Věcí veřejnou se myslí zřízení noclehárny pro lidi bez domova. Diskutovali jsme o ní na zastupitelstvu Prahy 10 v KD Barikádníků dne 9. 11. 2020. Mohla to být věc, která nemusela vzbuzovat diskusi, kdyby se nestalo několik chyb.

Předně chci poděkovat naší starostce Renatě Chmelové, že od počátku hledá a nachází dobrý střed mezi potřebnou pomocí lidem bez domova a účinným hájením obyvatel Malešic přinejmenším na informace a na komunikaci s hlavním městem.

Co pozitivního se děje?

Shrňme si, co se v Malešicích děje.

1) Hlavní město Praha dělá kroky ve prospěch lidí, kteří jsou v zimním období v ohrožení života a hrozí jim umrznutí. Dostane se jim teplé jídlo, střecha nad hlavou, oblečení a zdravotní péče. Je kvůli tomu rekonstruován jeden z objektů v rámci tzv. Malešického statku.

2) Městská část Praha 10 má už nyní velkoryse pojatý sociální program, jenž se věnuje lidem bez domova. Za starostování Renaty Chmelové a především díky Veronice Žolčákové, která má lví podíl na zpracování nové bytové politiky Prahy 10, se věnuje obrovská pozornost dostupnému a sociálnímu bydlení. Kdo by si myslel, že jde „jen“ o pomoc chudším, mýlí se. Součástí bytové politiky je i včasná komunikace a účinná práce s dlužníky. Aby jejich dluhy nenarůstaly, aby si byli vědomi svých povinností, a potřebují-li pomoci, aby se jim pomoc dostala včas. Tento přístup je výhodný po všech stránkách.

3) Nikoli na posledním místě je třeba zdůraznit, že lidem bez domova budou v Malešicích sloužit organizace s velkým renomé a zkušenostmi: Armáda spásy a Charita ČR. Pracovní schůzky s nimi byly ve znamení věcnosti, předcházení obavám a konkrétních zkušeností s klienty, kteří na veřejnosti vzbuzují soucit, ale i obavy. Armáda spásy a Charita jsou tu proto, aby ty obavy nebyly nebo jich bylo co nejméně.

Co se stalo negativního?

a) Hlavní město Praha, konkrétně magistrátní radní pro sociální oblast Milena Johnová, nejednala před schválením záměru s MČ Praha 10. Nedala nikomu v Praze 10 čas připravit se na novou situaci. Zřízení služby pro lidi bez domova, kteří si účinnou pomoc podle našeho názoru zasluhují, musí podle Koalice Vlasta předcházet standardní projednání s těmi, kterých se týká a bude týkat. Tedy s úřadem městské části, s politickou reprezentací i s místními obyvateli.

b) Myslíme si, že pokud k této komunikaci nedošlo, je třeba současnou komunikaci zintenzivnit a zapojit do ní všechny aktéry. Aby se z nedůvěry stala důvěra! Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha, má náš respekt. Za zanedbání věci se na jednání zastupitelstva několikrát omluvil. Věříme, že se poučil a dále ve vztahu k obyvatelům Malešic prokáže respekt.

Jak dál?

Úspěšně řešit bezdomovství znamená práci. Práci mravenčí, podrobně plánovanou a svědomitě realizovanou. Je to práce, která přináší řadu potíží, než si situace „sedne“, než si lidé zvyknou a než si také zvyknou na poskytovanou službu sami klienti. Je to práce, která nikomu nepřinese tzv. politické body. Tím větší respekt k ní máme mít. Zajímat nás totiž musí výsledek. A výsledkem tohoto typu práce a koordinovaného úsilí jsou lidé, kteří dostali další životní šanci. Pro společnost jako celek to znamená přínos.

Prosím, žádné bitevní pole!

Řešení problematiky bezdomovství se podle nás nesmí stát bitevním polem. Bitevním polem, kde jedni před řešením bezdomovstvím zavírají oči a lidi bez domova nepřijímají. Bezdomovství ale nesmí zneužívat ani ti, kdo těžkosti na této cestě podceňují a kdo jsou bezstarostní. Bohužel jsou i takoví, kteří bydlí jinde nebo jim je samotná věc jedno, ale rádi projevují morální převahu nad druhými – deklarují, že jsou ochotnější než druzí pomáhat.

Koalice VLASTA se od chvíle, kdy se o celé věci dozvěděla, drží dvou zásad. Věcnosti a transparentnosti. Vše, co se dá projednat, projednejme veřejně. Přejeme úspěch lidem bez domova a samozřejmě nám záleží na obyvatelích daného místa.

Role radního Prahy 10

Víme, že obě zařízení (jak letošní zimní noclehárna, tak to plánované v roce 2021) vznikají v režii hl. m. Prahy. Organizace zřizované hl. m. nejsou na našem území něco cizorodého, zcela nezávislého. Partnerem pro hlavní město je ze strany Prahy 10 Rada městské části v čele se starostkou Renatou Chmelovou a také radní Michal Kočí, který zodpovídá za obě oblasti, které s bezdomovstvím souvisejí: sociální i bezpečnostní.

Podle našeho mínění je tato dvojí gesce jeho výhodu i jeho šancí, aby svoji roli zvládl. Abychom to vposledku zvládli my všichni. Předpokládáme, že bude v těchto dnech, týdnech a měsících aktivní. Že bude mít plán komunikace MČ Praha 10 s Centrem sociálních služeb Praha (jako zřizovatelem služby) i s obyvateli Malešic (dotčenými od 1. 12. 2020 novou situací v bezprostředním okolí svého bydliště). Výsledkem musí být dostatek informací o daném projektu a prostor pro tamní občany uplatnit své oprávněné připomínky. Jde o zkvalitňování veřejného prostoru v bezprostředním okolí a též o zkvalitnění samotného areálu v Malešicích. Co zajímá občany na prvním místě, je posílení pocitu bezpečí v dané lokalitě. O obojím je třeba mluvit. Možná půjde úplně nejvíc o dobrou a pravidelnou informovanost.

Role představitelů naší městské části není primární, ale je velmi důležitá. Rezidenti v Malešicích musí být ujištěni, že na jejich otázky a případné pochybnosti odpoví někdo, kdo jim je nablízku, věcně a konkrétně. Klientům a organizacím, které se o ně budou starat, to může přinést potřebný respekt okolí. V Koalici Vlasta doufáme a také pro to mnohé děláme, že Hlavní město Praha vezme vážně rozvoj tohoto pěkného, ale zanedbaného místa v Malešicích.

Paní starostka Chmelová i pan zastupitel Maršálek udělali ve spojení s místními obrovský kus práce při eliminaci Terminálu Malešice. Malešice si zaslouží být kultivovaným a kulturním místem pro život. Funkční celek, který by v areálu Malešického statku vznikl, by mohl sloužit jak místním obyvatelům, tak lidem potřebným.

Tak se sem konečně místo několikeré pachuti „o nás bez nás“ vrátit život a také důvěra ve veřejnou správu.

Garantem tohoto článku je Pavel Mareš
tel:+420 721 285 237
email: pavel.mares@vlasta10.cz