100 SPLNĚNÝCH BODŮ VOLEBNÍHO PROGRAMU KOALICE VLASTA 2018 – 2022

Otevřená radnice

Hospodaření

Strategický a územní rozvoj

Školství

Kultura

Sport a volný čas

Bezpečnost a doprava

Bydlení, sociální a zdravotní péče

Životní prostředí

OTEVŘENÁ RADNICE

 • Budeme informovat a otevřeně komunikovat s občany 100% 100%
 • Budeme předem zveřejňovat podklady jednání Zastupitelstva a umožníme ho sledovat on-line, dále zavedeme participativní rozpočet, e-služby či MMS a e-mailové zasílání podnětů ke kvalitě veřejných prostranství 100% 100%
 • Transparentní výběrová řízení od přípravy po realizaci 100% 100%
 • Budeme mít moderní otevřenou radnici vstřícnou k občanům 100% 100%
 • Zavedeme pravidelné hodiny starosty a radních pro veřejnost 100% 100%
 • Obnovíme tištěné radniční noviny, kde budou mít prostor všichni zvolení zástupci i občané 100% 100%
 • Snížíme a zpřehledníme počet výborů zastupitelstva, které se stanou fórem veřejného projednávání záležitostí městské části 100% 100%
 • Otevřeme poradní komise odborníkům 100% 100%
 • Zveřejníme program jednání výborů a komisí včetně zápisů 100% 100%
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet MČ až na úroveň jednotlivých faktur prostřednictvím projektu www.CityVizor.cz 100% 100%

HOSPODAŘENÍ

 • Moderní systém správy, který zajistí, že žádné byty a nebytové prostory nejsou dlouhodobě prázdné 75% 75%
 • Poctivé soutěžení veřejných zakázek 100% 100%
 • Vyhodnocení stávající smlouvy z hlediska jejich hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a ukončit 100% 100%
 • Upravení smluv, které MČ již nepotřebuje, nebo pro ni nejsou výhodné 100% 100%
 • Analýza potřebnosti a adekvátnosti konkrétních veřejných výdajů s cílem zajistit vyrovnanost běžného hospodaření MČ 100% 100%
 • Otevřené a srozumitelné informování o hospodaření – tj. včetně zdaňované činnosti, zřízených organizací a vlastněných společností 100% 100%
 • Správa nemovitého majetku tak, aby sloužil ku prospěchu občanů a jako zdroj vlastních příjmů městské části 75% 75%
 • Pravidelné soutěžení dodavatelů a vyhodnocování potřebnosti nasmlouvaných dodávek 100% 100%
 • Plán investic a jeho průběžná realizace 75% 75%
 • Získávání prostředků z dotačních zdrojů národních i evropských 100% 100%

STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • Společně s vámi a ve spolupráci s odborníky definujeme vizi, priority i cíle Prahy 10, které zpracujeme do strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 100% 100%
 • Budeme aktivně prosazovat zájmy Prahy 10 na hlavním městě v návaznosti na strategie a koncepce rozvoje městské části 100% 100%
 • Kontejnerové překladiště nepatří do Malešic 100% 100%
 • Tramvaj na Počernické? Nejprve důkladně posoudit! 100% 100%
 • Budeme vás včas informovat o tom, jaké změny, rozvojové záměry nebo rekonstrukce se chystají ve vašem okolí a zapojovat vás do formování jejich zadání. Nebudeme podporovat zástavbu bez náhrady na úkor zelených ploch 100% 100%
 • Slatiny zalidněné, ne přelidněné. Zrušíme současnou předimenzovanou urbanistickou studii. Vypíšeme architektonickou soutěž na smysluplné využití území 75% 75%
 • Využijeme všech možností ke kvalitní správě a řízení Prahy 10: otevřená výběrová řízení, architektonické soutěže atd. 100% 100%
 • Trojmezí jako přírodní park 100% 100%
 • Udržitelný rozvoj Prahy 10 podpoříme skutečným zaváděním ověřených procesů Místní Agendy 21 100% 100%
 • Smysluplný rozvoj starých čtvrťových center: OC Cíl a OC Květ (Zahradní Město), OC Oáza a Astra (Malešice) a OC Skalka a Starostrašnická jako nová obchodní třída 50% 50%

ŠKOLSTVÍ

 • Pokračující investice do budov a vybavení škol a školek 100% 100%
 • Morální i finanční navyšování prestiže učitelského povolání. Posilování profesního růstu a rozvoj pedagogů 75% 75%
 • Pomůžeme školám shánět finance jak napřímo, tak formou grantů a dotací 100% 100%
 • Pro ředitele a učitele škol, kteří znají své školy nejlépe, budeme udržovat platformu, kde budou moci pravidelně vyjadřovat své připomínky a přinášet nápady na zlepšení. Přímý dialog je lepší než další papírování 100% 100%
 • Podle možností otevřeme v dané lokalitě školy veřejnosti, aby plnily i svoji kulturně-komunitní roli nebo nabízely programy sportu či celoživotního vzdělávání 100% 100%
 • Rychlé zprovoznění tělocvičny u ZŠ Švehlova 100% 100%
 • Dokončíme rekonstrukce a stavbu nových školek (dokončení MŠ Bajkalská a Nad Vodovodem) 100% 100%
 • Podpoříme školy v přírodě nejen na Horském hotelu v Krkonoších 100% 100%
 • Dotáhneme do konce rekonstrukci školy u Strašnické a podporujeme iniciativu Nová strašnická škola 75% 75%
 • Oživíme projekt žákovského zastupitelstva 50% 50%

KULTURA

 • Podpoříme a posílíme vazby mezi kulturními aktéry (nezávislými i zřizovanými) a radnicí a zlepšíme vzájemnou komunikaci (kulturní kalendář, setkávání radního se spolky) 100% 100%
 • Naplánujeme, jak se má kultura na Praze 10 dále rozvíjet. Společně s kulturními aktéry zformulujeme sdílenou vizi pro kulturu a kroky, které povedou k jejímu naplnění 100% 100%
 • Zrušíme jednorázové estrády – z veřejných prostředků budeme financovat pouze kvalitní kulturní a umělecké produkce 100% 100%
 • Zajistíme kvalitu a dostupnost farmářských trhů 100% 100%
 • Budeme garantovat včasné rozdělování grantů 100% 100%
 • Podpoříme spolupráci s neziskovým sektorem. Posílíme nefinanční podporu kulturním aktivitám – využitím volných prostor MČ, propagací, networkingem či jinou pomocí 100% 100%
 • Zprovozníme kino Vzlet 100% 100%
 • Vyřešíme situaci s chátrajícím KD Eden prostřednictvím mezinárodní architektonické soutěže 100% 100%
 • Definujeme zadání a vypíšeme výběrová řízení na provoz Galerie Prahy 10 100% 100%
 • Zachováme Strašnické divadlo 100% 100%

SPORT A VOLNÝ ČAS

 • Podpoříme volnočasové aktivity dostupné všem občanům Prahy 10. Budeme podporovat klubovny a místa určená pro volnočasové aktivity teenagerů a posílíme spolupráci a podporu organizací pro děti a mládež 100% 100%
 • Budeme udržovat dětská hřiště v provozuschopném a bezpečném stavu 75% 75%
 • Budeme podporovat školní hřiště přístupná veřejnosti (tam, kde to půjde) 100% 100%
 • Budeme podporovat zachování sportovního zázemí SK Slavia Praha 100% 100%
 • Podpoříme dobrovolníky ve sportu 100% 100%
 • Zapojíme profesionální sportovce a kluby do školní sportovní výuky s cílem zatraktivnit a přiblížit sport žákům 100% 100%
 • Zjednodušíme administraci žádostí o dotační podporu. Udržíme stabilní a dlouhodobou podporu menších klubů, dětských oddílů a domů dětí a mládeže 100% 100%
 • Zavedeme pravidelná setkání s aktéry v oblasti sportu, abychom lépe znali jejich potřeby pro kvalitní naplňování služeb občanům 100% 100%
 • Budeme aktivně spolupracovat s Hl. m. Prahou na smysluplné revitalizaci Městského stadionu Ďolíček a jeho nejbližšího okolí 100% 100%
 • Podpoříme lokální sportovní akce se zaměřením na setkávání obyvatel Prahy 10 100% 100%

BEZPEČNOST A DOPRAVA

 • Podpoříme parkovací zóny v lokalitách pro rezidenty. Podpoříme zavedení placených smíšených zón pro návštěvníky Prahy 10. Budeme důrazně tlačit na celopražské řešení parkování a na budování záchytných parkovišť 100% 100%
 • Podpoříme zjednodušení zákonů, které napomohou rychlejšímu odstraňování vraků z ulic (iniciativa naší senátorky) 100% 100%
 • Budeme přijímat opatření k udržení konkurenceschopnosti prostředků MHD vůči soukromé automobilové dopravě. Budeme důkladně připomínkovat změny v MHD (trasy tramvají, autobusů atd.) 75% 75%
 • Zajistíme bezpečnější přechody v místech, kde jste nás na to upozornili 75% 75%
 • Podpoříme projekty bezpečných cest do škol 100% 100%
 • Spolupráce s Policií ČR při eliminaci trestné činnosti 100% 100%
 • Nulová tolerance hazardu na celé Praze 10 100% 100%
 • Podpora preventivních programů: drogy, šikana, finanční gramotnost a obrana proti “šmejdům” 100% 100%
 • Pomoc s materiálně-technickým zabezpečením městské i státní policie, profesionálních i dobrovolných hasičů. Obecní byty pro strážníky 100% 100%
 • Místo slibů zahájíme seriózní komunikaci s hlavním městem a státními organizacemi k záměru využití opuštěných železničních kolejí: drážní promenáda podél trati ve Strašnicích a trať podél Malešického lesa 100% 100%

BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

 • Budeme realizovat projekty finančně dostupného bydlení (pro seniory, rodiny s dětmi, studenty atd.) 75% 75%
 • Budeme podporovat všechny formy výstavby tam, kde to dává smysl, a rozvoj trhu s byty 100% 100%
 • Nastavíme spravedlivá kritéria pro přidělování obecních bytů 100% 100%
 • Dohlédneme na kvalitu práce správcovských firem 100% 100%
 • Zapojíme soukromé investory k dosažení cílů MČ v oblasti bydlení a občanské vybavenosti 100% 100%
 • Zachováme širokou škálu kvalitní zdravotní a sociální péče a pokusíme se služby ještě více zefektivnit 100% 100%
 • Budeme dále rozvíjet a propagovat paliativní a hospicovou péči 100% 100%
 • Zachováme zdravotní služby v budově Malešické polikliniky 100% 100%
 • Plavání pro seniory bez nedůstojného losování 100% 100%
 • Nabídneme bezplatné poradenství, a co nejdříve propojíme ohrožené jednotlivce se sociálními pracovníky a úřadem práce 100% 100%
 • Podpoříme programy zdravotní prevence a první pomoci 100% 100%
 • Poskytneme 2 % bytového fondu přednostně pro rodiny s dětmi a seniory z Prahy 10 ohrožené bytovou nouzí 100% 100%
 • Opravíme a pronajmeme prázdné byty 75% 75%
 • Vytvoříme Kontaktní centrum bydlení na Praze 10, kde vám poskytneme poradenství, jak si například požádat o příspěvek na bydlení či jak jinak řešit vaší bytovou situaci, nabídneme koordinační služby pro hledání podnájmů, spolubydlení či výměnu bytů zapojíme soukromé investory k dosažení cílů městské části v oblasti bydlení a občanské vybavenosti 100% 100%
 • Společně s organizacemi, se kterými MČ dlouhodobě spolupracuje, budeme hledat možná řešení pro lidi bez domova 100% 100%
 • Zajistíme potřebnou péči pro seniory, neboť v Praze 10 žije nadprůměrný počet starších lidí a nároky na sociální a zdravotní péči rostou 100% 100%
 • Budeme spolupracovat s FN Královské Vinohrady v oblasti prevence a osvěty 100% 100%
 • Budeme se ucházet o prostředky z Fondu dostupného bydlení HMP, který financuje stavby či rekonstrukce zařízení sociální péče 100% 100%
 • Zachováme službu nonstop lékárny na území Prahy 10 100% 100%
 • Budeme propagovat pravidelné bezplatné dárcovství krve 100% 100%

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zaměříme se na zlepšení pravidelné a flexibilní péče o čistotu ulic a veřejných prostranství. Rychle budeme reagovat na nepořádek kolem popelnic 75% 75%
 • Budeme dbát na to, aby nová výsadba zeleně a stromů dávala smysl (místem, druhem i funkcí) a podpoříme mobilní zeleň. Nahradíme uschlé stromy novými a budeme o ně pečovat 75% 75%
 • Podporujeme moderní dopravní spojení, efektivní MHD s celopražskou návazností a dopravními uzly při stanicích metra a vlaků, které sníží každodenní používání automobilů a přispějí tak k čistímu ovzduší 100% 100%
 • Větší čistota v ulicích a kvalitnější péče o zeleň: budeme důsledně kontrolovat to, co si u firem objednáme a zaplatíme. Přesoutěžíme veřejné zakázky na údržbu městské čistoty a zeleně 100% 100%
 • Podpoříme komunitní zahradničení, šetrnou spotřebu vody a prevenci proti suchu, bezobalové hospodaření a rozvoj biodiverzity ve městě. Občany opět podpoříme v kompostování 100% 100%
 • Zajistíme úklid černých skládek v parcích a lesích, podporujeme dobrovolnické úklidy. Budeme systémově řešit likvidaci autovraků 100% 100%
 • Nepodpoříme zástavbu na úkor zeleně bez realizace účinných kompenzací a skutečných náhrad. Budeme žádat garance minimalizace zástavby ploch zeleně a rekreace vůči současnému územnímu i novému Metropolitnímu plánu; zachováme rekreační a přírodní charakter Trojmezí. Zasadíme se o dlouholetou záruku existence zahrádkářských kolonií 100% 100%
 • Výbor pro životní prostředí se stane pravidelně místem včasného a pečlivého projednávání významných stavebních záměrů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví občanů Prahy 10 100% 100%
 • Radnice půjde příkladem v přístupech trvale udržitelného života: důraz na třídění odpadu používání recyklovatelných materiálů v budově radnice, pořizování certifikovaného či fair-trade inventáře a zboží úřadu, šetrný přístup k čerpání energií 100% 100%
 • Pokusíme se zapojit občany bez domova do aktivního života formou péče o životní prostředí apod. 100% 100%

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.