• Stanovisko zastupitelského klubu Koalice VLASTA k obnově Malešické polikliniky

  O tom, že současná podoba polikliniky v Malešicích nevyhovuje, se mluví již léta. Objekt je široce využíván, na daném místě dobře plní svůj účel, a proto toto místo pro poskytování zdravotní péče chtějí zachovat všichni. Zadání pro polikliniku v Malešicích zní jasně: Chceme moderní zdravotní služby v chytrém objektu odpovídajícím 21. století. Chceme to co nejdříve. Chceme udržet stávající rozsah služeb, případně ho i navýšit. Jaké k tomu má Městská část Praha 10 jako vlastník objektu možnosti?

  Jaké zdravotní služby potřebují občané Prahy 10?
  První otázka zní: Jaké zdravotní služby v daném místě chceme a potřebujeme? Druhou výzvou je co nejlepší dispoziční řešení objektu. Doufáme, že do nového objektu se vejde co nejvíce a ty nejpotřebnější zdravotní služby. Třetí věcí je konzultace s provozovateli obdobných zařízení: Co by nám doporučili a čeho bychom se měli vyvarovat? Výsledkem komplexního posouzení by mělo být rozhodnutí, jakým způsobem polikliniku obnovit: zda pomocí rekonstrukce, nebo novostavby. O tom, že na daném místě má být poskytována obecně dostupná (nikoli luxusní) zdravotní péče, není pochyb.

  Neznámé faktory
  Co podporuje současné vedení radnice? Rekonstrukci stávajícího objektu v současných, nejspíš jen mírně upravených dispozicích. O řadě věcí přitom není známo víc. Například jak se bude řešit v současné době nevyhovující parkování? Jaká pozitiva současné polikliniky by bylo dobré posílit? Nejsou nám známy ani údaje o tom, jak velkou plochu využívají dnes lékaři, s jakou plochou se počítá pro obchody a nelékařské služby a kolik nového prostoru se v opraveném objektu získá. Plánem je vysoutěžit projektanta – a ten ať vymyslí vše ostatní. Koalice VLASTA si není jista tím, že toto povede k optimálnímu řešení.

  Kritéria pro optimální rozhodnutí
  Kritéria pro vyhodnocení nejvhodnější cesty jsou v zásadě tři – a dlužno říci, že se na nich shodne opozice i koalice:
  – Aby se během změn na poliklinice stávající lékaři neusadili natrvalo jinde.
  – Aby se proces nezadrhl a netrval výrazně déle, než bude plánováno.
  – Aby výsledek byl natolik dobrý, že poliklinika v Malešicích bude atraktivní jak pro lékaře, tak pro pacienty, a to při ekonomicky únosných provozních nákladech.

  Problémy z minulosti
  Předchozí vedení radnice dostalo Prahu 10 do velmi nevýhodné pozice. Městská část sice bude platit novou podobu objektu, ale výhody se týkají spíše současného nájemce – firmy MEDIFIN. V minulosti poliklinika fungovala jako příspěvková organizace městské části – obdobně jako dnes provozujeme např. LDN v Sámově nebo Domov pro seniory „Vršovický zámeček“ (prostřednictvím CSOP). V současnosti je správcem budovy, který ji má celou pronajatou, MEDIFIN a městské části zůstalo právo (ne)schválit změny podnájemních smluv v objektu.

  Memorandum a poměry mezi Prahou 10 a firmou MEDIFIN v minulosti
  Podle našeho mínění je memorandum schválené zastupiteli TOP 09, ČSSD, KSČM, exODS, exANO a Zelených výhodné jen pro MEDIFIN.
  Memorandum nově definuje vztahy s MEDIFINem. Připomeňme si minulost. MEDIFIN se už v roce 2013 zavázal k stavebním úpravám vnitřních prostor. Dostal za to IHNED prodloužení nájemní smlouvy o 10 let (!) a IHNED snížené nájemné na polovinu (!!!). Dostat dopředu tak velkou slevu na nájmu předtím, než se provede, co je smluvně slíbeno, svědčí o velmi špatném smyslu pro řádné hospodaření jak u minulého vedení Prahy 10 (v dnešní Radě jsou přitom zčásti titíž lidé), tak u jeho právníků (bývalý šéf odboru majetkoprávního je stále činný v představenstvu Praha 10-Majetková, a. s.).
  Co se dohodlo? Vlastně jen to, že a) MEDIFIN poté, co nesplnil, co slíbil, po memorandu pouze dorovná ono snížené nájemné (cca 45 mil. Kč/18 let); b) celou rekonstrukci provede na své náklady Městská část Praha 10, a ne dva, vzájemně velmi obtížně kooperující subjekty. Mimochodem koalice VLASTA prosazovala řešení „odpovědnost za stavbu musí mít jeden subjekt“ na výboru zdravotně sociálním už začátkem roku 2016. Jsme rádi, že se koalice k tomuto názoru rok poté přidala.
  Otázkou zůstává, proč Praha 10 na takové podmínky s MEDIFINem v roce 2013 vůbec přistoupila. Argument nedostatku finančních prostředků je lichý – k 31. prosinci 2013 bylo na účtech MČ Praha 10 více než 1,5 miliardy korun! Zdá se, že v tuto chvíli MEDIFIN z celé situace jen a jen profituje. Kromě sníženého nájemného od roku 2013 (které se teď narovnává) mu dodatek smlouvy z r. 2013 (bůhvíčím motivovaný) zajišťuje pronájem polikliniky až do roku 2030!

  Přítomnost a co dál?
  Toto jsou fakta z minulosti. Co dělat dnes? Koalice VLASTA žádala (prvně už jaře 2016) o to, aby se kromě rekonstrukce nekvalitní budovy plné azbestu zvážila i varianta novostavby. Zdůrazňujeme, že chceme odpovědně posoudit dvě varianty: rekonstrukci a novostavbu, a to po stránce časové (dokdy bude dílo hotovo), personální (zajištění náhradních prostor lékařům a odbornostem) a finanční (kolik bude dílo stát). Někteří radní reagovali na jednání zastupitelstva na tento náš racionální požadavek emotivně až zuřivě. Vzhledem k rizikům spojeným s jejich postupem je to absolutně nepochopitelné.

  Co chce koalice VLASTA?
  1. Koalice VLASTA požádala vedení MČ Praha 10 o posouzení obou variant zachování zdravotních služeb v Malešicích (rekonstrukce i novostavba), a to na základě studie proveditelnosti a studie nákladů.
  2. Koalice VLASTA žádá o posouzení rizik spojených s rekonstrukcí (zejména zbavování budovy od azbestu). Nelze vyloučit komplikace například se statikou objektu, které by mohly vést až k tomu, že plánovaný částečný provoz nebude možný.
  3. Koalice VLASTA oceňuje dialog vedení městské části s lékaři, vedoucí k dohodě o přemístění většiny lékařů do náhradních prostor (Bytový dům Malešice a další místa). Upozorňujeme ale, že v případě, že nastanou výše uvedené komplikace, bude třeba hledat další obecní nebytové prostory.

  Koalice Vlasta chce co nejkvalitnější zdravotní služby v co nejvíce vyhovujícím objektu v co nejbližším termínu.
   Přejeme si co největší komfort pro pacienty i pro lékaře a  minimální protahování celé věci. Je ovšem naší povinností upozornit na rizika, která ze současného postupu mohou vyplývat. Jedna z největších investičních akcí Prahy 10 v poslední době – odhadem jde minimálně o 135 milionů korun – si zasluhuje zvážení obou variant i všech rizik.

  Olga Richterová, místopředsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA (Piráti), členka Komise majetkové a nebytových prostor Rady MČ Praha 10
  Pavel Mareš, místopředseda zastupitelského klubu koalice VLASTA (KDU-ČSL), člen Výboru zdravotního a sociálního Zastupitelstva MČ Praha 10

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.