PLNĚNÍ VOLEBNÍHO

PROGRAMU 2022 – 2026

PRO chytrou DESÍTKU

PRO kulturní DESÍTKU

PRO solidární DESÍTKU

PRO zdravou DESÍTKU

CHYTRÁ PRAHA 10

 • Dokončíme započatou rekonstrukci Nové strašnické školy pro 360 žáků včetně nového školního hřiště 50% 50%
 • Moderní přístavbou zkapacitníme ZŠ Hostýnská a ZŠ Břečťanová 25% 25%
 • Dostavíme pro vás školku v Bajkalské pro 168 dětí 100% 100%
 • Zasadíme se o výstavbu tělocvičny při ZŠ Solidarita 50% 50%
 • S Novou strašnickou školou vznikne také školní hřiště 50% 50%
 • Budeme napomáhat tomu, aby bylo školní prostředí pro žáky bezpečné, aby se v nich cítili dobře a naplno v nich rozvíjeli svůj potenciál 50% 50%
 • Podpoříme průběžné revitalizace prostředí venkovních školních areálů a zahrad 25% 25%
 • Otevřený úřad je samozřejmostí: úřad zveřejňuje, reaguje a vytváří podmínky pro zapojení veřejnosti. Budeme zkvalitňovat rozklikávací rozpočet a mapu změn územního plánu a významných staveb 75% 75%
 • Prosazujeme důsledné uplatňování Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích v oblastech (1) školy a související sportovní infrastruktura, (2) sociální a zdravotní zařízení a (3) veřejný prostor a kulturní infrastruktura 75% 75%
 • Budova radnice nesmí zůstat po případném odstěhování úřadu roky prázdná. Rekonstrukce budovy je zcela připravena, musíme najít partnera pro její realizaci. Nedopustíme přesun úřadu a jeho pracovišť a služeb pro naše občany mimo Prahu 10 50% 50%
 • Zrevitalizujeme školní hřiště při ZŠ Švehlova 25% 25%
 • Vymysleli jsme a začali jsme uskutečňovat desetiletý plán obnovy našich škol a školek. Budeme v tom pokračovat! 50% 50%
 • Zachováme učitelskou cenu a budeme nadále oceňovat vynikající učitele, podporovat ředitele a pomáhat jim při sdílení dobré praxe 50% 50%
 • Budeme rozvíjet schopnosti mladých lidí v žákovských parlamentech 50% 50%
 • Ve školním stravování budeme držet krok s moderními trendy 50% 50%
 • Další podporou participativního rozpočtu Moje stopa ve škole posílíme zájem dětí o rozvoj své školy a obecně dění kolem sebe 75% 75%
 • Prosadili jsme a budeme podporovat rozšíření programu Trenéři ve školách a otevření školních hřišť ve školách. Zachováme obnovené, mezi seniory oblíbené radniční noviny, kde dostávají prostor školy a další organizace z Prahy 10 75% 75%
 • S námi si můžete být jisti tím, že hospodaření radnice bude průhledné, zodpovědné a proinvestiční 75% 75%
 • Digitalizujeme úřad jak dovnitř (zefektivnění veřejné správy, posílení interní kontroly), tak ven (větší vstřícnost k občanům, kteří mají o digitální službu zájem). Příkladem je zjednodušení dotačního systému, který chceme zachovat a zkvalitnit 25% 25%
 • Energetický management vidíme jako komplexní a systémové řešení pro hospodárné nakládání s energiemi ve všech objektech spravovaných městskou částí 25% 25%

KULTURNÍ PRAHA 10

 

 • Obnovíme oblíbenou letní divadelní scénu v Heroldových sadech 100% 100%
 • Se státem budeme aktivně jednat o důstojném provozu Vily bratří Čapků 50% 50%
 • Připravíme opravu zanedbaného Kulturního domu Barikádníků 50% 50%
 • Podporujeme Vršovické literární centrum Waldes 50% 50%
 • Držíme se zásady „lépe 100 akcí za 10 tisíc než jedna za milion“ 25% 25%
 • Zachováme výši finančních prostředků v dotačním programu na kulturu 100% 100%
 • Oživili jsme kulturu na Desítce a chceme dál podporovat sousedské spolky a kulturní aktéry 25% 25%
 • Budeme i nadále aktivně spolupracovat s pobočkami Městské knihovny Praha 25% 25%
 • Tak jako jsme výrazně zvýšili kvalitu farmářských trhů na Kubánském náměstí, chceme přiblížit jejich dostupnost i do dalších čtvrtí 25% 25%
 • Podporujeme sousedské prostory a kulturní centra se sociálním přesahem. Novým projektům tohoto typu nabídneme nevyužité obecní prostory 50% 50%
 • I nadále budeme propojovat místní aktéry, vnímáme specifika jednotlivých čtvrtí 75% 75%
 • Budeme aktivně vyhledávat externí dotační tituly na obnovu desítkových kulturních památek 25% 25%

SOLIDÁRNÍ PRAHA 10

 

 • Po úspěšné rekonstrukci Polikliniky Malešice, kterou jsme dokončili, udržíme místní lékaře a provoz nonstop lékárny na Praze 10 50% 50%
 • Budeme pečovat o rozvoj komunitního centra U Vršovického nádraží 30/30 25% 25%
 • Zachováme množství a pestrost sociálních služeb 100% 100%
 • I nadále budou přidělovány byty v zájmu obce potřebným povoláním (učitelé, zdravotníci, IZS, policisté a další) 100% 100%
 • Zachováme dlouhodobé oceňování členů Policie ČR, Městské policie i Hasičského záchranného sboru 100% 100%
 • Budeme i nadále pomáhat lidem utíkajícím před válkou. Občané Prahy 10 umí být solidární, zvládli jsme koronavirovou krizi, zvládneme i další. Radnice se musí zapojovat tak, aby nedělala nic na úkor našich občanů 75% 75%
 • Budeme stavět nové lavičky pro seniory v dlouhých ulicích, na veřejných prostranstvích u institucí 25% 25%
 • Zahájíme přípravu k výstavbě moderního rodinného centra na Skalce 25% 25%
 • Podpoříme aktivity nízkoprahového centra u Botiče 50% 50%
 • Budeme pokračovat v promyšleném přidělování obecních bytů, aby se dostalo na ty nejpotřebnější, a zároveň zvýšíme počet bytů s tržním nájemným. Nedopustíme hromadný rozprodej obecních bytů z majetku Prahy 10 100% 100%
 • Podpoříme věcnou i morální spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému 50% 50%
 • Nadále budeme podporovat služby pro rodiny a seniory v dotačních programech. Máme hotový plán prorodinné a proseniorské politiky, který smetli ze stolu Piráti 100% 100%
 • Podpoříme rozšíření dětských skupin a budeme opravovat hřiště podle potřeb dětí i rodičů 75% 75%

ZDRAVÁ PRAHA 10

 • Trojmezí zůstane přírodním parkem celopražského významu – jeho přírodní a rekreační charakter ukotví nová krajinářská studie, kterou dokončíme ve spolupráci s veřejností 75% 75%
 • Dokončíme Drážní promenádu – 4 kilometry dlouhý liniový park se stezkou, s oddělenými pruhy pro chodce, běžce, cyklisty a bruslaře 50% 50%
 • Při Botiči připravíme k realizaci dílčí úpravy veřejných prostranství dle ceněné urbanistické studie 50% 50%
 • Ručíme za zachování Malešického lesa a jeho rekreační hodnoty pro místní obyvatele 100% 100%
 • Zapojíme vás do dokončení Malešického parku. Chceme, aby na vršku parku vzniklo letní posezení, propojené s Malešickým lesem 50% 50%
 • Území Bohdalec – Slatiny nebude přelidněné. Ve shodě s hlavním městem jsme přepracovali urbanistickou studii a uplatníme ji při přípravě územního plánu 50% 50%
 • Odmítáme až na nutné výjimky nákladní dopravu ve městě. Proto říkáme hlasité NE překladišti v Malešicích 100% 100%
 • Pokračování kvalitních farmářských trhů a třeba nejen na Kubánském náměstí 50% 50%
 • Podporujeme komplexní revitalizaci lokality Bohemians: prosazujeme architektonickou soutěž na bytový dům i rekonstrukci stadionu Ďolíček 50% 50%
 • Město není jen beton a průmysl. Chceme Prahu 10 dlouhodobě připravenou na klimatickou změnu. I nadále budeme posilovat přítomnost vodních prvků ve veřejném prostoru a při revitalizace městských ploch 50% 50%
 • Budeme pokračovat v nápaditých osvětových kampaních k předcházení vzniku odpadů. Zapojíme do nich ještě více lokální organizace a aktéry 100% 100%
 • Na Desítce bude mít i nadále zelenou kompostování a komunitní zahradničení. Na městských pozemcích vytipujeme a nabídneme prostory pro nové komunitní zahrady 75% 75%
 • Pro větší bezpečnost pěších budeme usilovat o nové přechody v ulicích Sídliště Solidarita, V Olšinách u Nové strašnické školy a jinde 50% 50%
 • Zachováme nejvyšší grantovou podporu v oblasti životního prostředí mezi pražskými městskými částmi 100% 100%
 • Ve spolupráci s veřejností připravíme proměnu a oživení Čechova náměstí 25% 25%
 • Oživíme Tržíček, nezastavěné území mezi ulicí Moskevská a Krymská, podle dokončeného návrhu, který respektuje názory místních 25% 25%
 • Zrevitalizujeme okolí metra Strašnická a obchodní třídu Starostrašnická 25% 25%
 • Ve spolupráci s místní komunitou dokončíme šetrnou obnovu parku Solidarita 75% 75%
 • Areál volného času Gutovka potřebuje plán rozvoje, který zohlední různé cílové skupiny jeho uživatelů 25% 25%
 • Zkultivujeme veřejná prostranství na Skalce, v Malešicích a v Záběhlicích, a to podle tzv. Generelu veřejných prostranství Prahy 10 25% 25%
 • Založíme desítkové Reuse centrum na Bohdalci pro výměnu a využití věcí z druhé ruky 50% 50%
 • U výstavby tramvajové trati na Počernické, stavěné z vůle hlavního města Prahy, dohlédneme na proces přípravy tak, aby dodržela všechny platné normy a limity 75% 75%
 • Nejdůležitější a nejviditelnější je každodenní provoz města. Proto opakovaně posílíme úklid v místech s velkým nepořádkem 50% 50%
 • Budeme se starat o stromy a zalévat je. Po dohodě se správci připravíme plán výsadeb nových uličních stromořadí, kde to bude možné. Připravíme plán květnatých luk v každé čtvrti 50% 50%
 • Městské budovy (zejména ty školní) osadíme solárními systémy napájení 25% 25%
 • Zajistíme včasné a řádné opravy v parcích a na dětských hřištích 50% 50%
 • Díky kvalitním připomínkám k územnímu plánu ochráníme zahrádkářské kolonie, lesní celky i menší parkové plochy na Desítce před hrozbou zástavby 75% 75%
 • Budeme dál podporovat vaše nápady pro lepší Desítku. Budeme pokračovat v projektu participativního rozpočtu Moje stopa, včas vás informovat a diskutovat s vámi 75% 75%
 • Dáme finanční podporu lokálním sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, budeme rozvíjet stávající i nová sportoviště 75% 75%

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.