SPLNĚNO Z VOLEBNÍHO PROGRAMU 2018 – 2022 

Otevřená radnice

Hospodaření

Strategický a územní rozvoj

Školství

Kultura

Sport a volný čas

Bezpečnost a doprava

Bydlení, sociální a zdravotní péče

Životní prostředí

OTEVŘENÁ RADNICE

 • Budeme informovat a otevřeně komunikovat s občany 100% 100%
 • Budeme předem zveřejňovat podklady jednání Zastupitelstva a umožníme ho sledovat on-line, dále zavedeme participativní rozpočet, e-služby či MMS a e-mailové zasílání podnětů ke kvalitě veřejných prostranství 100% 100%
 • Transparentní výběrová řízení od přípravy po realizaci 100% 100%
 • Budeme mít moderní otevřenou radnici vstřícnou k občanům 100% 100%
 • Zavedeme pravidelné hodiny starosty a radních pro veřejnost 100% 100%
 • Obnovíme tištěné radniční noviny, kde budou mít prostor všichni zvolení zástupci i občané 100% 100%
 • Snížíme a zpřehledníme počet výborů zastupitelstva, které se stanou fórem veřejného projednávání záležitostí městské části 100% 100%
 • Otevřeme poradní komise odborníkům 100% 100%
 • Zveřejníme program jednání výborů a komisí včetně zápisů 100% 100%
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet MČ až na úroveň jednotlivých faktur prostřednictvím projektu www.CityVizor.cz 100% 100%

HOSPODAŘENÍ

 • Moderní systém správy, který zajistí, že žádné byty a nebytové prostory nejsou dlouhodobě prázdné 75% 75%
 • Poctivé soutěžení veřejných zakázek 100% 100%
 • Vyhodnocení stávající smlouvy z hlediska jejich hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a ukončit 100% 100%
 • Upravení smluv, které MČ již nepotřebuje, nebo pro ni nejsou výhodné 100% 100%
 • Analýza potřebnosti a adekvátnosti konkrétních veřejných výdajů s cílem zajistit vyrovnanost běžného hospodaření MČ 100% 100%
 • Otevřené a srozumitelné informování o hospodaření – tj. včetně zdaňované činnosti, zřízených organizací a vlastněných společností 100% 100%
 • Správa nemovitého majetku tak, aby sloužil ku prospěchu občanů a jako zdroj vlastních příjmů městské části 75% 75%
 • Pravidelné soutěžení dodavatelů a vyhodnocování potřebnosti nasmlouvaných dodávek 100% 100%
 • Plán investic a jeho průběžná realizace 75% 75%
 • Získávání prostředků z dotačních zdrojů národních i evropských 100% 100%

STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • Společně s vámi a ve spolupráci s odborníky definujeme vizi, priority i cíle Prahy 10, které zpracujeme do strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 100% 100%
 • Budeme vás včas informovat o tom, jaké změny, rozvojové záměry nebo rekonstrukce se chystají ve vašem okolí a zapojovat vás do formování jejich zadání. Nebudeme podporovat zástavbu bez náhrady na úkor zelených ploch 100% 100%
 • Udržitelný rozvoj Prahy 10 podpoříme skutečným zaváděním ověřených procesů Místní Agendy 21 100% 100%
 • Využijeme všech možností ke kvalitní správě a řízení Prahy 10: otevřená výběrová řízení, architektonické soutěže atd. 100% 100%
 • Budeme aktivně prosazovat zájmy Prahy 10 na hlavním městě v návaznosti na strategie a koncepce rozvoje městské části 100% 100%
 • Trojmezí jako přírodní park 100% 100%
 • Kontejnerové překladiště nepatří do Malešic 100% 100%
 • Tramvaj na Počernické? Nejprve důkladně posoudit! 100% 100%
 • Smysluplný rozvoj starých čtvrťových center: OC Cíl a OC Květ (Zahradní Město), OC Oáza a Astra (Malešice) a OC Skalka a Starostrašnická jako nová obchodní třída 50% 50%
 • Slatiny zalidněné, ne přelidněné. Zrušíme současnou předimenzovanou urbanistickou studii. Vypíšeme architektonickou soutěž na smysluplné využití území 75% 75%

ŠKOLSTVÍ

 • Pokračující investice do budov a vybavení škol a školek 100% 100%
 • Morální i finanční navyšování prestiže učitelského povolání. Posilování profesního růstu a rozvoj pedagogů 75% 75%
 • Dotáhneme do konce rekonstrukci školy u Strašnické a podporujeme iniciativu Nová strašnická škola 75% 75%
 • Dokončíme rekonstrukce a stavbu nových školek (dokončení MŠ Bajkalská a Nad Vodovodem) 100% 100%
 • Podpoříme školy v přírodě nejen na Horském hotelu v Krkonoších 100% 100%
 • Rychlé zprovoznění tělocvičny u ZŠ Švehlova 100% 100%
 • Pomůžeme školám shánět finance jak napřímo, tak formou grantů a dotací 100% 100%
 • Pro ředitele a učitele škol, kteří znají své školy nejlépe, budeme udržovat platformu, kde budou moci pravidelně vyjadřovat své připomínky a přinášet nápady na zlepšení. Přímý dialog je lepší než další papírování 100% 100%
 • Podle možností otevřeme v dané lokalitě školy veřejnosti, aby plnily i svoji kulturně-komunitní roli nebo nabízely programy sportu či celoživotního vzdělávání 100% 100%
 • Oživíme projekt žákovského zastupitelstva 50% 50%

KULTURA

 • Podpoříme a posílíme vazby mezi kulturními aktéry (nezávislými i zřizovanými) a radnicí a zlepšíme vzájemnou komunikaci (kulturní kalendář, setkávání radního se spolky) 100% 100%
 • Naplánujeme, jak se má kultura na Praze 10 dále rozvíjet. Společně s kulturními aktéry zformulujeme sdílenou vizi pro kulturu a kroky, které povedou k jejímu naplnění 100% 100%
 • Zrušíme jednorázové estrády – z veřejných prostředků budeme financovat pouze kvalitní kulturní a umělecké produkce 100% 100%
 • Zajistíme kvalitu a dostupnost farmářských trhů 100% 100%
 • Budeme garantovat včasné rozdělování grantů 100% 100%
 • Zachováme Strašnické divadlo 100% 100%
 • Definujeme zadání a vypíšeme výběrová řízení na provoz Galerie Prahy 10 100% 100%
 • Vyřešíme situaci s chátrajícím KD Eden prostřednictvím mezinárodní architektonické soutěže 100% 100%
 • Zprovozníme kino Vzlet 100% 100%
 • Podpoříme spolupráci s neziskovým sektorem. Posílíme nefinanční podporu kulturním aktivitám – využitím volných prostor MČ, propagací, networkingem či jinou pomocí 100% 100%

SPORT A VOLNÝ ČAS

 • Podpoříme volnočasové aktivity dostupné všem občanům Prahy 10. Budeme podporovat klubovny a místa určená pro volnočasové aktivity teenagerů a posílíme spolupráci a podporu organizací pro děti a mládež 100% 100%
 • Budeme udržovat dětská hřiště v provozuschopném a bezpečném stavu 75% 75%
 • Budeme podporovat školní hřiště přístupná veřejnosti (tam, kde to půjde) 100% 100%
 • Budeme aktivně spolupracovat s Hl. m. Prahou na smysluplné revitalizaci Městského stadionu Ďolíček a jeho nejbližšího okolí 100% 100%
 • Budeme podporovat zachování sportovního zázemí SK Slavia Praha 100% 100%
 • Podpoříme lokální sportovní akce se zaměřením na setkávání obyvatel Prahy 10 100% 100%
 • Podpoříme dobrovolníky ve sportu 100% 100%
 • Zapojíme profesionální sportovce a kluby do školní sportovní výuky s cílem zatraktivnit a přiblížit sport žákům 100% 100%
 • Zjednodušíme administraci žádostí o dotační podporu. Udržíme stabilní a dlouhodobou podporu menších klubů, dětských oddílů a domů dětí a mládeže 100% 100%

 • Zavedeme pravidelná setkání s aktéry v oblasti sportu, abychom lépe znali jejich potřeby pro kvalitní naplňování služeb občanům 100% 100%

BEZPEČNOST A DOPRAVA

 • Ve spolupráci s magistrátem a sousedními městskými částmi budeme řešit nedostatek parkovacích míst – parkování nelze vyřešit plošným zavedením parkovacích zón, budeme prosazovat opatření šitá na míru jednotlivým částem s důrazem na omezení celodenního parkování nerezidentů 100% 100%
 • Budeme přijímat opatření k udržení konkurenceschopnosti prostředků MHD vůči soukromé automobilové dopravě 75% 75%
 • Prověříme možnosti zlepšení návaznosti spojů MHD 50% 50%
 • Budeme prosazovat dobudování sítě pěších a cyklistických stezek 25% 25%
 • Chceme hrát aktivní roli při koordinaci oprav komunikací a včas o nich občany informovat 50% 50%
 • Budeme důrazně tlačit na celopražské řešení parkování a na budování záchytných parkovišť 75% 75%
 • Podpoříme parkovací zóny v lokalitách pro rezidenty, kde je to potřeba: hranice se sousedními MČ, okolí stanic metra nebo veřejných budov, míst konání sportovních a společenských akcí apod. 100% 100%
 • Podpoříme zavedení placených smíšených zón pro návštěvníky Prahy 10 100% 100%
 • Vytvoříme nová parkovací místa díky drobným úpravám (šikmé stání, nalajnování míst, využití nepoužívaných ploch) 25% 25%
 • Podpoříme zjednodušení zákonů, které napomohou rychlejšímu odstraňování vraků z ulic (iniciativa naší senátorky) 100% 100%
 • Vytvoříme mapu autovraků, abyste mohli sledovat, kdy dojde k jejich odstranění 25% 25%
 • Nedostatek parkovacích míst v noci budeme řešit ve spolupráci s poskytovateli soukromého parkování (nákupní centra, parkovací domy atd.) 25% 25%
 • Na stanicích metra a vlaku umístíme odjezdové tabule návazné MHD 50% 50%
 • Budeme důkladně připomínkovat změny v MHD (trasy tramvají, autobusů atd.) 50% 50%
 • Zajistíme bezpečnější přechody v místech, kde jste nás na to upozornili 50% 50%
 • Podpoříme bezbariérová řešení podchodů a přechodů na Praze 10 (např. u stanice metra Strašnická) 50% 50%
 • Podpoříme pěší prostupnost území zpevněním používaných stezek 25% 25%
 • Nainstalujeme stojany pro uzamknutí kola v cílových destinacích i v dopravních uzlech 25% 25%
 • Místo slibů zahájíme seriózní komunikaci s hlavním městem a státními organizacemi k záměru využití opuštěných železničních kolejí: drážní promenáda podél trati ve Strašnicích a trať podél Malešického lesa 75% 75%
 • Zapojíme občany do preventivních aktivit 75% 75%
 • Vytvoříme podmínky pro naplnění tabulkových stavů Městské policie na Praze 10 100% 100%
 • Zavedeme trvalou kontrolu dodržování zákona o přestupcích (např. znečišťování veřejného prostranství, výtržnictví spojené s požíváním alkoholu či drog) 50% 50%
 • Spolupráce s Policií ČR při eliminaci trestné činnosti 100% 100%
 • Příprava obyvatelstva na možná bezpečnostní rizika 50% 50%
 • Nulová tolerance hazardu na celé Praze 10 100% 100%
 • Budeme iniciovat častější kontroly v zastavárnách, hernách apod. 100% 100%
 • Zákaz podomního prodeje 100% 100%
 • Podpora preventivních programů: drogy, šikana, finanční gramotnost a obrana proti “šmejdům” 75% 75%
 • Spolupráce se školami při dopravní výchově 75% 75%
 • Podpoříme projekty bezpečných cest do škol 100% 100%
 • Obecní byty pro strážníky 100% 100%
 • Odměňování strážníků Městské policie 100% 100%
 • Pomoc s materiálně-technickým zabezpečením městské i státní policie, profesionálních i dobrovolných hasičů 100% 100%
 • Obnovíme vydávání radničních novin a – mimo jiné – v nich budeme zveřejňovat informace o bezpečnosti a prevenci před bezpečnostními riziky 100% 100%
 • Vytvoříme přímý komunikační kanál pro občany v bezpečnostních otázkách 75% 75%

BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

 • Vytvoříme koncepci, která jasně stanoví transparentní pravidla pro prodej a pronájem nemovitostí 50% 50%
 • Podpoříme uchování a regeneraci stávajícího bytového fondu, investovat peníze z prodeje bytů do rekonstrukcí zbylého fondu 75% 75%
 • Budeme realizovat projekty finančně dostupného bydlení (pro seniory, rodiny s dětmi, studenty atd.) 100% 100%
 • Budeme hledat způsoby zapojení soukromých developerů k dosažení cílů MČ v oblasti bydlení 50% 50%
 • Budeme podporovat sociální a komunitní služby zaměřené na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy, zavést program prevence zadlužení 75% 75%
 • Budeme podporovat všechny formy výstavby tam, kde to dává smysl, a rozvoj trhu s byty 100% 100%
 • Budeme přicházet s inovativními řešeními koordinace výměny, spolubydlení apod. 50% 50%
 • Opravíme a pronajmeme prázdné byty 75% 75%
 • Vyměníme správcovské firmy obecních bytů 75% 75%
 • Nastavíme spravedlivá kritéria pro přidělování obecních bytů 100% 100%
 • Zveřejníme strategii, jak bude s byty nakládáno v příštích letech 10% 10%
 • Formou přehledné mapy na stránkách městské části vám zpřístupníme přehled bytového fondu Prahy 10 10% 10%
 • Aktivně se zapojíme do nastavení pravidel pro regulaci ubytovacích služeb typu Airbnb po vzoru dalších evropských metropolí 100% 100%
 • Investujeme peníze z již schválených prodejů bytů do rekonstrukcí zbylého bytového fondu a do základního vybavení obecních bytů 10% 10%
 • Dohlédneme na kvalitu práce správcovských firem 100% 100%
 • Vytvoříme Kontaktní centrum bydlení na Praze 10, kde vám poskytneme poradenství, jak si například požádat o příspěvek na bydlení či jak jinak řešit vaší bytovou situaci, nabídneme koordinační služby pro hledání podnájmů, spolubydlení či výměnu bytů zapojíme soukromé investory k dosažení cílů městské části v oblasti bydlení a občanské vybavenosti 100% 100%
 • Poskytneme 2 % bytového fondu přednostně pro rodiny s dětmi a seniory z Prahy 10 ohrožené bytovou nouzí 100% 100%
 • Zapojíme soukromé investory k dosažení cílů MČ v oblasti bydlení a občanské vybavenosti 75% 75%
 • Budeme se aktivně zasazovat o to, aby byly projekty nové výstavby dostatečně diskutovány s občany a dotčenými subjekty 100% 100%
 • Zachováme širokou škálu kvalitní zdravotní a sociální péče a pokusíme se služby ještě více zefektivnit 75% 75%
 • Chceme, aby lidé, kteří potřebují pomoc a péči, mohli co nejdéle zůstávat v domácím prostředí – budeme se snažit posílit terénní péči a poskytnout větší nabídku přechodného ubytování (odlehčovací služby, denní a týdenní stacionář) 75% 75%
 • Zpřehledníme informovanost o sociálních službách 100% 100%
 • Rozšíříme služby pro malé děti a jejich rodiče 50% 50%
 • Poskytneme širší nabídku konkrétně zaměřených kurzů pro mladé rodiče, seniory, ty, kdo potřebují rekvalifikaci (práce na počítači, jazyky, cvičení) 75% 75%
 • Budeme dále rozvíjet a propagovat paliativní a hospicovou péči 100% 100%
 • Budeme spolupracovat s FN Královské Vinohrady v oblasti prevence a osvěty 75% 75%
 • Zachováme zdravotní služby v budově Malešické polikliniky 100% 100%
 • Zajistíme potřebnou péči pro seniory, neboť v Praze 10 žije nadprůměrný počet starších lidí a nároky na sociální a zdravotní péči rostou 100% 100%
 • Prověříme existující smluvní vztahy v sociální oblasti 100% 100%
 • Budeme se ucházet o prostředky z Fondu dostupného bydlení HMP, který financuje stavby či rekonstrukce zařízení sociální péče 100% 100%
 • Podpoříme výstavbu finančně dostupného bydlení, které by si mohli dovolit senioři (zejména osaměle žijící, ovdovělí) a rodiny s nízkými příjmy 25% 25%
 • Plavání pro seniory bez nedůstojného losování 100% 100%
 • Budeme podporovat sociální a komunitní služby zaměřené na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy, zavedeme účinný program prevence zadlužení 75% 75%
 • Vytipujeme ohrožené skupiny obyvatel a budeme se snažit jejich bytovou situaci řešit v předstihu, než jejich problémy skutečně nastanou 75% 75%
 • Budeme úzce spolupracovat s Úřadem práce i s neziskovými organizacemi 100% 100%
 • Společně s organizacemi, se kterými MČ dlouhodobě spolupracuje, budeme hledat možná řešení pro lidi bez domova 100% 100%
 • Posílíme aktivity protidrogové prevence 100% 100%
 • Podpoříme děti i dospělé s různými hendikepy v konkrétním místě, kde žijí 100% 100%
 • Pomůžeme lidem a organizacím, kteří pomáhají těm, kdo chtějí co nejdéle zůstat soběstační doma, hendikepovaným, seniorům se zdravotními problémy, dlouhodobě nemocným, o které pečuje člen rodiny atd. 75% 75%
 • Prostřednictvím formálních i neformálních jednání se zaměstnavateli chceme motivovat ke sdíleným a částečným úvazkům 10% 10%
 • Posílíme programy rané péče a podpory rodičovství 25% 25%
 • Nabídneme bezplatné poradenství, a co nejdříve propojíme ohrožené jednotlivce se sociálními pracovníky a úřadem práce 100% 100%
 • Budeme dále intenzivně spolupracovat s organizacemi na Praze 10, které pracují s lidmi bez domova 100% 100%
 • Podporujeme obědy zdarma a další formy podpory pro děti v rodinách, které jsou v hmotné nouzi 75% 75%
 • Budeme motivovat a podporovat praktické lékaře i specialisty, aby neodcházeli z Prahy 10 25% 25%
 • Budeme dále rozvíjet a podporovat služby Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vršovicích 50% 50%
 • Rozšířením nabídky týdenních a denních stacionářů chceme motivovat k péči o potřebné v domácím prostředí 75% 75%
 • Podpoříme programy zdravotní prevence a první pomoci 100% 100%
 • Zachováme službu nonstop lékárny na území Prahy 10 100% 100%
 • Zajistíme pro občany Prahy 10 kvalitní paliativní péči (v kamenném lůžkovém hospici – ne nutně v Praze 10; mobilní hospicová péče v domácím prostředí; paliativní péče poskytovaná ze strany Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) 75% 75%
 • Budeme propagovat pravidelné bezplatné dárcovství krve 100% 100%

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zaměříme se na zlepšení pravidelné a flexibilní péče o čistotu ulic a veřejných prostranství. Rychle budeme reagovat na nepořádek kolem popelnic 75% 75%
 • Zajistíme úklid černých skládek v parcích a lesích, podporujeme dobrovolnické úklidy. Budeme systémově řešit likvidaci autovraků 100% 100%
 • Budeme dbát na to, aby nová výsadba zeleně a stromů dávala smysl (místem, druhem i funkcí) a podpoříme mobilní zeleň. Nahradíme uschlé stromy novými a budeme o ně pečovat 75% 75%
 • Nepodpoříme zástavbu na úkor zeleně bez realizace účinných kompenzací a skutečných náhrad. Budeme žádat garance minimalizace zástavby ploch zeleně a rekreace vůči současnému územnímu i novému Metropolitnímu plánu; zachováme rekreační a přírodní charakter Trojmezí. Zasadíme se o dlouholetou záruku existence zahrádkářských kolonií 100% 100%
 • Podporujeme moderní dopravní spojení, efektivní MHD s celopražskou návazností a dopravními uzly při stanicích metra a vlaků, které sníží každodenní používání automobilů a přispějí tak k čistímu ovzduší 100% 100%
 • Větší čistota v ulicích a kvalitnější péče o zeleň: budeme důsledně kontrolovat to, co si u firem objednáme a zaplatíme. Přesoutěžíme veřejné zakázky na údržbu městské čistoty a zeleně 100% 100%
 • Výbor pro životní prostředí se stane pravidelně místem včasného a pečlivého projednávání významných stavebních záměrů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví občanů Prahy 10 100% 100%
 • Radnice půjde příkladem v přístupech trvale udržitelného života: důraz na třídění odpadu používání recyklovatelných materiálů v budově radnice, pořizování certifikovaného či fair-trade inventáře a zboží úřadu, šetrný přístup k čerpání energií 100% 100%
 • Podpoříme komunitní zahradničení, šetrnou spotřebu vody a prevenci proti suchu, bezobalové hospodaření a rozvoj biodiverzity ve městě. Občany opět podpoříme v kompostování 100% 100%
 • Pokusíme se zapojit občany bez domova do aktivního života formou péče o životní prostředí apod. 100% 100%