Jednání výborů jsou ze zákona veřejná, na komise ale mají přístup pouze jejich členové. Zápisy si však lze vyžádat všechny (byť bohužel nejsou zveřejňované automaticky, jak VLASTA žádala) – proto vám přinášíme výtah toho nejdůležitějšího, co se na nich během dvou měsíců událo.

14.1. 2015 Komise pro výchovu a vzdělávání: školské rady na ZŠ, evaluace Angličtiny v mateřských školkách

Kromě vzájemného seznámení byly hlavními body informace z odboru školství (ved. Mgr. Jan Baudis). Druhým tématem bylo schválení návrhu působnosti komise. Sešly se dva návrhy: dosavadní, který hájili zastupitelé Vávra (SZ) a Peštová (ČSSD), a nový, který přednesl zastupitel koalice VLASTA Pavel Mareš (KDU-ČSL). Po vzájemné diskusi dospěla komise k sedmibodové náplni. Zastupitelé Pavel Mareš (VLASTA) a Ondřej Počarovský (TOP 09) dosáhli vyškrtnutí některých příliš obecných a nadbytečných bodů. Naopak doplněna byla spolupráce Komise pro výchovu a vzdělávání se školskými radami na školách zřízených MČ Praha 10. P. Mareš též podpořil návrh O. Počarovského na evaluaci (seriozní vyhodnocení dopadu a přínosu) projektu Angličtina v mateřských školách.

Působnost komise
1. Komise působí zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, výuky jazyků v mateřských a základních školách a volnočasových aktivit.
2. Komise se vyjadřuje ke koncepci a rozvoji školství na území městské části Praha 10.
3. Komise se zabývá výukou angličtiny v mateřských školách a v prvních a druhých třídách základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10.
4. Předkládá aktuální informace, podněty a podklady pro jednání a rozhodování rady.
5. Sleduje nabídku volnočasových aktivit dětí a mládeže.
6. Spolupracuje se školskými radami zřízenými MČ Praha 10.
7. Spolupracuje s ostatními komisemi rady.

 1. 1. 2015 Komise bytové politiky (KBP)

Členové KBP: Ing. Robert Keller (ANO 2011) – předseda, Mgr. Jana Holcová (TOP 09), Mgr. Milan Mraček (VLASTA – LES), Ing. Jana Čunátová (KSČM), Jiřina Vondráková (ČSSD), Mgr. Bohumil Zoufalík (NEZ), Jaroslav Štěpánek (ANO 2011).

Na úvodním jednání komise byla vymezena působnost KBP:

Obvyklou náplň činnosti KBP tvoří projednávání žádostí  občanů Prahy 10, které spočívají zejména v poskytnutí stávajícího bytu (tj. prodloužení stávající smlouvy na dobu určitou), poskytnutí menšího bytu výměnou za stávající byt (tj. nájemník se přestěhuje do menšího bytu), poskytnutí náhradního bytu výměnou za pronajatý obecný byt (tj. nájemník se přestěhuje do vhodnějšího bytu), poskytnutí bytu v rámci podpůrného soc. programu Bydlení v Praze 10, poskytnutí služebního bytu (školníkům, členům městské policie), poskytnutí přímé finanční podpory, žádost o dočasné slevy z nájmu atp.

V bodu Různé navrhl Milan Mraček debatu o rozšíření kategorie žadatelů ve skupinách bytů pronajímaných ze sociálních důvodů o osobu blízkou.

9.2. 2015 Výbor zdravotní a sociální: Komunitní centrum a hospic

Po diskusi o náplni činnosti výboru byla prezentována funkce Komunitního centra v objektu U Vršovického nádraží 30/30. Větší diskuse se vedla dále o paliativní a hospicové péči, kterou výrazně podpořil lidovecký zastupitel za koalici VLASTA Pavel Mareš a nabídl i své kontakty na osobnosti českého hospicového hnutí. Citujeme z oficiálního zápisu: Pavel Mareš uvedl, že je třeba velmi dobře zvážit rozhodnutí, které by znamenalo nevybudování hospice, jelikož z jeho zkušenosti vyplývá, že se jedná o náročnou, velmi potřebnou a podceněnou službu.

Mareš (VLASTA) také navrhl témata, jimiž by se měli zastupitelé ve spolupráci s odborem sociálním (ved. Pavel Petřík) zabývat: rodiny s dětmi (raná péče, telefonická krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, manželské a partnerské poradenství); koncepce sociálních bytů,  navrhování přidělení sociálních bytů konkrétním žadatelům (ve spolupráci s odborem sociálním); prevence sociálně-patologických jevů a koordinace činnosti a spolupráce státních i nestátních subjektů ve výše uvedených oblastech; problematika seniorů a osob se zdravotním postižením; hospicová a paliativní péče; bezdomovectví; zdravotně znevýhodněné osoby na pracovním trhu. O náplni činnosti výboru se bude jednat na dalším výboru.

 1. 2. 2015 Komise grantová (KG)

Komise se schází převážně v první polovině roku a jejím hlavním úkolem je navrhnout rozdělení každoroční grantové podpory v oblastech sociální, kulturní, volného času, sportu, protidrogové prevence a životního prostředí. Členové komise jsou: Hana Nováková (ČSSD) – předsedkyně, doc. Ing. Petr David, Ph.D. (ANO 2011), Bc. Jana Komrsková (SZ), Ing. Milan Maršálek (Koalice VLASTA), Bc. Markéta Petrová, MBA (NEZ-BZ), Pavel Plesník (ANO 2011), Ing. Jan Šnajdr (TOP 09).

Na úvodním jednání komise byla v rámci doplnění jednacího řádu přesně vymezena působnost komise. Hlavními body činnosti jsou: spolupráce s odbory Úřadu MČ Praha 10 na přípravě konkrétních projektových žádostí a koordinuje realizaci projektů; stanovení zadání tematicky určených grantů a vytýčení priorit a podmínek vyhlašovaného grantového řízení pro příslušný rok; vyhodnocení žádostí na udělení grantů a předložení návrhů na poskytování grantů radě a zastupitelstvu.

Členové komise byli informováni o momentálním stavu a průběhu formálního hodnocení žádostí o grant a způsobu hodnocení v následujícím období, během kterého nelze dle podmínek grantového řízení nelze zveřejňovat dílčí stav hodnocení. V tomto jsou členové komise ad1) vázáni mlčenlivostí, ad2) mají logickou povinnost se zdržet hlasování u žádostí, kde by hrozil případný střet zájmů.

11.2. 2015  Komise bytové politiky (KBP) – předseda KBP slíbil poskytnutí informací  ohledně domovního fondu MČ Praha 10, zejména:
a)      Informace o počtu bytů nabízených a přidělených v rámci veřejných nabídek na poskytnutí bytů (losování) za roky 2012-2014
b)      Informace o návrhu Zásad přidělování bytů v Penzionu Malešice
c)       Základní informace o realizaci projektu Program bydlení vč. Informací o objektu Sedmidomky
d)      Informace o správních firmách
e)      Informace o počtu prodaných bytů v privatizaci
f)       Informace o počtu prodaných volných bytů v e-aukci
g)      Informace o počtu volných bytů

 1. 2. 2015 Výbor životního prostředí (VŽP)

Výbor životního prostředí hned na úvod svého prvního jednání stanovil harmonogram svých jednání v průběhu celého roku 2015: 16. 3., 20. 4., 18. 5., 22. 5., 14. 9., 19. 10., 9. 11., a 14. 12. 
Členy výboru jsou: Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. (SZ) – předseda, MUDr. Markéta Jirásková (ODS), Ing. Milan Maršálek (koalice VLASTA), Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011), Ing. Tomáš Pek, S. E. (TOP 09), Kateřina Peštová (ČSSD), Mgr. Bohumil Zoufalík (NPP10-HZLD).

Náplň výboru se dělí do těchto tří částí:
a) Všeobecná – stanoviska k návrhům rozpočtů a k případným rozpočtovým změnám),
b) Průběžná sezónní – sem patří například monitoringy údržby zeleně, průběhu sečí, zimní údržby komunikací nebo situace s černými skládkami a problémovými místy,
c) Iniciativní činnost – zahrnující významnou náplň působnosti výboru. Mimo jiné si výbor vytkl za svou náplň: oblast revitalizací veřejných ploch, podporu využití brownfields (stará a v současné době nevyužívaná území či budovy), „pejskařskou problematiku“, environmentální osvětu nebo problematiky odpadů a znečištění ovzduší.

Na vlastním jednání vzal výbor na vědomí návrh rozpočtu v oblasti Životní prostředí na rok 2015, kde nedošlo k žádným zásadním škrtům oproti letům předchozím. Dále výbor přijal souhlasná usnesení, resp. vzal na vědomí, informaci o dosavadním úklidu sněhu v zimním období 2014/2015 (došlo k úspoře vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám); informaci o zahájení revitalizace parku U Vršovického nádraží (v průběhu roku plánováno jednání výboru přímo v místě); a v neposlední řadě informaci k akci Společně ukliďme Prahu 10, kterou pořádá iniciativa Společně pro Desítku (a řada lokálních spolků v čele s místními ochránci přírody) ve spolupráci s Městskou částí, která akci podporuje zejména materiálně (přistavení kontejnerů, ochranné pomůcky atp.). V rámci diskuse zastupitelů každý člen výboru zmínil klíčovou oblast, které by se v rámci iniciativní činnosti věnoval prioritně. Za člena naší koalice to je problematika revitalizace veřejných ploch a využití brownfields.

 1. 2. 2015 Výbor dopravy a cyklostezek – MHD beze změn

Výbor se schází jednou měsíčně; na úvodním zasedání byl prezentován harmonogram, který byl však následně podstatně změněn kvůli kolizím s dalšími výbory a komisemi (zřejmě neexistuje koordinace). Náplň měla informativní charakter. Mluvilo se mj. o dopravních stavbách v roce 2015, především rekonstrukci Vršovické. Na dotaz M. Müllera (VLASTA) ohledně opatření pro cyklisty bylo sděleno, že stavební úpravy byly připomínkovány zpracovatelem aktualizace cyklogenerelu P10 ing. Cachem. 

Hlavním bodem jednání měla být plánovaná reorganizace MHD v Praze, která však byla těsně předtím odvolána. Již 26. 1. 2015 na 2. jednání zastupitelstva vznesl M. Müller dotaz ohledně zapojení občanů do připomínkování tohoto návrhu – šlo např. o kontroverzní zkrácení linky 26. Úřadem MČ následně shromážděné podněty byly předloženy organizaci ROPID, budou uvažovány v případě přípravy nového návrhu.

Výbor vzal na vědomí návrh rozpočtu v odvětví dopravy, který počítá mj. s rekonstrukcí zastávky Průběžná a vybudováním mostku přes Botič u ulice Ukrajinská. V bodu různé pak M. Müller požádal o aktuální informace ohledně zpoplatnění parkování v NC Eden, o čemž již dříve jednal s vedoucím odboru M. Pecánkem. Ten sdělil, že ve stavebním povolení centra byla podmínka, že nedojde ke zřízení turniketů, které by komplikovaly průjezdnost přilehlých ulic – teprve pokud k tomu dojde, je údajně možno plnění podmínky nárokovat.

23.2.2015 Komise majetková a nebytových prostor (KMN) – potřebujeme koncepce!

Schází se každé poslední pondělí v měsíci, jejími členy jsou: B. Zoufalík (Nezávislí), L. Rázl (ČSSD), O. Choděra (ODS), T. Hauffenová (ANO), M. Narovec (TOP), O. Richterová (Vlasta – Piráti), předsedkyní komise je M. Lukovičová (ANO). Kromě B. Zoufalíka se jedná o neuvolněné členy zastupitelstva.

Hlavní náplň činnosti komise tvoří projednávání pronájmů a prodejů nebytových prostor v majetku či péči Městské části Praha 10, které většinou probíhá individuálně, s detailně vypracovanými podklady. Projednávání seznamů prostor určených k prodeji však probíhá v balících, po větších celcích. Na základě jakých argumentů se na Praze 10 prodává majetek? Podkladové materiály ke komisi neobsahovaly jiné zdůvodnění pro návrh do prodeje než to, že se jedná o městské nebyty ve zprivatizovaných domech, kde vznikla sdružení vlastníků jednotek. Pirátská zastupitelka koalice VLASTA O. Richterová navrhovala odložit daný bod na další jednání KMN s doplněním materiálu o ekonomické údaje (příjmy a výdaje u jednotlivých nebytových prostor). To nebylo schváleno, bylo ale přijato usnesení, jímž se doporučuje, „aby obdobné materiály předložené na dalších jednání KMN, již obsahovaly ekonomickou analýzu (příjmy a výdaje u jednotlivých NP v rámci SVJ) a popis činnosti nájemce, jsou-li NP pronajaté“.

KMN se nicméně shodovala na potřebě koncepčního přístupu k jednotlivým lokalitám; v návaznosti na žádosti O. Richterové, aby rozhodování probíhalo na základě strategického plánu rozvoje daných lokalit, byl schválen termín (30.4.), do něhož proběhne první schůzka právě nad celkovou koncepcí lokality Cíl na Zahradním městě.
Při projednávání žádosti o umístění vysílače telekomunikační společnosti na střechu městského domu pirátka O. Richterová navrhla prověření zdravotních dopadů vysílaného záření. I tento návrh byl schválen.

25.2. 2015 Komise bezpečnostní

Termíny jednání komise : 23.3.2015, 29.4.2015, 27.5.2015, 30.9.2015, 21.10.2015, 25.11.2015, 21.12.2015.
Členové komise: předseda L. Rázl (ČSSD), J. Štěpánek (ANO), M. Jirásková (ODS), R. Keller (ANO), J. Moravec (TOP), K. Duchek (Vlasta – KDU), Z. Vávra (SZ).

Působnost komise – hlavní body:
– koncepce bezpečné Prahy 10 – spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem ČR  
– otázky spadající do oblasti bezpečnosti, včetně bezpečnosti v dopravě
– koncepce dopravní výchovy předškolních a školních dětí a mládeže  
– stanovení priorit a projednání koncepce
– projednává podněty a stížností občanů a navrhuje opatření
– drogová a protidrogová problematika

Zprávy o bezpečnostní situaci předkládají přizvaní hosté Komise bezpečnostní, ředitelka Policie ČR Praha IV plk. Mgr. R. Havlíková, ředitel Obvodního ředitelství městské policie ing. M. Ridl, velitel Hasičského záchranného sboru Průběžná 74, Praha 10 npr. Mgr. J. Moravec.
Projednávala se bezpečnostní rizika v souvislosti s návratem hokejistů Slávie do Edenu, zahájením fotbalové ligy, mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do jednadvaceti let v Edenu.
Velký prostor byl věnován způsobu řešení mimořádných událostí, jako byla nedávná tragedie v Uherském Brodě.
Dále se projednávaly výsledky kontroly v restauracích a večerkách, zaměřené na prodej alkoholu mládeži. Žádný přestupek nebyl zjištěn.
Celkově zaznělo, že Obvodní ředitelství Městské policie Praha 10 má asi 20% podstav, zato je dobře technicky vybavené.
Komise přijala usnesení o mimořádném odměňování příslušníků Policie ČR, Městské policie a Hasičského záchranného sboru za mimořádný přínos při ochraně života, zdraví a majetku.

9.3. 2015 Jednání Finančního výboru (FiV)

Přítomni všichni členové FiV: O. Choděra (ODS), J. Čunátová (KSČM), D. Lešenárová (ANO), M. Moravec (VLASTA), L. Rázl (ČSSD), J. Šnajdr (TOP09), Z. Vávra (SZ)
Hosté: R. Kleslová, V. Novák, P. David, B. Zoufalík, I. Cabrnochová, K. Peštová, L. Sedmihradská. 

Na programu jednání výboru byl:

1.   Rozbor hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9.2014 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění – bod projednán a vzat na vědomí

 1.   Návrh rozpočtu na rok 2015 – projednávaly se příslušné rozpočtové kapitoly dle předloženého návrhu. Rozpočtový návrh byl, stejně jako Zpráva o  hospodaření z bodu 1, dán členům výboru k dispozici pouhé 3 pracovní dny  (+ víkend) před jednáním výboru, což vnímáme jako absolutně nedostatečné. U jednotlivých kapitol byla možnost ptát se přizvaných úředníků na konkrétní rozpočtové detaily.V kapitole Školství koalice VLASTA přišla se svým pozměňovacím návrhem na zřízení a dotování učitelské prémie bratří Čapků, jejíž cílem je podpořit vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřízených MČ Praha 10. Návrh byl jednomyslně přijat.

Předseda O. Choděra (ODS) jednání zahájil tím, že odmítl požadavek M. Moravce (VLASTA) zařadit na jednání bod Různé, a zakončil ho tím, že odmítl projednat návrh koalice VLASTA na stanovení harmonogramu jednání výboru v letošním roce, čímž značně ztěžuje účast veřejnosti.

 1. 3. 2015 Výbor dopravy a cyklostezek – utajený rozvoj cyklistických opatření 

Na březnovém jednání se výbor zavázal vyvíjet rozsáhlou činnost, jejíž seznam čítá 21 položek (!); M. Müller (VLASTA) požádal o jeho zpřehlednění uspořádáním do kategorií. Hlavním tématem jednání byla oblast cyklodopravy. Vedoucí odboru M. Pecánek přednesl zprávu o aktuálním stavu cyklistiky na Praze 10, prezentována byla i aktualizace cyklogenerelu z roku 2014. Diskutovalo se o tzv. obousměrkách – pro jejich zavedení je nutná šířka vozovky 4,5 metru a pouze podélné parkování aut, což brání širšímu využití. Samostatným bodem mělo být projednání rozvoje cyklistických opatření v letošním roce, k čemuž však nebyly poslány podklady a sdělení se omezilo na příslušnou pasáž z cyklogenerelu – snad proto, že se jednání uskutečnilo dříve oproti původnímu harmonogramu. Na žádost M. Müllera bude proto tento bod zařazen znovu na dubnové jednání, snad již s konkrétnějším obsahem. 

Z hlediska dlouhodobější perspektivy bude třeba bedlivě sledovat vývoj kolem tzv. drážní promenády, kde by na místě zrušené větve železniční trati z Vršovic do Hostivaře mohla vzniknout cyklostezka. Její výstavbu by financovalo hl. město Praha (s využitím evropských peněz), MČ však musí být v dané věci iniciativní, aby toto řešení nebylo upozaděno. Na návrh M. Müllera slíbil předseda výboru J. Nepevný, že úřad MČ ověří aktuální stav problematiky u Správy železniční dopravní cesty, která vlastní příslušné pozemky.

 1. 3. 2015 Komise územního rozvoje

Účast: R. Chmelová (VLASTA), T. Pek (TOP09), V. Novák (ČSSD) (odešel po 30min), J. Čunátová (KSČM), P. David (ANO), J. Komrsková (SZ)
Omluvil se: M. Richter (ODS) – na komisi zatím nikdy nebyl, z únorové se ani neomluvil
Hosté: B. Zoufalík (ex-ODS, dnes NEZ.), I. Cabrnochová (SZ)

Na úvod druhého zasedání komise proběhlo schvalování předchozího zápisu, včetně potvrzení toho, jak důležitá je pozice ověřovatele: R. Chmelová trvala tom, aby její připomínky k zápisu, které předsedkyně komise při ověřování zápisu odmítla, byly jeho součástí. Za podpory V. Nováka, že skutečně není možné zpětně upravovat zápis podle nových skutečností, byl zápis odsouhlasen včetně našich výhrad.
Nejzásadnější naší výhradou bylo, že J.Čunátová (KSČM), která je zároveň předsedkyní kontrolního výboru, žádala za velkého údivu ostatních členů komise, aby bylo za ní hlasováno zástupně, v její nepřítomnosti, neb neměla čas býti na komisi. Po jasné reakci všech, že to skutečně není možné, na komisi ony 2,5 hodiny přece odseděla.
Nabízí se otázka, proč vede kontrolní výbor J.Čunátová (místo obvyklé největší opoziční strany, což je VLASTA). Důvodem byla prý její odbornost, což ale např. tato situace silně zpochybňuje.
Z projednávaného se jevil velmi důležitý odkup pozemků mezi paneláky na sídlišti VLASTA – předloženo bylo pouze jediné místo, R. Chmelová však požádala o koncepční zpracování celé lokality právě proto, že je zde návaznost na budovy radnice VLASTA a řešení budoucího sídla radnice. Navrhovala, aby ve veřejném zájmu tyto prostory vykoupila přímo MČ Praha 10.

11.3.2015 Komise bytové politiky (KBP): Sedmidomky a Program bydlení, a.s.

Mimo běžné náplně činnosti KBP, v rámci které byl mj. zevrubně probírán optimální postup při povolování výměn bytů,  proběhla debata ohledně činnosti společnosti Program bydlení, a.s., která provozuje mj. areál Sedmidomky a s MČ Praha 10 spolupracuje v souvislosti s programem „Bydlení v Praze 10“. Zazněl závazek do příštího jednání KBP připravit informaci pro členy komise včetně smlouvy, kterou má MČ Praha 10 uzavřenou se společností Program bydlení, a.s.

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

  Adam Šilar

  rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

  29 let, KDU-ČSL – Vršovice

  Kontakt: adam.silar@praha10.cz

  Gesce: bytová politika, kultura

  Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

  Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

  Olga Škochová Bláhová

   specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

  46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

  Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

  Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

  Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

  Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

  Matěj Štěpánek

  manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

  30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

  Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

  Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

  Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

  Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

  Václav Vlček

  člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

  31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

  Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

  Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

  Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

  Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

  Veronika Žolčáková

  konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

  38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

  Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

  Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

  Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

  Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

  Karel Duchek

  živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

  78 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

  Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

  Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

  Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

  Milan Maršálek

  krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

  39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

  Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

  Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

  "Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

  Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

  Lucie Sedmihradská

  radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

  47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

  Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

  Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

  Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

  Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

  David Kašpar

  lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

  45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

  Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

  Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

  "Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

  Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

  Pavel Mareš

  předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

  46 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

  Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

  "Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

  V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

  Renata Chmelová

  senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

  51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

  Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

  Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

  "Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

  Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.