitní služby zaměřené na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy, zavést program prevence zadlužení 10% 10%
 • Budeme podporovat všechny formy výstavby tam, kde to dává smysl, a rozvoj trhu s byty 10% 10%
 • Budeme přicházet s inovativními řešeními koordinace výměny, spolubydlení apod. 10% 10%
 • Opravíme a pronajmeme prázdné byty 25% 25%
 • Vyměníme správcovské firmy obecních bytů 10% 10%
 • Nastavíme spravedlivá kritéria pro přidělování obecních bytů 100% 100%
 • Zveřejníme strategii, jak bude s byty nakládáno v příštích letech 25% 25%
 • Formou přehledné mapy na stránkách městské části vám zpřístupníme přehled bytového fondu Prahy 10 10% 10%
 • Aktivně se zapojíme do nastavení pravidel pro regulaci ubytovacích služeb typu Airbnb po vzoru dalších evropských metropolí 10% 10%
 • Investujeme peníze z již schválených prodejů bytů do rekonstrukcí zbylého bytového fondu a do základního vybavení obecních bytů 25% 25%
 • Dohlédneme na kvalitu práce správcovských firem 25% 25%
 • Vytvoříme Kontaktní centrum bydlení na Praze 10, kde vám poskytneme poradenství, jak si například požádat o příspěvek na bydlení či jak jinak řešit vaší bytovou situaci, nabídneme koordinační služby pro hledání podnájmů, spolubydlení či výměnu bytů zapojíme soukromé investory k dosažení cílů městské části v oblasti bydlení a občanské vybavenosti 75% 75%
 • Poskytneme 2 % bytového fondu přednostně pro rodiny s dětmi a seniory z Prahy 10 ohrožené bytovou nouzí 75% 75%
 • Zapojíme soukromé investory k dosažení cílů MČ v oblasti bydlení a občanské vybavenosti 10% 10%
 • Budeme se aktivně zasazovat o to, aby byly projekty nové výstavby dostatečně diskutovány s občany a dotčenými subjekty 25% 25%
 • Zachováme širokou škálu kvalitní zdravotní a sociální péče a pokusíme se služby ještě více zefektivnit 50% 50%
 • Chceme, aby lidé, kteří potřebují pomoc a péči, mohli co nejdéle zůstávat v domácím prostředí – budeme se snažit posílit terénní péči a poskytnout větší nabídku přechodného ubytování (odlehčovací služby, denní a týdenní stacionář) 10% 10%
 • Zpřehledníme informovanost o sociálních službách 10% 10%
 • Rozšíříme služby pro malé děti a jejich rodiče 10% 10%
 • Poskytneme širší nabídku konkrétně zaměřených kurzů pro mladé rodiče, seniory, ty, kdo potřebují rekvalifikaci (práce na počítači, jazyky, cvičení) 10% 10%
 • Budeme dále rozvíjet a propagovat paliativní a hospicovou péči 50% 50%
 • Budeme spolupracovat s FN Královské Vinohrady v oblasti prevence a osvěty 25% 25%
 • Zachováme zdravotní služby v budově Malešické polikliniky 75% 75%
 • Zajistíme potřebnou péči pro seniory, neboť v Praze 10 žije nadprůměrný počet starších lidí a nároky na sociální a zdravotní péči rostou 50% 50%
 • Prověříme existující smluvní vztahy v sociální oblasti 50% 50%
 • Budeme se ucházet o prostředky z Fondu dostupného bydlení HMP, který financuje stavby či rekonstrukce zařízení sociální péče 25% 25%
 • Podpoříme výstavbu finančně dostupného bydlení, které by si mohli dovolit senioři (zejména osaměle žijící, ovdovělí) a rodiny s nízkými příjmy 10% 10%
 • Plavání pro seniory bez nedůstojného losování 100% 100%
 • Budeme podporovat sociální a komunitní služby zaměřené na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy, zavedeme účinný program prevence zadlužení 25% 25%
 • Vytipujeme ohrožené skupiny obyvatel a budeme se snažit jejich bytovou situaci řešit v předstihu, než jejich problémy skutečně nastanou 50% 50%
 • Budeme úzce spolupracovat s Úřadem práce i s neziskovými organizacemi 75% 75%
 • Společně s organizacemi, se kterými MČ dlouhodobě spolupracuje, budeme hledat možná řešení pro lidi bez domova 50% 50%
 • Posílíme aktivity protidrogové prevence 10% 10%
 • Podpoříme děti i dospělé s různými hendikepy v konkrétním místě, kde žijí 25% 25%
 • Pomůžeme lidem a organizacím, kteří pomáhají těm, kdo chtějí co nejdéle zůstat soběstační doma, hendikepovaným, seniorům se zdravotními problémy, dlouhodobě nemocným, o které pečuje člen rodiny atd. 25% 25%
 • Prostřednictvím formálních i neformálních jednání se zaměstnavateli chceme motivovat ke sdíleným a částečným úvazkům 10% 10%
 • Posílíme programy rané péče a podpory rodičovství 10% 10%
 • Nabídneme bezplatné poradenství, a co nejdříve propojíme ohrožené jednotlivce se sociálními pracovníky a úřadem práce 50% 50%
 • Budeme dále intenzivně spolupracovat s organizacemi na Praze 10, které pracují s lidmi bez domova 50% 50%
 • Podporujeme obědy zdarma a další formy podpory pro děti v rodinách, které jsou v hmotné nouzi 10% 10%
 • Budeme motivovat a podporovat praktické lékaře i specialisty, aby neodcházeli z Prahy 10 10% 10%
 • Budeme dále rozvíjet a podporovat služby Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vršovicích 25% 25%
 • Rozšířením nabídky týdenních a denních stacionářů chceme motivovat k péči o potřebné v domácím prostředí 10% 10%
 • Podpoříme programy zdravotní prevence a první pomoci 10% 10%
 • Zachováme službu nonstop lékárny na území Prahy 10 75% 75%
 • Zajistíme pro občany Prahy 10 kvalitní paliativní péči (v kamenném lůžkovém hospici – ne nutně v Praze 10; mobilní hospicová péče v domácím prostředí; paliativní péče poskytovaná ze strany Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) 50% 50%
 • Budeme propagovat pravidelné bezplatné dárcovství krve 75% 75%

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zaměříme se na zlepšení pravidelné a flexibilní péče o čistotu ulic a veřejných prostranství 75% 75%
 • Budeme dbát na rychlé odstraňování černých skládek a systémově řešit likvidaci autovraků 75% 75%
 • Spolu s veřejností budeme hledat reálná řešení dlouhodobě zanedbávaných prostor (okolí metra Strašnická, okolí budovy radnice, OC Květ, OC Cíl, Astra a Oáza v Malešicích) 50% 50%
 • Zvýšíme péči o menší, dosud přehlížené celky zeleně (park u strašnického krematoria, parčíky u Malešického náměstí aj.) 50% 50%
 • Budeme dbát na to, aby nová výsadba zeleně a stromů dávala smysl (místem, druhem i funkcí) a podpoříme mobilní zeleň 75% 75%
 • Budeme žádat garance minimalizace zástavby ploch zeleně a rekreace vůči současnému územnímu i novému Metropolitnímu plánu; zachováme rekreační a přírodní charakter Trojmezí 75% 75%
 • Zasadíme se o dlouholetou záruku existence zahrádkářských kolonií 100% 100%
 • Podporujeme moderní dopravní spojení, efektivní MHD s celopražskou návazností a dopravními uzly při stanicích metra a vlaků, které sníží každodenní používání automobilů 100% 100%
 • Větší čistota v ulicích a kvalitnější péče o zeleň: budeme důsledně kontrolovat to, co si u firem objednáme a zaplatíme 50% 50%
 • Přesoutěžíme veřejné zakázky na údržbu městské čistoty a zeleně 100% 100%
 • Projednáme s hlavním městem zjednodušení systému navyšování počtu nádob na tříděný odpad 75% 75%
 • Rychle budeme reagovat na nepořádek kolem popelnic 75% 75%
 • Zajistíme úklid černých skládek v parcích a lesích, podporujeme dobrovolnické úklidy 100% 100%
 • Nahradíme uschlé stromy novými a budeme o ně pečovat 50% 50%
 • Umístíme stromy v květináčích do vyprahlých a prašných ulic 50% 50%
 • Zavedeme péči o veřejnou zeleň v okolí školek, škol a dětských hřišť nechemickými prostředky 25% 25%
 • Zveřejníme mapu zeleně v majetku Prahy 10 50% 50%
 • Výbor pro životní prostředí se stane pravidelně místem včasného a pečlivého projednávání významných stavebních záměrů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví občanů Prahy 10 100% 100%
 • Nepodpoříme zástavbu na úkor zeleně bez realizace účinných kompenzací a skutečných náhrad 100% 100%
 • Podpoříme rozvoj šetrných forem dopravy přispívajících ke kvalitě ovzduší, zejména v lokalitách Vršovická, Švehlova a Průmyslová ulice 25% 25%
 • Vyvineme tlak na snižování hlukové zátěže v nejvíce postižených lokalitách a dodržování zákonných limitů hluku 75% 75%
 • Radnice půjde příkladem v přístupech trvale udržitelného života: důraz na třídění odpadu používání recyklovatelných materiálů v budově radnice, pořizování certifikovaného či fair-trade inventáře a zboží úřadu, šetrný přístup k čerpání energií 75% 75%
 • Podpoříme komunitní zahradničení, šetrnou spotřebu vody a prevenci proti suchu, bezobalové hospodaření a rozvoj biodiverzity ve městě 100% 100%
 • Občany opět podpoříme v kompostování 100% 100%
 • Pokusíme se zapojit občany bez domova do aktivního života formou péče o životní prostředí apod. 50% 50%