V oblasti životního prostředí a udržitelnosti jsme se na začátku letošního roku při skladbě rozpočtu 
věnovali stabilizaci financí na straně nejvýznamnějších provozních položek rozpočtu, kterými je
zajišťována běžná péče o veřejnou zeleň (cca 65 milionů Kč/rok) a úklid veřejných prostranství
(cca 27 milionů Kč/rok). Obě tyto důležité agendy jsou plně financovány dle platných dodavatelských
smluv. Současně se již nyní s předstihem věnujeme i na základě četných podnětů veřejnosti aktualizaci
standardů péče o zeleň a úklid, které budou podkladem pro budoucí výběrová řízení. Nové standardy
zkvalitní péči městské části o veřejná a zelená prostranství.

V první polovině roku pokračovala akce „Revitalizace parku na Solidaritě – severní část“, kterou se
podařilo po zimní technologické přestávce dokončit v předprázdninovém termínu 30. června.
Revitalizace byla provedena na základě projektu, který vybrali obyvatelé této lokality, protože nejvíce
naplňoval jejich představy o úpravě parkové plochy. Cílem bylo zejména zachování klidové podoby
uvedené části parku a zároveň využít plochu pro rekreaci. Pro zvýšení bezpečnosti bylo v parku
instalováno nové veřejné osvětlení. Nejzásadnější součástí rekonstrukce ale byla ochrana stávající
vzrostlé zeleně a její částečná obnova. Tato péče o dřeviny byla nejzásadnější položkou oprávněných
vícenákladů tohoto projektu. Celkové náklady na stavební práce činily 10,6 milionu korun. Druhou
parkovou plochou, které se průběžně a nadstandardně věnujeme, je Malešický park. Schválena byla
akce „Obnova teras kaskád Malešického parku“ a touto realizací bude kompletně opravena poškozená
spodní partie našeho největšího desítkového parku. Současně připravujeme koncepční podklady
k dlouhodobému plánování správy zelených prostranství a posílení jejich nezanedbatelné role v rámci
adaptačních opatření na klimatickou změnu.

V rámci zákonem pevně stanoveného procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA)
se Rada MČ vyjadřovala ke dvěma záměrům: 1) k oznámení vlivů záměru „Tramvajová trať Olšanská
– Habrová“ na životní prostředí (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.) na Praze 3, kde i nadále
pevně hájíme nedotknutelnost vzrostlých partií Malešického lesa. Projekt požadavky MČ Praha 10
reflektuje; 2) k záměru „ZEVO Malešice – navýšení roční kapacity spalovaného objemu a rozšíření
škvárového hospodářství“, na pozemcích v k. ú. Malešice a Štěrboholy, dle § 8 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (celý proces EIA), kdy v rámci veřejného
projednání MČ Praha 10 zažádala v souvislosti s jinak bezpečným provozem „Spalovny Malešice“
o sérii kompenzačních opatření ve formě výrazných výsadeb stromů jakožto izolační zeleně
a drobnějších náhrad pro stanoviště hmyzu a ptactva.

V oblasti místní Agendy 21 (MA21) byla Radou MČ a posléze Zastupitelstvem přijata „Deklarace
k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“, kterou
se i pro toto volební období naše MČ hlásí k pokrokovým městům, které staví svou budoucnost
na udržitelném rozvoji města. V Radě MČ následně došlo ke schválení tzv. Plánu zlepšování 2023,
který je pomocným dokumentem s výčtem projektů a aktivit, které zvyšují kvalitu života v naší
městské části. V polovině roku jsme na dobré cestě k jeho plnému ročnímu splnění. MČ Praha 10 patří
mezi devět nejlépe hodnocených obcí v rámci měření kvality života. V lednu byla Desítka prvně
oceněna také jako „Šampion Zdravých měst České republiky“.

Velmi si vážím podpory mladé generaci. Konkrétně dříve navázané a nyní prohlubované spolupráce
s mladými žákyněmi a žáky, kteří se sdružují v platformě Sněm žáků. Schválen byl pod patronací
odboru školství také 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro základní
školy zřizované MČ Praha 10. Navázat by na tyto aktivity mělo podzimní „Fórum mladých“.
MČ Praha 10 podpořila nové i tradiční akce v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty. Namátkou: Den Země v Malešickém parku letos přilákal rekordních 5000 návštěvníků, napříč
desítkovými čtvrtěmi se dařilo lokálním bleším trhům a již tradičně jsme se akcí „Společně ukliďme
Prahu 10“ připojili k národním dobrovolnickým kampaním „Ukliďme svět“ a „Ukliďme Česko“.

V rámci dotační podpory jsme stále městskou částí, která nejvíce podporuje naše životní prostředí
a udržitelný rozvoj. Na podzim na tyto aktivity navážeme připojením městské části Praha 10 k
celoevropské iniciativě „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023“.

                                                                                                                                                        

Převzato ze zprávy o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.